13/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
05-12-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de novembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar un gasto a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en concepte d'aportació de la quota corresponent a l'exercici 2014.
  Expediente .- E-00201-2014-000013-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, la qual es revoca, i es desestima el Recurs PO núm. 368/11 (i acumulat núm. 12/12), interposat contra liquidació girada per taxa per entrada de vehicles de motor.
  Expediente .- E-00501-2012-000043-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 3/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000070-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 154/13, sobre imposició de sanció tipificada en la Llei de Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
  Expediente .- E-00501-2013-000176-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 10 que declara desistida la demandant en els Actes núm. 701/09, sobre sol·licitud de reassignació definitiva en plantilla i reclamació de quantitat.
  Expediente .- E-00501-2009-000229-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació interposada contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del PA núm. 643/11 sobre flexibilitat horària.
  Expediente .- E-00501-2011-000698-00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 369/12, interposat contra liquidacions girades per concepte d'impost sobre béns immobles de característiques especials (IBICES), exercici 2009.
  Expediente .- E-00501-2012-000288-00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 192/14, interposat contra liquidació girada per concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i acord sancionador derivat de l'anterior.
  Expediente .- E-00501-2014-000208-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 1587.
  Expediente .- E-01002-2014-000395-00 - Aprovat
 • 0011.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació del lloguer de vehicles tipus 'scooter' en sistema de renting operatiu amb destinació a la Policia Local.
  Expediente .- E-04101-2014-000050-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de senyalització vertical i horitzontal de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2014-000025-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar l'acord marc per al subministrament de material fungible d'informàtica i d'equips d'oficina.
  Expediente .- E-04101-2014-000081-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar l'acord marc per al subministrament de material d'impremta.
  Expediente .- E-04101-2014-000082-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres de 'Sistema de videovigilància i comunicació per veu en els jardins del riu Túria' (Sistema de seguretat del jardí del Túria), finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000062-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte la cessió a precari del local municipal situat al carrer de Roger de Flor.
  Expediente .- E-05304-2008-000075-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Centre Europeu d'Empreses Innovadores (CEEI).
  Expediente .- E-00202-2014-000010-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Capgemini España, SL.
  Expediente .- E-00801-2014-000127-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement de crèdits de l'expedient 01201/2014/212.
  Expediente .- E-01201-2014-000212-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Adesal Telecom, SL.
  Expediente .- E-01401-2014-001527-00 - Aprovat
 • 0021.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
  Expediente .- E-01601-2014-000001-00 - Aprovat
 • 0022.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un manament de pagament a justificar destinat al gasto relatiu al concert de Nadal de la Banda Municipal i a l'animació infantil per al mercat de Colón.
  Expediente .- E-01601-2014-000027-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Dóna compte de les tarifes aplicables en l'exercici 2015 al sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes denominat 'Valenbisi'.
  Expediente .- E-01801-2012-001769-00 - Quedar assabentat
 • 0024.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 363-T, de 27 de juny de 2013, que va desestimar la pretensió d'accés a l'oferta tècnica i econòmica presentada per l'adjudicatari del contracte de concessió d'obra pública de l'aparcament públic subterrani d'Hospital-Vinatea.
  Expediente .- E-01801-2012-004355-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'API Movilidad, SA i Ferroser Infraestructuras, SA.
  Expediente .- E-01801-2014-003460-00 - Aprovat
 • 0026.- SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir a la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana una subvenció destinada a sufragar els gastos derivats de l'organització de la IV Volta Ciclista Província de València.
  Expediente .- E-01903-2014-000042-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir a la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana una subvenció destinada a sufragar els gastos derivats de la realització de l'esdeveniment 'World Pàdel Tour de València'.
  Expediente .- E-01903-2014-000365-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Associacions de Falles Secció Especial.
  Expediente .- E-01904-2014-000533-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer drets en el subconcepte econòmic 39191 'Sancions per incompliment de contracte'.
  Expediente .- E-01905-2010-000178-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'aportació de 2014 a favor de la Fundació Chirivella Soriano.
  Expediente .- E-01905-2014-000067-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2014-000128-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE TURISME.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de GAC Creatividad Visual, SL.
  Expediente .- E-01909-2014-000106-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures relatives a diversos treballs.
  Expediente .- E-02000-2014-000055-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar una factura presentada per SDS Eurogrup, SL.
  Expediente .- E-02001-2014-000366-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte d'atenció y recolzament al Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de les prestacions econòmiques per acolliment familiar durant 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-000818-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Associació Sercoval.
  Expediente .- E-02201-2014-008011-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la reformulació de projectes de les convocatòries de cooperació al desenvolupament i cooperació social, exclusió i meses de solidaritat.
  Expediente .- E-02227-2014-000009-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors en concepte de gastos originats amb motiu de la realització del 'IV Recital Poètic Ciutat Vella'.
  Expediente .- E-02302-2014-001038-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 d'octubre de 2014, d'aprovació d'un reconeixement d'obligació a favor de Creu Roja Espanyola.
  Expediente .- E-02410-2014-000086-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 739-X, de 9 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-02901-2012-000462-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar unes factures emeses en concepte d'impartició de cursos d'alfabetització informàtica i Internet i xarxes socials en diversos tallers d'ocupació.
  Expediente .- E-02902-2014-000448-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri i aprovar el full d'estimació de l'Administració.
  Expediente .- E-03103-2012-000014-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció a favor dels usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest València, SA, corresponent al tercer trimestre de l'any 2014.
  Expediente .- E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3131-W, de 19 de juny de 2014, sobre orde de cessament d'un club de fumadors.
  Expediente .- E-03901-2014-000922-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3131-W, de 19 de juny de 2014, sobre orde de cessament d'un club de fumadors.
  Expediente .- E-03901-2014-000922-00 - Aprovat
 • 0046.-PRECS I PREGUNTES
 • 0047(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa donar la conformitat per a tramitar la pròrroga de la Finestreta Única Empresarial.
  Expediente .- E-00202-2014-000011-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una ajuda concedida en el marc de les ajudes a les iniciatives empresarials 2013. Tram fix.
  Expediente .- E-00202-2013-000297-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una ajuda concedida en el marc de les ajudes a les iniciatives empresarials 2013. Tram variable.
  Expediente .- E-00202-2013-000674-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Cambra València relativa al conveni de col·laboració de la Finestreta Única Empresarial.
  Expediente .- E-00202-2013-001001-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Cambra València en el marc del conveni de col·laboració per al programa 'Creació d'Empreses', exercici 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000009-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Dóna compte de les recomanacions que es formulen en l'informe denominat 'Administració electrònica: Més servei al ciutadà i més estalvi. Auditoria operativa del grau d'implantació de l'Administració electrònica als municipis de la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013', elaborat per la Sindicatura de Comptes.
  Expediente .- E-00801-2014-000081-00 - Quedar assabentat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar al personal del pla d'ocupació 'Treball ciutat de València 2014' la indemnització per finalització de contracte.
  Expediente .- E-01101-2014-001096-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la contractació del personal amb destinació al programa 'Eurodiyssée 2014'.
  Expediente .- E-01101-2014-001424-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar disponibilitat de crèdits.
  Expediente .- E-01101-2014-001428-00 - Aprovat
 • 0056(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa no admetre, per extemporània, la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 119883.
  Expediente .- E-01305-2014-000471-00 - Aprovat
 • 0057(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari núm. 768/10 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2009-000798-00 - Aprovat
 • 0058(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Procediment Abreviat núm. 473/11 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2009-000293-00 - Aprovat
 • 0059(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 en el Procediment Abreviat núm. 144/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2009-000514-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte del veredicte del jurat del concurs del cartell anunciador del 'XXIII Fòrum Universitari Joan Lluís Vives'.
  Expediente .- E-01902-2014-000284-00 - Quedar assabentat
 • 0061(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'Associació de Jóvens Empresaris de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2013-000331-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació del Col·legi de Metges de València.
  Expediente .- E-01905-2014-000063-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa contractar amb Inelcom-Ingeniería Electrónica Comercial, pel procediment de contractació centralitzada a través de la Plataforma Electrònica de la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, el subministrament de peretes amb tecnologia led per a instal·lacions esportives municipals.
  Expediente .- E-01903-2014-000354-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE TURISME.- Proposa aprovar una transferència de capital a favor del Consorci Palau de Congressos de València.
  Expediente .- E-01909-2014-000116-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les justificacions presentades per entitats pertanyents a la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de 'Lluita contra la pobresa i exclusió social' 2012.
  Expediente .- E-02201-2012-006268-00 - Aprovat
 • 0066(E).- SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l'Albufera.
  Expediente .- E-02701-1998-000660-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els preus contradictoris corresponents a huit unitats d'obra noves per al contracte de 'Gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament'.
  Expediente .- E-02701-2006-000180-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa la complementació de la desestimació del recurs de reposició a l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-02802-2014-000131-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer drets pendents de cobrament en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-02902-2014-000469-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el V Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València 2014-2016.
  Expediente .- E-02902-2014-000480-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa resoldre incidències en el compte de liquidació provisional de l'execució de les sentències en la reparcel·lació "Moreres II".
  Expediente .- E-03102-2013-000002-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri i aprovar el full d'estimació de l'Administració.
  Expediente .- E-03103-2012-000017-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar una sol·licitud d'inici de via de constrenyiment per impagament de quotes d'urbanització.
  Expediente .- E-03107-2014-000021-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar una sol·licitud d'inici de via de constrenyiment per impagament de quotes d'urbanització.
  Expediente .- E-03107-2014-000022-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP i Vareser 96, SL.
  Expediente .- E-03501-2014-000802-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 10 d'octubre de 2014 i convalidar la Resolució núm. 787, de 26 d'agost de 2014, per la qual es reconeix una obligació de pagament a favor de la Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
  Expediente .- E-04001-2014-000797-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual autoritzat per al contracte del servici de reg, manteniment, neteja i poda d'espais enjardinats de la ciutat.
  Expediente .- E-04101-2013-000135-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres d'enjardinament al carrer de Miguel Servet-General Avilés.
  Expediente .- E-04001-2014-000988-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària del proppassat mes d'octubre.
  Expediente .- E-04908-2014-000011-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TAXES.- Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació de la factura presentada per l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA, per la gestió de cobrament de la taxa de clavegueram del primer semestre de 2014.
  Expediente .- E-H4962-2014-502492-00 - Aprovat
 • 0081(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació del servici de conservació de fonts per a beure, dutxes i passarel·les platja.
  Expediente .- E-04101-2012-000034-00 - Aprovat
 • 0082(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la campanya del pagament d'impostos del segon semestre de 2014.
  Expediente .- E-04103-2014-000097-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors en concepte de gastos ocasionats amb motiu de la realització del Concurs de Pintura Ràpida.
  Expediente .- E-02307-2014-000786-00 - Aprovat
 • 0084(E).-MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde.- Proposa aprovar una bestreta de Tresoreria a favor de la Societat Municipal d'Actuacions Urbanístiques-Aumsa.
  Expediente .- E-04901-2014-000076-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar una modificació de crèdits per transferència interna entre aplicacions pressupostàries del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2014-001448-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 34a modificació per transferència de crèdit per a incrementar la dotació de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2014-000486-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Fallera Alqueries de Bellver-Garbí, per a sufragar els gastos del cinquanta aniversari de la comissió.
  Expediente .- E-01904-2014-000545-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI