Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
01-03-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de febrer de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PROTOCOL.- Proposa aprovar una orde de pagament amb caràcter 'a justificar' per a atendre els gastos generats en les Festes Falleres 2013.
  Expediente .- E 8RE05 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 882/07, interposat contra els acords municipals pels quals es va aprovar el projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació 'camí de Montcada'.
  Expediente .- E 00501 2008 000008 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 961/07, interposat contra aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable PRR-9 'Patraix'.
  Expediente .- E 00501 2007 000528 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 443/11, interposat contra una resolució del Jurat Tributari relativa a una bonificació sobre la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E 00501 2011 000427 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 605/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000662 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 669/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000666 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 de Castelló, que declara acabat per satisfacció extraprocessal el Recurs PA núm. 165/12, sobre sanció de multa per la comissió d'una infracció en matèria de contaminació acústica.
  Expediente .- E 00501 2012 000204 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, desestimatòria del Recurs Contenciós Administratiu núm. 222/11, interposat per la corporació contra dos reials decrets que atorguen permisos d'investigació d'hidrocarburs.
  Expediente .- E 00501 2011 000173 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 577/12, sobre sanció en matèria de contaminació acústica.
  Expediente .- E 00501 2012 000469 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1327-P, de 28 de desembre de 2012.
  Expediente .- E 01101 2012 001881 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de la dedicació horària del lloc de treball referència núm. 318.
  Expediente .- E 01101 2013 000205 00 - Aprovat
 • 0013.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte de prestació del servici de manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal desenvolupats en la plataforma Natural Adabas.
  Expediente .- E 04101 2012 000098 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6468-W, de 13 de novembre de 2012, per la qual es va disposar tindre per retirada una oferta.
  Expediente .- E 04101 2011 000164 01 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa admetre el recurs especial en matèria de contractació interposat contra la Resolució núm. 567-W, de 30 de gener de 2013, per la qual es va disposar declarar vàlid el procediment obert realitzat per a contractar la prestació dels servicis informàtics per a manteniment d'equips i dispositius municipals.
  Expediente .- E 04101 2012 000037 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració unes vivendes situades a la plaça de la Santa Creu, per a la seua cessió a l'Orde de Sant Joan de Déu.
  Expediente .- E 05302 2013 000096 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar extingit el contracte d'arrendament d'un local municipal situat al carrer de Roger de Flor, per defunció de l'arrendatari.
  Expediente .- E 05302 2013 000080 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa segregar de la finca registral núm. 11.789 una parcel·la situada al carrer d'Evaristo Bas.
  Expediente .- E 05305 2012 000061 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codi 1.S1.11.407, per la construcció del centre social de Natzaret.
  Expediente .- E 05301 1988 000048 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codi 1.S5.19.457, per la construcció de l'edifici hivernacle i els horts urbans al barri de la Torre.
  Expediente .- E 05303 2011 000147 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codi 1.E8.11.019, mercat de la Malva-rosa, per la seua nova destinació a centre especial d'ocupació de la Malva-rosa.
  Expediente .- E 05303 2011 000148 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents: Codi 1.S1.01.234, per haver-se construït el centre escolar municipal de Santa Teresa.
  Expediente .- E 05303 2012 000055 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.16.494, regularitzar el codi 1.E3.16.150 i donar d'alta el jardí i el camp de futbol de Torrefiel.
  Expediente .- E 05303 2011 000120 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.05.352, espai lliure en el parc de Marxalenes, i 1.E3.05.116, centre municipal d'activitats per a persones majors de Marxalenes.
  Expediente .- E 05303 2004 000023 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la cessió d'ús de l'edifici 'Centre ocupacional de Juan de Garay'.
  Expediente .- E 05303 2012 000037 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 121148.
  Expediente .- E 01305 2011 000530 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 136415.
  Expediente .- E 01305 2012 000010 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2011 81233.
  Expediente .- E 01305 2011 000351 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 614/11 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2010 000704 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6243-W, de 6 de novembre de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 006364 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7113-W, de 13 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006081 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7567-W, de 27 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2012 005375 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar l'índex de revisió de preus del contracte de servicis per al control de l'execució i coordinació de seguretat i salut de senyalització vertical i horitzontal en les vies i camins del terme municipal de València des de gener de 2013.
  Expediente .- E 01801 2009 003107 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats per les concessionàries de diversos aparcaments de vehicles ubicats en el subsòl públic, contra les resolucions del any 2012 que s'indiquen a continuació, per les quals es fixen els respectius cànons de l'exercici 2012: Resolució núm. 4895-H, de 3 de juliol.
  Expediente .- E 01801 2011 004896 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats per les concessionàries de diversos aparcaments de vehicles ubicats en el subsòl públic, contra les resolucions del any 2012 que s'indiquen a continuació, per les quals es fixen els respectius cànons de l'exercici 2012: Resolucions núm. 4898-H, de 3 de juny, i núm. 4854-H i 4904-H, de 3 de juliol.
  Expediente .- E 01801 2011 005189 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació de Jóvens Empresaris de València.
  Expediente .- E 01902 2010 000120 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa sol·licitar al Consell Valencià de l'Esport una pròrroga per a l'execució de les obres d'infraestructura esportiva de camp de beisbol i sofbol en el tram VI de l'antic llit del riu Túria, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01903 2013 000060 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les tarifes 2013 per als servicis prestats per l'Institut de Medicina de l'Esport i Traumatologia, SL, adjudicatària del concert per a la gestió del Centre de Medicina Esportiva del Complex de la Petxina.
  Expediente .- E 01903 2012 000424 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 01903 2013 000053 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Reial Club Nàutic de València, per a recolzar al mencionat club en l'organització del Campionat del Món Absolut Femení de Vela en la modalitat preolímpica 420.
  Expediente .- E 01903 2012 000412 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual derivat del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 01903 2009 000291 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa convocar i aprovar les bases i el gasto de la XII Beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Municipal Central.
  Expediente .- E 01905 2013 000020 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar la donació d'una escultura commemorativa de l'humorista valencià Sr. Manuel Melià Fuster.
  Expediente .- E 02001 2009 000383 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases i convocar el xec escolar per al curs 2013/2014.
  Expediente .- E 02101 2013 000243 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de diverses empreses corresponent a la prestació del servici de monitors en els col·legis municipals.
  Expediente .- E 02101 2013 000342 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al finançament dels gastos corrents de les agències AMICS.
  Expediente .- E 02201 2012 000643 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases del XII Certamen de narrativa breu 'Dones de cine, en el cine i amb el cine', any 2013.
  Expediente .- E 02201 2013 000953 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000038 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01903 2008 000296 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre els següents pagaments durant l'any 2013: Programa d'atenció a l'exclusió social, PAES.
  Expediente .- E 02201 2013 000657 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre els següents pagaments durant l'any 2013: Ajudes per acolliment familiar.
  Expediente .- E 02201 2013 001400 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment del mòdul menor/dia actual de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar.
  Expediente .- E 02201 2012 003965 00 - Aprovat
 • 0053(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents empreses: Encuentro Urbano, SL.
  Expediente .- E 04103 2012 000004 00 - Aprovat
 • 0054(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents empreses: Agencia EFE, SA.
  Expediente .- E 04103 2012 000037 00 - Aprovat
 • 0055(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents empreses: Inversiones Sinople JDL, SL.
  Expediente .- E 04103 2012 000054 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 61-W, de 10 de gener de 2013, sobre paralització d'obres de condicionament d'un local situat al carrer del Convent de Sant Francesc per a l'exercici de l'activitat de menjars per a portar.
  Expediente .- E 03901 2013 000035 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1379-I, de 21 de desembre del 2012, i concedir la pròrroga sol·licitada de la llicència de construcció d'un edifici al carrer EP Sector la Torre (parcel·la R-14).
  Expediente .- E 03601 2007 000025 00 - Aprovat
 • 0058(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Festes i Cultura Popular relativa al Registre de Seus Festeres Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01904 2013 000253 00 - Aprovat
 • 0059(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 22 al dia 26 de març i no celebrar la sessió ordinària de 29 de març de 2013, per coincidir amb festiu.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI