Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
11-01-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de desembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la inadmissibilitat del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 5/340/10, interposat contra la resolució presumpta de la Demarcació de Costes a València relativa a instal·lacions ubicades en zona de domini maritimoterrestre a favor dels titulars de les concessions atorgades en els passejos marítims del Saler i de Pinedo.
  Expediente .- E 00501 2010 000303 00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu núm. 1286/05, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una parcel·la constitutiva de la finca núm. 1 del Projecte 'El Cabanyal'.
  Expediente .- E 00501 2005 000576 00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 2/1880/08, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una parcel·la destinada a completar una zona verda entre els carrers d'Ador i de la Figuereta.
  Expediente .- E 00501 2008 000527 00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació promogut contra sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que va desestimar el Recurs PO núm. 694/07 interposat contra la desestimació de la petició d'obertura dels Jardins de Montfort per la porta principal.
  Expediente .- E 00501 2007 000717 00 - Aprovat amb esmenes
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs núm. 66/08, referent a expropiació per ministeri de la llei.
  Expediente .- E 00501 2008 000177 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa suprimir la reserva del lloc de treball referència núm. 7374.
  Expediente .- E 01101 2012 001985 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.13.051, per la construcció del centre escolar municipal 'Vicente Gaos', que causa alta a l'Epígraf I-Béns immobles.
  Expediente .- E 05301 1985 000022 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codi 1.E3.12.065, Laboratori Municipal situat a l'avinguda de França, cantó carrer del Tres d'Abril de 1979.
  Expediente .- E 05303 2009 000296 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codi 1.E3.12.095, Centre Municipal d'Ocupació i Formació situat al carrer dels Lleons, núm. 9 i 11.
  Expediente .- E 05303 2011 000055 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa deixar sense efecte únicament el relatiu al segon premi 'València Emprén' 2012, concedit en acord de la Junta de Govern Local de 7 de desembre de 2012.
  Expediente .- E 00202 2012 000061 00 - Aprovat
 • 0012.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2010 6197.
  Expediente .- E 01305 2010 000178 00 - Aprovat
 • 0013.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 99300.
  Expediente .- E 01305 2010 000357 00 - Aprovat
 • 0014.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 138296.
  Expediente .- E 01305 2010 000566 00 - Aprovat
 • 0015.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 63990.
  Expediente .- E 01305 2011 000269 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 3517-W, de 12 de juny.
  Expediente .- E 01306 2012 002436 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 5219-W, de 14 de setembre.
  Expediente .- E 01306 2012 005197 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 808-W, de 2 de març.
  Expediente .- E 01306 2009 006349 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5800-W, de 17 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2012 003509 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5976-W, de 23 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2012 006359 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5995-W, de 25 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2012 006387 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6019-W, de 25 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2012 006309 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6076-W, de 26 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2012 006152 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6391-W, de 13 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006195 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6527-W, de 14 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006907 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Dóna compte d'una renúncia presentada a les XI Beques de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 01905 2012 000104 00 - Quedar assabentat
 • 0027.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria de Sanitat en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02501 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament de dos ajudes concedides.
  Expediente .- E 02902 2012 000103 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa interposar recurs de reposició contra les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions relatives a les sol·licituds d'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Carrer del Serpis.
  Expediente .- E 03103 2009 000077 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa interposar recurs de reposició contra les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions relatives a les sol·licituds d'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Carrers d'Olba, de l'Enginyer la Cierva i de Francisco Tárrega.
  Expediente .- E 03103 2010 000064 00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la memòria, organitzar i realitzar els actes amb motiu de les festivitats de Sant Antoni Abat i Sant Vicent Màrtir 2013 i autoritzar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01904 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies les ajudes a les entitats locals valencianes per al finançament dels gastos de personal derivats del funcionament dels servicis municipals d'atenció a les persones en situació de dependència en l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02201 2013 000189 00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 5630.
  Expediente .- E 01101 2012 001991 00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'expedient núm. 1884/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001884 00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3274.
  Expediente .- E 01101 2012 001987 00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3475.
  Expediente .- E 01101 2012 001988 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3227.
  Expediente .- E 01101 2012 001989 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3271.
  Expediente .- E 01101 2012 001990 00 - Aprovat
 • 0039(E).-MOCIÓ impulsora del regidor delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa abonar en la pròxima nòmina de gener i següents, una quantitat en concepte de complement de productivitat.
  Expediente .- O 00615 2013 000001 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI