22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-07-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE JULIO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i ordinària que van tindre lloc els dies 16 i 19 de juliol de 2019, respectivament.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida per l'Ajuntament, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el Recurs PO núm. 284/15, interposat contra ordre de cessament d'activitat per a diverses vivendes d'ús turístic.
  Expediente .- E-00501-2019-000261-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 20/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'una finca.
  Expediente .- E-00501-2019-000245-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el Recurs PO núm. 4/43/18, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que no va admetre la sol·licitud de valoració d'una finca.
  Expediente .- E-00501-2019-000257-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 451/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000251-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 207/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidacions girades pel concepte d'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-00501-2019-000246-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 234/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidacions girades pel concepte d'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-00501-2019-000247-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 689/18, interposat contra resolució que va declarar l'interessat desistit de l'ajuda per a escola infantil d'estiu.
  Expediente .- E-00501-2019-000255-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PO núm. 8/18, interposat contra ordre de retirada de tancat en domini públic ocupat.
  Expediente .- E-00501-2019-000258-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 538/18, sobre imposició de sancions per infracció de l'ordenança municipal de mercats.
  Expediente .- E-00501-2019-000244-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 26/19, interposat contra l'ocupació d'una finca.
  Expediente .- E-00501-2019-000256-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 125/19, interposat contra la desestimació d'una reclamació economicoadministrativa relativa a autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000249-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 13/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2019-000254-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 57/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2019-000248-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 173/19, interposat contra la declaració d'extinció de la declaració responsable d'una activitat i cessament d'esta.
  Expediente .- E-00501-2019-000259-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 223/19, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000253-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-2029, de 27 de juliol de 2018.
  Expediente .- E-01001-2018-000370-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió de patrimoni històric i cultura per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2018-002659-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a educador/a infantil per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2019-002519-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
  Expediente .- E-01101-2019-001028-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
  Expediente .- E-01101-2019-001289-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
  Expediente .- E-01101-2019-001442-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
  Expediente .- E-01101-2019-001643-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de les resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals núm. 779 i núm. 799, d'11 de juliol de 2019.
  Expediente .- E-04101-2018-000195-00 - Quedar assabentat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre el recurs d'alçada interposat contra l'informe de valoració sol·licitat per la Mesa de Contractació en el procediment obert simplificat per a contractar el servici de direcció d'obra del projecte de construcció d'un equipament sociocultural a la plaça del Bisbe Laguarda del barri de Torrefiel.
  Expediente .- E-04101-2019-000011-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre el recurs d'alçada interposat contra un acte de la Mesa de Contractació en el procediment obert simplificat per a contractar el servici de direcció d'obra del projecte de rehabilitació del Cobert número 2 de la Marina de València (fase 2).
  Expediente .- E-04101-2019-000080-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'aportació municipal a favor de la fundació Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS).
  Expediente .- E-00202-2018-000002-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. FS-280, de 28 de març de 2019.
  Expediente .- E-00703-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 410/18 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2016-000306-00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 516/18 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2017-000275-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2019-002901-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació El Clau.
  Expediente .- E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de restauració i pintura de les façanes del Museu Faller.
  Expediente .- E-01904-2017-000634-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la festivitat del Corpus Christi.
  Expediente .- E-01904-2018-001292-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la festivitat del Corpus Christi.
  Expediente .- E-01904-2018-001292-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu del recital de nadales a l'Ajuntament de València per Nadal 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001719-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de la Fundació Turisme València en concepte de transferència de capital.
  Expediente .- E-01909-2019-000080-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa alliberar la quantitat sobrant de Xec Escolar, curs 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador als centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament de part de la subvenció destinada al finançament del programa de servicis socials generals, inclosa dins de la subvenció nominativa per a manteniment de centres i programes de servicis socials per a l'any 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000072-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de Cáritas Diocesana de València.
  Expediente .- E-02201-2018-000234-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Psicólogos sin Fronteras d'ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional 2017.
  Expediente .- E-02250-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajuda humanitària d'emergència a favor d'Intermón Oxfam.
  Expediente .- E-02250-2018-000332-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Talha.
  Expediente .- E-02250-2019-000130-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana José Martí de Amistad con Cuba.
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Rehabilitació i adequació dels depòsits de regulació associats a les plantes potabilitzadores de la Presa i el Realó'.
  Expediente .- E-02701-2017-000418-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió definitiva dels preus aplicats en la quarta anualitat del contracte per a l'alienació del paper i cartó obtinguts mitjançant l'arreplegada selectiva.
  Expediente .- E-02801-2012-000827-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5684, de 25 de setembre de 2017.
  Expediente .- E-02901-2017-000692-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-001747-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens (qualificades o no) per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002323-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
  Expediente .- E-04001-2018-000748-00 - Aprovat
 • 0058.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de publicitat.
  Expediente .- E-04103-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA (EMIVASA), corresponent a la gestió de cobrament de la Tarifa Especial d'Inversions del 1r trimestre de 2019.
  Expediente .- E-04301-2019-000097-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa prorrogar la cessió d'ús temporal d'una plaça de garatge municipal per situació de discapacitat.
  Expediente .- E-05302-2019-000318-00 - Aprovat
 • 0061.-ORGANISME AUTÒNOM JUNTA CENTRAL FALLERA. Proposa aprovar el nomenament del titular del màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-70006-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0061.-PRECS I PREGUNTES
 • 0062(E).-ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2019, sobre delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en regidories.
  Expediente .- E-00601-2019-000041-00 - Aprovat
 • 0063(E).-ALCALDIA. Proposa designar vocal en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-00601-2019-000037-00 - Aprovat
 • 0064(E).-ALCALDIA. Proposa designar representant en Mercavalència.
  Expediente .- E-00601-2019-000053-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació i funcionament de la Càtedra de Govern Obert.
  Expediente .- E-00703-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000128-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
  Expediente .- E-01404-2019-000022-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
  Expediente .- E-01404-2019-000056-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
  Expediente .- E-01404-2019-000064-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
  Expediente .- E-01404-2019-000075-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini de justificació de les subvencions concedides a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini de justificació de les subvencions concedides a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001451-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
  Expediente .- E-01904-2019-000402-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra les resolucions dictades amb motiu de l'Expojove 2018-2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000509-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la subvenció nominativa de concessió directa atorgada per la Diputació de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
  Expediente .- E-01904-2019-000621-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la 43a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01904-2019-000823-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador de la Beca Velázquez per al curs acadèmic 2019-2020.
  Expediente .- E-02001-2019-000327-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria del Xec Escolar per al curs 2019/2020.
  Expediente .- E-02101-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de lliurament final de l'estudi diagnòstic participat de les necessitats formatives i ocupacionals de la població en exclusió o risc d'exclusió social al barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.
  Expediente .- E-02201-2018-000298-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la continuïtat per interés general del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
  Expediente .- E-02201-2012-004597-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal després de la subhasta de diverses parades.
  Expediente .- E-02901-2019-001572-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa València (ADEIT) per a la realització del projecte 'Beques lingua València'.
  Expediente .- E-02902-2018-001681-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Consolidart 2019'.
  Expediente .- E-02902-2019-000080-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa ampliar el termini de presentació de sol·licituds establit en les bases de les ajudes municipals 'València Activa Formació Idiomes: Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés 2019'.
  Expediente .- E-02902-2019-000089-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Progrés.
  Expediente .- E-03910-2019-000047-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-03910-2019-000202-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer d'en Vicent Gallart (arxiprest).
  Expediente .- E-03910-2019-000210-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Rosari.
  Expediente .- E-03910-2019-003412-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Progrés.
  Expediente .- E-03910-2019-003463-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Comte de Melito.
  Expediente .- E-03910-2018-005767-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la suspensió temporal de les obres 'Una València més verda, reposició d'arbrat urbà en escocells buits al terme municipal de la ciutat de València'.
  Expediente .- E-04001-2018-000542-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament i instal·lació per a la millora de l'enllumenat públic en diverses zones de la ciutat de València (lots 4 i 5), classificar les proposicions i requerir la millor oferta respecte de cadascun dels lots, prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000175-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió integral de cinquanta places al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Alqueria de la Puríssima', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió integral de seixanta places al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Arniches', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió integral de seixanta places al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'l'Amistat', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sisena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000019-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar l'acta de preus contradictoris de les obres del 'Projecte d'urbanització de la rehabilitació i adaptació de la Fàbrica de Tabacs per a dependències municipals al carrer d'Amadeu de Savoia, número 13, fase II'.
  Expediente .- E-03201-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (Direcció centre social) (MD), referència núm. 8885, en el Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2018-001677-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 9092, en el Gabinet de Comunicacions.
  Expediente .- E-01101-2019-000961-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-001012-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7451, en el Servici d'Esports.
  Expediente .- E-01101-2019-002906-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació de l'increment de retribucions del 0,25 % addicional que preveu el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents en matèria de retribucions a l'àmbit del sector públic.
  Expediente .- E-01101-2019-003090-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el projecte de modificació de la plantilla.
  Expediente .- E-01101-2019-003096-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
  Expediente .- E-01101-2019-003096-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar un barem retributiu.
  Expediente .- E-01101-2019-003114-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i de Massamagrell.
  Expediente .- E-01101-2019-000110-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Premis 'Rei Jaume I' relativa a l'aportació de l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00202-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa declarar l'adequació de l'establiment Complex Esportiu Municipal 'Piscina València' al projecte d'activitat i condicionants tècnics aprovats mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2019.
  Expediente .- E-01903-2014-000292-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la proposta de subvenció formulada respecte a la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-01902-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-003162-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar el Memoràndum d'Entesa amb la Generalitat de la Comunitat Valenciana i la Fundación Webit per a la realització del Webit Festival Europe 2020-2022 a València.
  Expediente .- E-01909-2019-000081-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0113(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer el gasto de part de l'import d'adjudicació del contracte de servicis de direcció d'obra del projecte d'execució de Pati Obert-Jardí d'Escultures de l'IVAM.
  Expediente .- E-03201-2018-000089-00 - Aprovat
 • 0114(E).-ALCALDIA. Proposa designar vocals en els òrgans rectors dels organismes autònoms municipals.
  Expediente .- E-00601-2019-000049-00 - Aprovat
 • 0115(E).-ALCALDIA. Proposa designar representants en organismes en matèria d'aigües.
  Expediente .- E-00601-2019-000051-00 - Aprovat
 • 0116(E).-ALCALDIA. Proposa designar representants en diferents xarxes.
  Expediente .- E-00601-2019-000054-00 - Aprovat
 • 0117(E).-ALCALDIA. Proposa designar representants en les fundacions que formen part del sector públic local.
  Expediente .- E-00601-2019-000062-00 - Aprovat
 • 0118(E).-ALCALDIA. Proposa designar representants en distints organismes i entitats.
  Expediente .- E-00601-2019-000063-00 - Aprovat
 • 0119(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
  Expediente .- E-05307-2019-000011-00 - Aprovat
 • 0120(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i de Mislata.
  Expediente .- E-01101-2019-001010-00 - Aprovat
 • 0121(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada la comissió de servicis d'un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-000454-00 - Aprovat
 • 0122(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada la comissió de servicis d'un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-002307-00 - Aprovat
 • 0123(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació d'un administratiu.
  Expediente .- E-01101-2019-003052-00 - Aprovat
 • 0124(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 71, en el Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
  Expediente .- E-01101-2019-003178-00 - Aprovat
 • 0125(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de 'Cos oficial de servicis genèrics (JP3)', referència núm. 3616, en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2019-003168-00 - Aprovat
 • 0126(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball d'oficial de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 2042.
  Expediente .- E-01101-2019-003150-00 - Aprovat
 • 0127(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acordar el nombre màxim de permutes entre personal funcionari de la Policia Local per a l'exercici 2019.
  Expediente .- O-01101-2019-000115-00 - Aprovat
 • 0128(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quinta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0129(E).-MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència sobre delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local durant el mes d'agost de 2019.
  Expediente .- E-00601-2019-000061-00 - Aprovat
(Informació publicada: 07/26/2019 02:48:49 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI