Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-09-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 de juliol, i 8 i 15 de setembre de 2017, i extraordinària de 27 de juliol de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar el règim de sessions del Ple per als mesos de novembre i desembre de 2017.
  Expediente .- E-00401-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0005.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació en la composició de les comissions informatives del Ple.
  Expediente .- E-00401-2017-000043-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de 25 de maig de 2017, per mitjà del qual es resol l'adjudicació del PAI Castellar-Benicàssim.
  Expediente .- E-03003-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra acord plenari de 27 de juliol del 2017, per mitjà del que es va acordar denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del PAI de la Unitat d'Execució Benimàmet D.
  Expediente .- E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums en l'illa de cases 6.3 del Pla de Reforma Interior Modificatiu de Patraix, situada en la cantonada entre l'av. de José Roca Coll i el c/ de Píus XI.
  Expediente .- E-03001-2017-000058-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Nord. Centre Sociocultural en parcel·la M-14.2.
  Expediente .- E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial Nou Campus.
  Expediente .- E-03001-2016-000153-00 - Aprovat
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU respecte al Bé de Rellevància Local denominat la Ceramo.
  Expediente .- E-03001-2015-000177-00 - Aprovat
 • 0012.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial Usos illa de cases Primat Reig.
  Expediente .- E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0013.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa revocar la delegació de la facultat expropiatòria a favor de la Conselleria de Territori i Habitatge en relació amb els projectes d'expropiació 5.01 Obertura Nord Bulevard Sant Pere i 5.02 Obertura Sud Bulevard Sant Pere.
  Expediente .- E-03103-2017-000044-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Decret del TSJ que declara acabat el recurs PO 1/560/2016, interposat contra desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de l'illa de cases del Pla Parcial PRR-14 Beniferri, delimitada per l'av. de les Corts Valencians i els carrers del Camp del Túria, Còrdova i els Xiprers.
  Expediente .- E-00501-2017-000253-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici de 2016.
  Expediente .- E-04301-2017-000129-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels informes IGAV relatius a les actuacions de control en matèria d'ingressos i de control financer, ambdós de l'exercici de 2016.
  Expediente .- E-00407-2017-000017-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000033-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000034-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
  Expediente .- E-H4969-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns inmobles.
  Expediente .- E-H4969-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-H4969-2017-000011-00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0024.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, i l'ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0025.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat.
  Expediente .- E-H4969-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0026.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0027.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la imposició de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, i l'ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0028.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern de l'EMSHI, adoptat en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol del 2017, relatiu a l'aprovació de l'Ajust del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2017-2021.
  Expediente .- E-02701-2016-000624-00 - Quedar assabentat
 • 0029.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública secundària de professor especialista per a la impartició del mòdul formatiu "Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals".
  Expediente .- E-01101-2017-001261-00 - Aprovat
 • 0030.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat pública com a professora associada al Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2017-000775-00 - Aprovat
 • 0031.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient.
  Expediente .- E-02610-2017-000104-00 - Aprovat
 • 0032.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02301-2017-000243-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0033.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el reforç de la Policia Local en el centre històric.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Rebutjat
 • 0034.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la cancel·lació de la reestructuració de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000194-00 - Rebutjat
 • 0035.-Moció subscrita pel Govern municipal sobre la taxa de reposició en l'Àrea de Protecció Ciutadana.
  Expediente .- O-C1505-2017-000417-00 - Aprovat
 • 0036.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la necessitat d'un consens bàsic respecte al model lingüístic educatiu valencià.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Rebutjat
 • 0037.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el compliment de les obligacions de publicitat activa en la web de la Junta Central Fallera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Rebutjat
 • 0038.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre declaració del Corpus Christi com a Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana i d'Espanya.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000195-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0039.-Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre les contractes de Jardineria.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000196-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0040.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000197-00 - Rebutjat
 • 0041.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la baixada dels impostos municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Rebutjat
 • 0042.-Moció subscrita pel Govern municipal sobre les pensions públiques.
  Expediente .- O-C1502-2017-000159-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els esquers per als rosegadors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre un correu electrònic en relació amb la convocatòria del Patronat de juliol de la Fundació Las Naves.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000172-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de juliol del Patronat de la Fundació Las Naves.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000172-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'avantprojecte de Llei de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el desenvolupament del Pla Estratègic per a la implantació de la PIAE en el Sector Públic Local.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació de la Intranet municipal http://valentia/, únicament en la versió en valencià.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el procés de reorganització de Las Naves.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Celebració del 10é Aniversari de la Copa Amèrica de Vela.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre Excursionista de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Comissió de Seguiment ParticipaReina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un edifici propietat d'Aumsa en el sector de les Moreres.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estat de les obres de condicionament de solars per a aparcament en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estudi d'Usos per a la utilització parcial provisional del futur Parc de la Desembocadura, en Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la instal·lació del tendal en la plaça de la Mare de Déu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la muralla àrab.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització en Sociòpolis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres en el Col·legi Santiago Apòstol per l'obertura del carrer de Dr. Olóriz.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Plec de bases per a la licitació de l'edifici de 20 altures en la Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte del carril bici de l'av. de Joan XXIII.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els projectes en el marc de l'EDUSI.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el caos en Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la problemàtica en el barri dels Velluters.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de les alqueries del carrer d'Olba.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la resolució del recurs de reposició contra la Resolució CF-1586.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la revisió de l'acord de permuta de l'Almoina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la subhasta de motocicletes de la PLV.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la situació del Pla Estratègic de Vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el servici de grúa municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els tallers provisionals de la línia T-2.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Pla Director de Seguretat Viària.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre cursos de gihadisme per a la PLV.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte de carril bici en el carrer de l'Institut Obrer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte de carril bici en l'av. del Mestre Rodrigo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte de carril bici en la Gran Via de les Germanies.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte de remodelació de l'av. del Port.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la pacificació del trànsit en el barri de Sant Josep.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'obertura dels menjadors escolars durant els mesos d'estiu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions de la Delegació de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el cost de les noves funcions en matèria de dependència.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el desviament del trànsit en Massarrojos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'acollida a València de persones refugiades de nacionalitat siriana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriure amb la Universitat de València en matèria de mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la V-21.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del Regne de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les tarifes de Valenbisi.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament en el carrer de la Corona.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els projectes de carril bici en el carrer de Jesús- av. de Gaspar Aguilar i en el carrer de Sant Vicent-la Raiosa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'eliminació dels rastells del carril bici en les zones nord i sud.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre una queixa de l'Associació Cultural Casal Bernat i Baldoví al Síndic de Greuges.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri de Torrefiel.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri de Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri de la Fontsanta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de funcionament de les juntes municipals de districte.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'adscripció d'un immoble en el carrer de José Orga, 16.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor per a l'activitat La maleta de la ciència, de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els processos participatius.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri de Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el personal de plans d'ocupació destinat al manteniment i conservació de la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de la xarxa d'aigua potable a la zona de la Gola del Pujol.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la formació per a l'autoprotecció dels veïns i les veïnes de la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el voluntariat mediambiental de la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla de conservació dels camins rurals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la retirada de jocs infantils a la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la implantació de la taxa turística.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament durant el segon trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos del servici alié de prevenció de riscos laborals durant el segon trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de subministraments postals durant el segon trimeste de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres de Servicis Centrals Tècnics, de maig a agost de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de regidors i assessors que han demanat roaming.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els actes del Nou d'Octubre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a la confraternització fallera.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de la Generalitat Valenciana de subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la gestió didàctica dels museus.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre troballes de restes de la muralla medieval en el carrer de les Blanqueries.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el programa Romed.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Banc dels Magistrats, de la Junta de Murs i Valls.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment del parc de vehicles i dades de contaminació atmosfèrica.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació de Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el cartell del mercat medieval.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els equips de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el tancament d'un solar usat per a aparcament en Nou Moles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les activitats que realitza la Fundació de Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la història de la València musulmana.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la restauració de les alquerías del carrer d'Olba.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la facturació a la Fundació de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre si s'ha facturat per alguna activitat a la Fundació de Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre si el gerent factura a la Fundació de la Policía Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta suscrita por la Sra. Jiménez, del Grupo Ciudadanos, sobre les previsions d'execució pressupostària en el Departament de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició d'equips nous de bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment dels vehicles del parc de bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes de conscienciació d'accidents de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els plans previstos de campanyes d'accidents de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre una campanya de prevenció d'accidents de bicicletes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància, control i compliment de la normativa per part dels ciclistes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació de la pista esportiva coberta de Castellar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les escoles esportives municipals, curs 2017/2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions de la Delegació d'Esports.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les escoles esportives municipals, curs 2017/2018, en els col·legis amb jornada contínua.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Universitat Popular en les Naus de Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de l'Escola Infantil Municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Manteniment i Millora de Col·legis Públics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla nou del Consell de construcció i rehabilitació de col·legis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres de reparació en el CEIP Pare Manjón.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres del CEIP núm. 103.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura de les escoles infantils municipals de Massarrojos i de Mestalla.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'adequació del CEIP 103 i del CEIP Max Aub.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre presumptes injerències de l'alcaldessa del Palmar durant el tancament de la revetla.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte d'hotel en la Marina.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de la V21.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de la Setmana de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en espais públics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres i l'accessibilitat de les parades de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les reproduccions de fruites i verdures gegants arreu de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades de Valenbisi.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre problemes diversos en Velluters i en Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Seguretat Viària de la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'embós de llicències d'activitat i d'obres.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades de la Xarxa de l'EMT en els mesos d'estiu.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat dels solars del barri de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reunió de la Federació de Veïns amb la nova regidora de Participació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plaça Ciutat de Bruges i el seu pàrquing.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en edificis públics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les reunions informatives de l'EDUSI.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita pel Sr. Esellés, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni de col·laboració Generalitat ARRU Cabanyal-Canyamelar. Subvenció 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les bases per a l'acord entre l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària sobre el Pla d'Ordenació Urbana de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les comissions de servici en els organismes autònoms municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000185-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el tanatori municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000185-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de la IEE.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbratge en la plaça de l'església de la Torre.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbratge en el carrer de Lluís Peixó.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Joan Miró (la Torre).
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer del Riu Bidasoa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un informe tècnic de l'OAM.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda d'una palmera en el carrer de Giménez i Costa (la Torre).
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de les palmeres del carrer de Federico Alcacer Aguilar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells del carrer d'Alcalà de Xivert (la Torre).
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells dels carrers de Genaro Lahuerta i de Flora.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells del carrer del Riu Bidasoa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els impostos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el grau d'execució de les inversons del pressupost de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000172-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre habitatges en el Cabanyal per a dotacions públiques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els cursos de la memòria per a persones majors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el plec de condicions del servici d'infermeria del tram del Gulliver, en el jardí del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la imposició d'una sanció al Tanatori Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Ordenança reguladora de venda no sedentària.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Ordenança reguladora de mercats de districte.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la desaparició de la gespa en els jardins.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions realitzades per al control de la legionel·la.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions realitzades en guarderies.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària del 27 de juliol de 2017 pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un escrit de l'Associació Cultural Bernat i Baldoví.
  Expediente .- O-00606-2017-000007-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0198.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a la mobilitat sostenible.
  Quedar assabentat
 • 0199.-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciudadans, sobre les seues preguntes en relació amb la 6a i la 7a Unitat de Policia Local.
  Quedar assabentat
 • 0200.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la lluita contra la pobresa energètica.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0201.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el concurs del nucli zoològic municipal.
  Contestada
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0202.-Declaració institucional per la qual es rendix homenatge a la Policia Local de València.
  Aprovat
 • 0203.-Declaració institucional sobre la pobresa energètica.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI