Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
20-12-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 20 DICIEMBRE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-ALCALDIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió plenària present, de la regidora Sra. Sandra Gómez López.
  Expediente .- E-00401-2018-000095-00 - Aprovat
 • 0002.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 15 de novembre de 2018.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 12 de novembre i el 15 de desembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 9, 16, 23 i 30 de novembre i 5 de desembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA. Proposa la declaració de la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz com a regidora no adscrita i altres assumptes expressats.
  Expediente .- E-00401-2018-000094-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual d'Ordenació Detallada del PGOU en l'àmbit del carrer del Doctor Buen, a Benimàmet.
  Expediente .- E-03001-2018-000068-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'Illa de casses 11.1 del Sector 6 del Pla Parcial Malilla Nord.
  Expediente .- E-03001-2018-000107-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'Estudi de Detall de la subilla de cases M1 del Pla Parcial Ciutat de les Arts i les Ciències.
  Expediente .- E-03001-2018-000243-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Urbanizadora Xerea, SL, contra l'acord del Ple de data 27 de juliol de 2018 pel qual es rebutja l'alternativa tècnica presentada per esta i, per consegüent, es declara desert el concurs per a la programació de la UE 1 del PEPRI del barri de la Seu-Xerea.
  Expediente .- E-03502-2007-000266-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acceptar la delegació de competències de regulació dels semàfors aprovada per l'Ajuntament d'Alboraia.
  Expediente .- E-01801-2016-004785-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal 2019.
  Expediente .- E-00401-2018-000074-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'aprovació inicial de la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 10a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000042-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el pressupost general de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals per a l'any 2019, i la plantilla de personal.
  Expediente .- E-05501-2018-000036-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la concertació d'un préstec de refinançament de l'EMT.
  Expediente .- E-05201-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (MOCIGAV) i del Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF-2019).
  Expediente .- E-00407-2018-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable, exercici 2019.
  Expediente .- E-02701-2018-000525-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'inversions en plantes potabilitzadores per al període 2019-2023.
  Expediente .- E-02701-2018-000321-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT per a l'any 2019.
  Expediente .- E-01801-2018-004000-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi de representant en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2018-000488-00 - Aprovat
 • 0021.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la delegació de competències relatives a l'actuació de nova construcció del CEIP 106, Malilla (Pla Edificant).
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0022.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa l'accceptació de la resolució de la Conselleria de delegació de competències de les fases 2 i 3 del Pla Edificant.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0023.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals.
  Expediente .- E-02250-2018-000335-00 - Aprovat
 • 0024.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar una sol·licitut de compatibilitat per a activitat privada.
  Expediente .- E-01101-2018-004818-00 - Aprovat
 • 0025.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar la delegació de la competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions tipificades com a greus i molt greus en la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
  Expediente .- E-01306-2018-002617-00 - Aprovat
 • 0026.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte de la modificació de les circumstàncies en relació amb la compatibilitat pública de professor associat.
  Expediente .- E-01101-2018-004954-00 - Quedar assabentat
 • 0027.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el Pla d'actuació municipal davant el risc d'inundacions.
  Expediente .- E-01501-2018-000470-00 - Aprovat
 • 0028.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa l'aprovació definitiva de la ZAS del Carme.
  Expediente .- E-02610-2018-000062-00 - Aprovat amb esmenes
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el futur de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000286-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0030.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la creació d'una comissió no permanent d'investigació denominada 'Accident durant el muntatge de la grada de la Gran Fira de València 2017'.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0031.-Moció subscrita per l'equip de govern municipal pels drets de les treballadores de la llar i les cures.
  Expediente .- O-C1508-2017-000354-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0032.-Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Declaració de Bé d'Interés Cultural i Festa d'Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana de la Festivitat de Sant Antoni Abad de València, que se celebra al carrer de Sagunt.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0033.-Moció subscrita per l'equip de govern per a donar suport a la inclusió del municipi de València en la proposta del projecte de decret de modificació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del Parc Natural del Túria, proposat per la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
  Expediente .- O-C1505-2018-000697-00 - Aprovat
 • 0034.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre facilitar el dret al vot a les persones amb ciutadania europea en les eleccions municipals i europees.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000307-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0035.-Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la implantació d'una planta pilot I+D per al reciclatge/valorització dels residus sòlids i líquids urbans.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000306-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0036.-Moció subscrita pels Sres. Estellés i Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cessament en les seues funcions del regidor delegat de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000308-00 - Rebutjat
 • 0037.-Moció subscrita per l'equip de Govern sobre la llibertat d'expressió.
  Expediente .- O-C1502-2018-000400-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0038.-Moció subscrita per l'equip de govern sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el de les Persones Migrants.
  Expediente .- O-C1517-2018-000365-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la presència de les Forces Armades en Expojove.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el taller d'ocupació "Informació per al turisme".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el taller d'ocupació "Gastronomia i restauració".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el taller d'ocupació "Activitats per a la ciutadania".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els deutes amb la Generalitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa EMPUJU i EMCUJU.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els treballs externs del servei de persones majors en 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els treballs externs del servei de persones majors en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre inversió de la Generalitat en 2019 per a equipaments esportius en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pressupost municipal 2019 de l'àrea d'Esports.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pla d'actuacions en col·legis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de la tramitació del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les obres del Pavelló Esportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la consignació pressupostària de la Generalitat en 2019 per al Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la readmissió de diverses treballadores de les escoles infantils municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una avaria en l'enllumenat públic al poble de Borbotó.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la instal·lació de càmeres en el centre històric.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el compliment de la sentència en relació amb la fase III de la depuradora de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les zones inundables del terme municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els accidents en què es troben implicats autobusos de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una trapa del clavegueram en el Parc de l'Oest.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una investigació d'ofici del Síndic de Greuges per la proliferació d'abocadors il·legals al terme municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les negociacions amb la propietat de l'antic Hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reobertura de l'Hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un vídeo promocional del Banc de Terres.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'increment de les queixes veïnals en relació amb la neteja viària.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'empitjorament de la neteja en el baròmetre municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de la via pública al barri de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de la séquia de l'Agulla, camí de la Séquia Fabiana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la Policia de Barri.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la implantació de contenidors marrons de recollida selectiva de matèria orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre robatoris en Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de comunicació dels nous contenidors marrons de recollida selectiva de matèria orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els gorretes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el curs d'acreditació dels barquers i les barqueres de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la gestió de les pluges de novembre.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària de l'av. de les Corts Valencianes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre places i solars inundats a la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les pintades i grafits.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els usos de l'alqueria del Moro.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre balanç del projecte de compostatge dels residus de la palla de l'arròs (Mercavalència).
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la primera edició València, canvia pel clima.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'equipament de l'embarcador del Pujol.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de cobriment dels col·lectors descoberts al passeig de l'Albereda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre actuacions de Disciplina Urbanística en el Bloc de Portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre aparcaments subterranis per a residents.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre cessió de sòl municipal per a cooperatives de vivendes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el col·lector de la marginal dreta de l'antic llit del riu Túria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els drets dels veïns i les veïnes de la Llotja dels Pescadors.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la desclassificació dels sectors urbanitzables.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el concurs d'idees per a l'ampliació del Jardí Botànic.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el finançament autonòmic de l'ARRU Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les modificacions al projecte de la V-21.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el pagament d'expropiacions per ministeri de la llei.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre una petició d'entrevista a l'alcalde pel que fa al Jardí Botànic.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València (PATHV).
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els posicionaments respecte a l'acord de concessió d'ús per a l'Hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'urbanització del PAI de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la remodelació del quiosc de la Gran Via Ramón i Cajal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reparació de la torreta sud de l'antiga Estació d'Aragó.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reversió de la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el sector de sòl urbanitzable en Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida Reformes de Mercats.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida Arrendament Instal. i Utillatge.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la signatura del Conveni del Projecte Sigues + Digital.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el canvi d'horari del mercat de Mossén Sorell.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el canvi d'usos del mercat de Mossén Sorell.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Auditoria Plataforma d'Intermediació.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pagament d'interessos de demora per la coberta de la Junta Municipal de Russafa (exp. 768/2018).
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Festa de la Infantessa de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un contracte menor de la Junta Municipal d'Exposició.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inscripcions en el registre municipal d'entitats.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les ajudes a projectes d'educació i forment de la cultura de la transparència i el govern obert.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de canvis d'ús de residencial a THO1.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'expedients d'apartaments turístics
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies del veïnat als apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les resolucions relatives a apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els objectius de la realització de les Jornades en defensa dels drets humans del poble palestí i el compliment d'eixos objectius.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la realització de noves Jornades en defensa dels drets humans a altres col·lectius o pobles que estan patint la conculcació dels dits drets.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compromís de la Regidoria amb els drets humans de totes les persones independentment del lloc on residisquen, la seua religió o creences.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la repercusió que ha suposat per a la ciutat de València a celebració de les Jornades en defensa dels drets humans del poble palestí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els honoraris que han rebut els participants en les Jornades en defensa dels drets del poble jueu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el lliurament de presents, obsequis o regals als participants en les Jornades de defensa dels drets del poble jueu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la partida pressupostària a la qual se li ha carregat el cost de la realització de les Jornades en defensa dels drets del poble jueu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobreel cost que ha suposat la realització de les Jornades en defensa dels drets del poble jueu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones ponents que han participat en les Jornades en defensa dels drets del poble jueu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el motiu per a la realització d'unes Jornades en defensa dels drets humans del poble palestí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'admissió d'alumnes en les escoles municipals en el curs 2018-2019.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'admissió d'alumnes en les escoles municipals en el curs 2017-2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els i les alumnes de les escoles municipals de 0 a 3 anys.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa laboral +55.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat dels capítols II i VI del Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes d'obres del Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics de setembre a desembre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora de la neteja de col·legis durant el curs 2018/2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre proveïdors amb més de 15.000 euros en contractes menors adjudicats al llarg del primer trimestre del 2018 i fins a 15.000 euros en la resta de l'any 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministraments i servicis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el compliment de l'acord laboral per al personal funcionari al servici de l'Ajuntament de València, per als anys 2016-2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el sistema de control de visites al Museu de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el sistema de control de visites al Museu Faller.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el sistema de control de visites al Museu del Corpus-Casa de les Roques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el pressupost de festes per a Cap d'Any 2018-2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el pressupost d'Expojove 2018-2019 i la participació de l'Exèrcit i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el pressupost per a la commemoració del VI Aniversari de la Mort de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la recuperació de les ajudes per a l'adequació dels casals fallers.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la situació actual del Museu del Corpus-Casa de les Roques i els danys en imatges i edifici.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Cavalcada de les Magues de Gener.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el patrocini d'empreses privades de la Cavalcada de Reis 2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el certificat de la il·luminació nadalenca 2018-2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre informes de servicis i publicació Ban Municipal Falles 2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre relació de fons pictòrics municipals existents en dependències oficials de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre per a persones sense sostre de la plaça del Pilar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'Òrgan de Decisió Estratègica de Sistemes d'Informació (ODESI).
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'autorització de la Delegació de Medi Ambient pel que fa a les pintades del mur de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre obres al Centre Municipal de Servicis Socials de la Saïdia.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les campanyes publicitàries de l'Oficina de Publicitat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la gestió de les xarxes socials de la Delegació de Comerç.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la contractació de la gestió dels centres de dia per a persones majors dependents d'Arniches i Alqueria de la Puríssima.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'execució de la Resolució 147/2018 del Consell de Transparència sobre Mercavalència.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la regularització del centre d'acollida en el Casal d'Esplai de Rocafort.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les palmeres del carrer del Serpis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre escocells buits en el carrer de Lluís Peixó.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre palmeres en el carrer de Yáñez de la Almedina.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre ingressos de l'impost de construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre llicències d'activitat de locals municipals en concessió administrativa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre balanç de les rutes turístiques i visites guiades.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI de Benimaclet Est.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el nou sistema informàtic de Gestió Tributària.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre situació de les inversions en jardins en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI del Grau i la prolongació del carrer de la Serradora.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre contractació de llicències SAP.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el programa EDUSI.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Fundació Pacte per l'Ocupació.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre zones verds del barri de Beteró.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre escocells en el carrer de Lluís Crumière.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre manteniment del parc de Marxalenes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça de José Mª Orense.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre tala d'arbratge en el carrer de Mauro Guillén.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la cessió de sòl municipal a cooperatives.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre arbratge i escocells en el carrer de Bernat de Fenollar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí i escocells de la plaça de Xúquer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre polítiques de rehabilitació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'eliminació de tanques en jardins diversos.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la jornada "Defenguem Palestina".
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'obres i activitat dels hospitals La Fe i el Clínic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la subvenció destinada a Natania per a la gestió del Centre Nocturn de Baixa Exigència.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Sidi Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre una subvenció a Esclaves de Maria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del pàrquing de Bruges.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els intercanviadors de Justícia i del General Palanca.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'intercanviador de la plaça de Tetuan.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el cens de vehicles matriculats a València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la situació de la campanya Adopta un escocell.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els problemes ferroviaris en el barri de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el detall de despeses de la Setmana Europea de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat universal en edificis públics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat universal en infraestructures de transport.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat universal en espais públics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reforma de Cronista Carreres i altres projectes de l'Eixample.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions d'asfaltat i pavimentat de voreres a València per a 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre dades d'intensitat de trànsit ciclista i de VMP en l'anell ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una reclamació veïnal davant el Parlament europeu per l'avinguda de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades de qualitat del servei de l'EMT de novembre de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici en l'avinguda del Cid, enfront de Quarta Unitat de Districte de Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'espai verd en el carrer de Sant Vicent, des de la plaça d'Espanya a Sant Agustí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre una subvenció a l'Institut Social Obrer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en matèria de mobilitat davant les noves dades del baròmetre municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat de l'Agència de la Bicicleta 2017 vs 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes en defensa dels animals en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre noves actuacions a realitzar en l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el corredor verd de l'alcalde Joan Ribó.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els problemes d'acumulació del trànsit als carrers de la Carda i de Murillo.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç de la Mesa de la Mobilitat en 2018 i sectorials.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç d'aparcaments d'interconnexió modal a València i pobles de València executats en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç del Pla de Seguretat Viària 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Mobilitat Metropolità.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte d'ordenació de la plaça de Xúquer.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç d'inversions i despeses executades en 2018 als pobles de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç d'actuacions sobre alqueries i pobles de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la proposta de l'Ordenança de mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre proveïdors amb reconeixements d'obligació o extrajudicials que superen els 15.000 euros durant l'exercici 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horts urbans de la Rambleta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre dinamització de les biblioteques municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de coordinadora de la Mutant.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Municipal de la Dona.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Municipal de Cooperació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en la nau 1 del Parc Central, destinada a equipament esportiu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en la nau 4 del Parc Central, destinada a Serveis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la quarta recomanació del Síndic de Greuges pel que fa a l'Almoina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre col·locació d'arena en zona d'instal·lació de falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horts urbans del barri del Grau.
  Expediente .- O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobreobres en la nau 2 del Parc Central, destinada a Universitat Popular.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre treballs realitzats en el solar del futur edifici de la plaça del Pilar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0239.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el palau medieval del carrer de les Cuines.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0240.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres de canalització en la zona del pont del Real.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0241.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el pagament de la cuota de la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris i Festivals de Titularitat Pública.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0242.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en la nau 3 del Parc Central, destinada a usos culturals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0243.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Federació d'Iniciatives Culturals Urbanes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0244.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un oferiment d'un antiquari de claus de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0245.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Ban de Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
 • 0246.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el contenidor marró de residus orgànics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000304-00 - Contestada
 • 0247.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la millora de la qualitat ambiental de l'entorn de la depuradora de Pinedo.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000304-00 - Contestada
 • 0248.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre l'esbrossat d'escocells.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000304-00 - Contestada
 • 0249.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de novembre pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reducció de les subvencions a l'Associació Ciutat de l'Esperança.
  Expediente .- O-00606-2018-000005-00 - Contestada
 • 0250.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de novembre pel Sr. Monzó, del Grup Popular, perquè es resolga una petició d'accés a un expedient de gestió tributària.
  Expediente .- O-00606-2018-000005-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0251.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les restriccions d'accés rodat al centre en les festes nadalenques.
  Contestada
 • 0252.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez sobre un acte benèfic el proppassat cap de setmana.
  Contestada
 • 0253.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la readmissió de les treballadores de les escoles infantils municipals que han passat a gestió directa.
  Contestada
 • 0254.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'amenaça de vaga en l'EMT.
  Quedar assabentat
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0255.-Declaració institucional per reclamar la revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals.
  Aprovat
(Informació publicada: 12/21/2018 02:35:39 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI