Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-03-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria marzo (Exp 5/2012)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 24 de febrer de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 2 al 32, 358-G al 596-G, 45-S al 74-S, 707-H al 1480-H, 71-P al 229-P, 771-Ñ al 1302-Ñ, 147-U al 251-U, 114-C al 172-C, 36-M al 63-M, 105-T al 236-T, 3-K al 7-K, 109-X al 231-X, 96-O al 143-O, 30-B al 56-B, 950-W al 1535-W, 5-R al 13-R, 22-A al 70-A, 75-J al 119-J, 8-D al 16-D, 1-F al 3-F, 112-L al 195-L, 2-E al 13-E, 227-I al 360-I i 10-Q al 241-Q, corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2012, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 15, de 29 de febrer de 2012, sobre aprovació dels Estats de Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2011.
  Expediente .- E 04301 2012 000006 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 3, 10, 16 i 24 de febrer i 2 i 9 de març de 2012, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 2 a 14, de 29 de febrer, 16 a 18, de 2 de març, i núm. 21 a 32, de 9 de març de 2012, i dels acords de la Junta de Govern Local núm. 42, de 2 de març, i núm. 79 de 9 de març, sobre reestructuració del govern municipal.
  Quedar assabentat
 • 0006.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 19 i 20, de 2 de març de 2012, sobre nomenament de vocals en les Juntes Municipals d'Abastos i Marítim.
  Quedar assabentat
 • 0007.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de 2 de març de 2012, sobre nomenament de vocals en la Junta Rectora de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal.
  Quedar assabentat
 • 0008.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de 16 de març de 2012 sobre nomenament de vocal suplent, en representació del Grup Municipal EUPV, en el Consell Rector del Consell Agrari Municipal.
  Quedar assabentat
 • 0009.-ALCALDIA.- Dóna compte dels canvis efectuats en la nova composició de les comissions permanents del Ple.
  Expediente .- E 00401 2012 000011 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representants de l'Ajuntament de València en diversos organismes i entitats.
  Expediente .- E 00401 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0011.-VICEALCALDIA.- Proposa modificar el règim de retribucions corresponent a la regidora Sra. Marta Torrado de Castro.
  Expediente .- E 00401 2012 000010 00 - Aprovat
 • 0012.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU de València alineacions davall rasant en illa de cases delimitada pels carrers de Castán Tobeñas, Nou d'Octubre, Lluís Lamarca i Racó d'Ademús (complex administratiu). (26/03/2012)
  Expediente .- E 03001 2011 000180 00 - Aprovat
 • 0013.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació de l'Ordenació Detallada del PGOU: aparcament privat en subsòl públic de la xarxa viària (XV) al carrer del Clariano, cantó amb el carrer del Palància, i carrer de l'Historiador Claudio Sánchez Albornoz, 6. (27/03/2012)
  Expediente .- E 03001 2011 000254 00 - Aprovat
 • 0014.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de 14 de desembre de 2010 per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del Barri de Velluters, en l'àmbit dels carrers de Murillo, Pintor Domingo, Lope de Rueda i Villena. (26/03/2012)
  Expediente .- E 03502 2009 000069 00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència dictada per la Sala de València desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO 2/1464/02 interposat contra la no admissió del recurs de reposició interposat contra el PGOU de València i el Pla parcial Sector PRR4 Benimaclet, així com contra l'adaptació del contracte de concessió administrativa per a la seua execució a la LRAU; tenint en compte que la dita sentència ha sigut confirmada pel Tribunal Suprem. (27/03/2012)
  Expediente .- E 00501 2002 000456 00 - Quedar assabentat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat de les liquidacions dels Pressupostos i dels Comptes Anuals consolidats de l'exercici 2011, de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents, integrants del sector Administracions públiques en Comptabilitat Nacional. (27/03/2012)
  Expediente .- E 05201 2012 000007 00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits al Pressupost de 2012 de la Universitat Popular per suplementació de crèdits finançat amb el romanent líquid de Tresoreria disponible de l'exercici 2011. (27/03/2012)
  Expediente .- E 05101 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València i altres punts continguts en la proposta. (27/03/2012)
  Expediente .- E 00206 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligació. (27/03/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000019 00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació contra l'acord plenari aprovar en sessió ordinària de 30 de desembre de 2011, desestimatori de la sol.licitud relativa a la declaració d'especial interés i utilitat municipal de l'obra de construcció del complex administratiu 9 d'Octubre al carrer de Castán Tobeñas, 77. (28/03/2012)
  Expediente .- E H4963 2011 500512 00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica i demés extrems continguts en la proposta. (27/03/2012)
  Expediente .- E 00801 2011 000101 00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la relació de factures pendents de pagament incloses en el certificat al Ministeri en aplicació del RDL 4/2012 i proposa aprovar el Pla d'Ajustament. (27/03/2012)
  Expediente .- E 04302 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0023.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la Secció Sindical del Sindicat de Policies Locals (SIPOL). (22/03/2012)
  Expediente .- E 01001 2012 000030 00 - Aprovat
 • 0024.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la substitució de representants en el Consell Escolar Municipal de València. (26/03/2012)
  Expediente .- E 02101 2012 000668 00 - Aprovat
 • 0025.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, que proposa instar el Govern d'Espanya a la retirada del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i que presente una reforma laboral pactada amb els agents socials.
  Rebutjat
 • 0026.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista sobre el compliment del Pla Confiança.
  Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels senyors Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, a l'objecte d'instar el Consell a crear una nova comissió d'investigació sobre l'accident de metro del 3 de juliol de 2006.
  Rebutjat
 • 0028.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la Comunitat de Desaigüe de l'Albufera.
  Rebutjat
 • 0029.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre aprovació d'una Ordenança municipal de cerimònies civils.
  Rebutjat
 • 0030.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre creació d'un protocol especial de neteja davant situacions especials.
  Rebutjat
 • 0031.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre el valencià i les falles.
  Retirat
 • 0032.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, de rebuig a la nova Reforma Laboral.
  Rebutjat
 • 0033.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre el servei públic de transport que oferix l'EMT.
  Rebutjat
 • 0034.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre la Reforma Laboral.
  Rebutjat
 • 0035.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els xiquets furtats i les xiquetes furtades.
  Aprovada proposta alternativa
 • 0036.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre nadons furtats.
  Aprovada proposta alternativa
 • 0037.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre la situació de les empreses que es dediquen a l'atenció de persones majors i discapacitades.
  Retirat
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre habitatges de famílies en risc d'exclusió social.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre dotació de locals per a activitats de barri.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la segona modificació dels contractes de manteniment del servei de jardineria.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la modificació dels contractes de neteja i recollida de residus.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre cost de l'acceptació del catamarà Alinghi 5.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre inspeccions d'activitats relacionades amb la prostitució i la seguretat al barri del Pilar (Ciutat Vella).
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el poliesportiu Malilla.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre denúncies anul·lades.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre interessos de demora.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre sol·licituds presentades als Centres Municipals de Serveis Socials durant els anys 2010 i 2011.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre el pont de la Trinitat.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre el cost del manteniment de la pasarel.la del Nou Pont de Fusta.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, en relació amb el compliment de la Sentència sobre l'aparcament de l'Hospital La Fe.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre llocs de venda de begudes.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sanciones carril bus.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre subvenció a l'ONGD Fudersa.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Campus Party.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Comissió de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la FEMP.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les restes arqueològiques en l'hemeroteca municipal.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Projecte NE.P.CO.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el nivell de satisfacció dels servicis municipals.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València (Fundació d'Ocupació).
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre estudi sobre les necessitats de demanda del mercat laboral.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre controls a motoristes.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les instal.lacions del balneari Mar Blau, a Natzaret.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el contracte de concessió de gestió de la instal.lació esportiva municipal de Patraix.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per les Sres. Castillo i Soriano, del Grup Compromís, sobre empreses contractades per a realitzar serveis a la Regidoria de Joventut.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per les Sres. Castillo i Soriano, del Grup Compromís, sobre empreses contractades per a realitzar serveis a la Regidoria d'Esports.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per les Sres. Castillo i Soriano, del Grup Compromís, sobre empreses contractades per a realitzar serveis a la Regidoria de Benestar Social i Integració.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre les conseqüències de la retaxació de les finques núm. 58 i 59 del projecte d'expropiació del Parc de Capçalera.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre les conseqüències de la retaxació de la finca núm. 21 del projecte d'expropiació del Parc de Capçalera.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el Pla Especial de Recollida d'Olis Usats.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la neteja de pintades.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre una plaça vacant al Conservatori José Iturbi.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre lloguer places d'aparcament.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato i el Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre habitatges municipals desocupats.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la utilització de fusta de teca tropical en la passarel.la del Nou Pont de Fusta.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el camp de futbol del València, CF.
  Contestada
 • 0077.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la denominació d'un carrer del terme municipal d'Albuixec contigu amb València.
  Contestada
 • 0078.-PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la publicitat de l'adquisició d'entrades per als concerts de Falles, a través de la compra de determinada marca de cervesa.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI