Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
29-05-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de maig de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d’apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 dictada en el Recurs PO núm. 774/12, relatiu a denegació d'exempció de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-00501-2013-000068-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 i desestima el Recurs PO núm. 280/12, interposat contra imposició de penalitats en execució del contracte d'obra del centre social de Nou Moles.
  Expediente .- E-00501-2012-000291-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 264/09, interposat contra orde de tancament d'activitat.
  Expediente .- E-00501-2009-000286-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 579/11, sobre concurs per a l'aprovació i adjudicació d'un programa d'actuació aïllada al carrer de Ripalda.
  Expediente .- E-00501-2011-000629-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 528/13, interposat contra imposició de penalitat.
  Expediente .- E-00501-2014-000066-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 11, dictada en el Juí Verbal núm. 1552/13 desestimatòria de la demanda interposada en sol·licitud d'inscripció registral de la revocació d'una cessió gratuïta.
  Expediente .- E-00501-2014-000098-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 394/13, interposat contra la inactivitat municipal en el pagament d'un preu just.
  Expediente .- E-00501-2013-000312-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PO núm. PA núm. 308/14, sobre desestimació de petició de gaudi de dies addicionals de vacacions i de lliure disposició.
  Expediente .- E-00501-2015-000043-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 668/12, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació ‘Font de Sant Lluís’.
  Expediente .- E-00501-2013-000067-00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 345/13, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000290-00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 81/14, que reduïx la sanció imposada per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2014-000151-00 - Aprovat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 129/14, que reduïx la sanció imposada per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 525/13, interposat contra imposició de penalitat en el contracte de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2014-000078-00 - Aprovat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 408/14, interposat contra denegació de la concessió d'ajuda per a menjador escolar.
  Expediente .- E-00501-2015-000042-00 - Aprovat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir l’Acte del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, d'execució forçosa de sentència dictada en el Recurs PO núm. 768/10.
  Expediente .- E-00501-2011-000024-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa alliberar crèdit de les retencions inicials corresponents als mesos de gener a març de 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-000548-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de consolidació estructural del monestir de Sant Vicent de la Roqueta, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000034-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa autoritzar la cessió del contracte de l'assistència tècnica per al control del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2014-000155-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte ‘Actuacions en matèria d'infraestructures crítiques. Planta potabilitzadora el Realó d'abastiment d'aigua potable a la ciutat de València' i encarregar-ne l’execució a l'Empresa Mixta Valenciana d’Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-04101-2015-000063-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de gener a març de 2015 del local situat al carrer de l’Arquebisbe Mayoral, núm. 14.
  Expediente .- E-05302-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament situat en el subsòl del carrer de l’Enginyer Rafael Janini.
  Expediente .- E-05303-2012-000117-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns diversos immobles situats a l'avinguda del Baró de Càrcer i als carrers de l'Hospital, de Vinatea i de l'Actor Rivelles.
  Expediente .- E-05303-2013-000074-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l’Inventari Municipal de Béns el codi 1.E5.04.346, vivendes de protecció pública, places d'aparcament i trasters de l'edifici situat al carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E-05303-2015-000050-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les situades sobre l'aparcament en el subsòl del carrer de l’Enginyer Rafael Janini i regularitzar el codi 1.R3.13.060.
  Expediente .- E-05303-2015-000020-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Fundació Esportiva Municipal una parcel·la municipal situada al carrer de Fernando Morais de la Horra (metge).
  Expediente .- E-05304-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D’INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l’addenda al conveni marc de col·laboració firmat amb la Universitat Europea de València.
  Expediente .- E-00202-2015-000053-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement d'obligació de les factures contingudes en l'expedient 86/15.
  Expediente .- E-01201-2015-000086-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement d'obligació de les factures contingudes en l'expedient 99/15.
  Expediente .- E-01201-2015-000099-00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00102 2013 8255.
  Expediente .- E-01305-2013-000506-00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 11430.
  Expediente .- E-01305-2014-000055-00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 42113.
  Expediente .- E-01305-2013-000155-00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari núm. 800/08 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2006-000175-00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 687/14 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2012-000346-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 76-W, de 8 de gener de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-004726-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa deixar sense efecte i anul·lar la Resolució sancionadora núm. 29-W, de 5 de gener de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005166-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa deixar sense efecte i anul·lar la Resolució sancionadora núm. 68-W, de 7 de gener de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005167-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa deixar sense efecte i anul·lar la Resolució sancionadora núm. 358-W, de 27 de gener de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005298-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa deixar sense efecte i anul·lar la Resolució sancionadora núm. 437-W, de 3 de febrer de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005379-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa revocar i anul·lar la Resolució sancionadora núm. 969-W, de 23 de març de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005870-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la revisió de preus per al 2015 del contracte de ‘Control de l'execució i la coordinació de seguretat i salut del projecte de senyalització vertical i horitzontal de trànsit en les vies i camins del terme municipal de València’.
  Expediente .- E-01801-2009-003107-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor del València Club d'Atletisme.
  Expediente .- E-01903-2015-000042-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2015-000051-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2015-000109-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció per a monuments fallers concedida per acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2014 a favor d'una comissió fallera.
  Expediente .- E-01904-2013-000684-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de tarima i taula per a la festivitat de la Policia Nacional.
  Expediente .- E-01904-2014-000537-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Cultural Santíssim Crist del Salvador.
  Expediente .- E-01904-2015-000476-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l’addenda per a l’any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb el Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València.
  Expediente .- E-01904-2015-000511-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d’Iluminaciones Ximénez, SA.
  Expediente .- E-01904-2015-000519-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació Provincial de València per a la realització dels castells de focs artificials de la Fira de Juliol 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000530-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2015-000067-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Exduquere, SL.
  Expediente .- E-02000-2013-000030-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Artes Gráficas Juan Sáez, SL.
  Expediente .- E-02000-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar l'acta del jurat del Premi Senyera d'Art, modalitat pintura 2015.
  Expediente .- E-02001-2015-000073-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercer revisió de preus del contracte del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E-02201-2010-009538-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors ‘Tres Forques’.
  Expediente .- E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2012-009575-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de gestió de trenta places en centres de dia per a l'atenció a persones majors dependents de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002175-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als honoraris per la coordinació de seguretat i salut del projecte de reforma d'una vivenda municipal situada al carrer d'Almudaina.
  Expediente .- E-02201-2014-007979-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures per actes commemoratius del 8 de març de 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000151-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d’una subvenció a favor de Comité Espanyol d’ACNUR destinada al finançament de dos projectes.
  Expediente .- E-02201-2015-000182-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l’Associació Sercoval.
  Expediente .- E-02201-2015-000233-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa modificar a la baixa l’import corresponent a l’any 2015 i autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació de pagament a favor de les Comunitats de Regants.
  Expediente .- E-02701-2010-000218-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació i pagament a favor de determinats proveïdors per diversos conceptes.
  Expediente .- E-02901-2015-000436-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció del taller d'ocupació ‘Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana’.
  Expediente .- E-02902-2014-000402-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de gener de 2015, sobre minoració del compromís d'ingrés i el reconeixement de drets en el Pressupost d'ingressos-Subvenció programa formació per a l'ocupació-Especialitat formativa: Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
  Expediente .- E-02902-2014-000469-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa declarar disponible parcialment la reserva de crèdit de la convocatòria d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000045-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de de 17 d’abril de 2015, referit a la finca registral núm 6558 situada a l'avinguda del Doctor Tomàs Sala.
  Expediente .- E-03103-2008-000071-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar la compensació del cànon no satisfet del ‘Servici de disseny, construcció, instal·lació, reposició i conservació del mobiliari urbà a instal·lar en la ciutat de València’.
  Expediente .- E-03201-1992-000001-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1387-I, de 15 de desembre de 2014, sobre denegació de llicència de legalització d'obres.
  Expediente .- E-03501-2006-001302-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament relativa als honoraris professionals corresponents a la coordinació de seguretat i salut en les obres de construcció d'un jardí a la plaça de l'Escultor Frechina.
  Expediente .- E-04001-2014-000945-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la nova proposta de composició i organització de mitjans fins a la posada en marxa de la nova contracta.
  Expediente .- E-04001-2014-001227-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual autoritzat per al contracte del servici de reg, manteniment, neteja i poda d'espais enjardinats de la ciutat.
  Expediente .- E-04001-2015-000356-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de les factures relatives a les certificacions de març de 2015 del manteniment de jardins de les zones Nord i Sud de la ciutat.
  Expediente .- E-04001-2015-000378-00 - Aprovat
 • 0075.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Intervalencia, SA.
  Expediente .- E-04103-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0076.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Europa Press Delegaciones, SA.
  Expediente .- E-04103-2014-000017-00 - Aprovat
 • 0077.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Publicaciones de Moda y Diseño, SL.
  Expediente .- E-04103-2014-000021-00 - Aprovat
 • 0078.-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa modificar la data de devolució de la bestreta de Tresoreria concedida al Palau de Congressos.
  Expediente .- E-04906-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0078.-PRECS I PREGUNTES
 • 0079(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000063-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa la baixa en l'Inventari d'efectes no utilitzables.
  Expediente .- E-01201-2014-000193-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l’addenda per a l’any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb Lo Rat Penat.
  Expediente .- E-01904-2015-000474-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la realització de la festivitat del Corpus Christi 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000522-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció definitiva d'analistes Direcció de Projectes TIC (TD) i analista Direcció de Sistemes TIC (TD).
  Expediente .- E-01101-2014-000919-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció definitiva en lloc de treball de Direcció de Secció (TD) amb categoria d'enginyer de telecomunicacions.
  Expediente .- E-01101-2014-000345-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2015-000542-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs d’Art Floral i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02304-2015-000516-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el Pla d'Ocupació ‘Treball ciutat de València 2015' i les bases de selecció.
  Expediente .- E-02902-2015-000158-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar el servici de col·laboració en la gestió integral dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores del trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA i la col·laboració en la gestió del cobrament.
  Expediente .- E-04101-2015-000001-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI