18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
12-04-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE ABRIL DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 d'abril de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el Recurs d'Apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PO núm. 304/16 interposat contra l'extinció d'un excés de quatre metres en un lloc de venda de mercat.
  Expediente .- E-00501-2019-000109-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 1/255/16, interposat contra Acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació al carrer de Marxalenes.
  Expediente .- E-00501-2019-000108-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 30/15, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'expropiació de parcel·la.
  Expediente .- E-00501-2019-000119-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara la no admissibilitat del Recurs PA núm. 221/18, interposat contra desestimació presumpta de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts relatius a una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000112-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 90/16, sobre declaració de caducitat de llicència d'activitat de bar.
  Expediente .- E-00501-2017-000290-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 239/17, interposat contra Resolució que va declarar decaiguda en els seus efectes la declaració responsable d'amenització musical i ordre de cessament d'equips d'ambientació musical en establiment públic.
  Expediente .- E-00501-2019-000117-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 779/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000115-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 966/17, interposat contra desestimació presumpta de diverses sol·licituds d'abonament de l'increment del factor de perillositat.
  Expediente .- E-00501-2019-000111-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 19/18, interposat contra la imposició de sanció per infracció de l'Ordenança municipal sobre publicitat.
  Expediente .- E-00501-2019-000113-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 564/18, interposat contra Acord del Jurat Tributari dictat en reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000116-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 308/18, interposat contra desestimació de sol·licitud d'abonament del concepte JP3.
  Expediente .- E-00501-2019-000110-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 616/18, interposat contra acords municipals relatius a una comissió de servicis.
  Expediente .- E-00501-2019-000107-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 31 de març de 2019.
  Expediente .- E-04302-2019-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que integren la Comissió de Valoració per a la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un/a coordinador/a artístic/a per a l'Auditori 'la Mutant'.
  Expediente .- E-01101-2018-004475-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal auxiliar administratiu atenció al públic (referència núm. 5822) del Servici Devesa-Albufera, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de personal auxiliar administratiu.
  Expediente .- E-01101-2018-004205-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal subaltern (DE-PH-N1-F2) (referència núm. 3529) del Servici Fiscal Ingressos, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de personal subaltern.
  Expediente .- E-01101-2019-001224-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis en lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1540, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
  Expediente .- E-01101-2019-001009-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament interí i nomenar provisionalment per millora d'ocupació una tècnica mitjana de servicis socials.
  Expediente .- E-01101-2019-001178-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 2070.
  Expediente .- E-01101-2019-001226-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a educadora social.
  Expediente .- E-01101-2019-001671-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2019-001763-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert convocat per a contractar la prestació dels servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000086-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials una vivenda municipal situada al carrer de Llíria.
  Expediente .- E-05304-2018-000163-00 - Retirat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió d'una parcel·la amb destinació a viaris efectuada en la tramitació de la llicència d'obres de reforma subjectes a la normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics per a una determinada activitat situada al carrer d'Hernández Lázaro.
  Expediente .- E-05307-2018-000134-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana de la subvenció concedida per a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00202-2018-000019-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de març.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor del Club Baloncesto Claret Benimaclet.
  Expediente .- E-01903-2017-000225-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament d'espolins per a les falleres major i infantil de València de les Falles 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001360-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a la coordinació de les actuacions de set corals de nadales per a la celebració del 'Nadal al carrer'.
  Expediente .- E-01904-2018-001719-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses persones i entitats de les subvencions concedides a la producció escènica, convocatòria 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
  Expediente .- E-01905-2019-000086-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació ordinària núm. 9 de les obres de rehabilitació de l'agència de lectura al barri de la Trinitat.
  Expediente .- E-01905-2019-000140-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una relació de liquidació per reintegrament de subvencions.
  Expediente .- E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una transferència de crèdit a l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
  Expediente .- E-02000-2019-000053-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte 'Junts podem'.
  Expediente .- E-02201-2017-000381-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Ciudad de la Esperanza (CIDES).
  Expediente .- E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València 2018.
  Expediente .- E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les convocatòries de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019.
  Expediente .- E-02301-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les activitats culturals realitzades en les Falles de Castellar-l'Oliverar.
  Expediente .- E-02310-2019-000139-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar les normes de funcionament de la Mesa de Coordinació Intersectorial de València Ciutat Saludable.
  Expediente .- E-02401-2019-000948-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la 15a revisió de preus corresponent a les obres d'execució de la xarxa arterial i obres d'execució de la xarxa de distribució de canalitzacions per a abastiment d'aigua.
  Expediente .- E-02701-2016-000035-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2019.
  Expediente .- E-02901-2018-003355-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa anul·lar drets reconeguts i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció per a la formació de quatre agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E-02902-2011-000432-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Formació Idiomes: Anglés, Francés, Italià, Alemany, Portugués i Xinés 2019'.
  Expediente .- E-02902-2019-000089-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública el pla especial de protecció del nucli històric tradicional de Patraix.
  Expediente .- E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa modificar la resolució ambiental emesa en data 9 de novembre de 2018, com a conseqüència de canvis en la documentació de la modificació puntual de la parcel·la dotacional situada als carrers d'Ángel Villena, del Bomber Ramón Duart i d'Antonio Ferrandis (actor), 'València Arena'.
  Expediente .- E-03001-2018-000239-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions de l'Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
  Expediente .- E-03003-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2018, pel qual es va aprovar el projecte refós de reparcel·lació forçosa corresponent al programa d'actuació integrada de la unitat d'execució B 'Benifaraig PN-2' i la memòria i compte detallat i justificat de les quotes d'urbanització.
  Expediente .- E-03107-2009-000019-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'annex al 'Projecte d'obres d'urbanització a l'entorn del carrer d'Ángel de Villena i actuacions d'adequació de la infraestructura elèctrica de MT, BT i CT construïda per a la finalització de les obres d'urbanització de les unitats d'execució núm. 1 i núm. 2 del Sector NPR7 Quatre Carreres'.
  Expediente .- E-03301-2018-000095-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-03602-2019-000044-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció i reconèixer l'obligació de l'últim abonament a compte per la reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Sant Pere.
  Expediente .- E-03910-2017-000673-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Lluís Despuig.
  Expediente .- E-03910-2019-000046-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
  Expediente .- E-03910-2019-000048-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer dels Àngels.
  Expediente .- E-03910-2019-000060-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Montant.
  Expediente .- E-03910-2019-000105-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Sánchez Coello.
  Expediente .- E-03910-2019-000117-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de l'Arquebisbe Company.
  Expediente .- E-03910-2019-000118-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a certificacions de l'obra 'Enjardinament entre els carrers: de Silla, de l'Enginyer Dicenta, de l'Esperança i de l'Enginyer Aubán'.
  Expediente .- E-04001-2019-000222-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Dóna compte de l'informe d'execució del Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària corresponent a l'any 2018.
  Expediente .- E-H4979-2018-500001-00 - Quedar assabentat
 • 0065.-SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar el Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària per a l'any 2019.
  Expediente .- E-H4979-2019-500004-00 - Aprovat
 • 0065.-PRECS I PREGUNTES
 • 0066(E).-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de març de 2019.
  Expediente .- E-04906-2019-000011-00 - Aprovat
 • 0067(E).-OFICINA D'AJUDA TÈCNICA PER A PROJECTES EUROPEUS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 5 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-00202-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01102-2019-000013-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2019-001297-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a diverses comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a una actuació de balladores i balladors amb motiu de la celebració del 'Nadal al carrer'.
  Expediente .- E-01904-2018-001719-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la celebració de la festa de Sant Antoni Abat a Poble Nou i de les Falles al Perellonet.
  Expediente .- E-02310-2019-000128-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa interposar recurs de reposició contra la Resolució de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana de 5 de març de 2019, relativa a la memòria justificativa de l'exercici 2016 corresponent als gastos de manteniment i explotació dels sistemes de sanejament i depuració que gestiona l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02701-2017-000231-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Asociación de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios (AFCM) en concepte de quota anual 2019.
  Expediente .- E-02802-2019-000069-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) en concepte de quota anual 2019.
  Expediente .- E-02802-2019-000085-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte de Reglament Orgànic del Consell Local de Comerç.
  Expediente .- E-02901-2019-000429-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de vestuari laboral i equips de protecció de seguretat i salut per al personal dels programes EMCORP i EMCORD.
  Expediente .- E-02902-2018-002301-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Consolidart 2019'.
  Expediente .- E-02902-2019-000080-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar la convocatòria de les ajudes 'València Activa Emprén 2019'.
  Expediente .- E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació núm. 2 del pla parcial 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-03001-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació de les obres de renovació d'infraestructura i obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra.
  Expediente .- E-03301-2018-000062-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa aprovar els criteris per a l'adjudicació dels llocs de venda del tradicional mercat de l'Escuraeta per a 2019.
  Expediente .- E-03530-2019-001312-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de lluminàries de gran port.
  Expediente .- E-04101-2018-000080-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la modificació dels usos previstos en l'acord d'adscripció de l'Alqueria dels Moros a la Delegació d'Agricultura, Horta i Pobles de València.
  Expediente .- E-05304-2018-000109-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 1496, en el Servici de Joventut.
  Expediente .- E-01101-2019-001604-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació en lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 8450.
  Expediente .- E-01101-2019-001762-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria del concurs de mèrits per a la provisió definitiva de huit llocs de treball de secretari/ària Junta Municipal de Districte (TD).
  Expediente .- E-01101-2019-001824-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria del concurs de mèrits per a la provisió definitiva d'un lloc de coordinació servicis administratius (TD), díhuit llocs de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), sis llocs de cap de secció (TD) i un lloc de cap d'oficina (TD).
  Expediente .- E-01101-2019-001825-00 - Aprovat
 • 0089(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre destinació del superàvit del Pressupost de 2018.
  Expediente .- E-C1512-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa interposar recurs de reposició contra la Resolució de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana de 5 de març de 2019, relativa a la memòria justificativa de l'exercici 2017 corresponent als gastos de manteniment i explotació dels sistemes de sanejament i depuració que gestiona l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02701-2018-000087-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar les justificacions presentades dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2018.
  Expediente .- E-00703-2018-000002-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2019-000124-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 7404, en el Servici de Pobles de València.
  Expediente .- E-01101-2019-001607-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars administratives amb destinació als Servicis de Descentralització i Participació Ciutadana i de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2019-001554-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra la fase de concurs de la convocatòria per a proveir en propietat trenta places d'agent de Policia Local (Oferta 2016).
  Expediente .- E-01101-2019-001475-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra la fase de concurs de la convocatòria per a proveir en propietat trenta places d'agent de Policia Local (Oferta 2016).
  Expediente .- E-01101-2019-001477-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000115-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar les renúncies als nomenaments de millora d'ocupació com a auxiliar administrativa i com a administratives.
  Expediente .- E-01101-2019-001227-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació de cinc tècnics/tècniques d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2019-001227-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de personal tècnic superior AG, referència núm. 6526, en el Servici Fiscal Gastos.
  Expediente .- E-01101-2019-000636-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de personal tècnic superior AG, referència núm. 8634, en el Servici Financer.
  Expediente .- E-01101-2019-000973-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de personal tècnic superior AG, referència núm. 8720, en el Servici de Personal.
  Expediente .- E-01101-2019-000975-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de personal tècnic superior AG (MD), referència núm. 7544, en el Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat.
  Expediente .- E-01101-2019-001273-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de secretària de Junta Municipal de Districte, referència núm. 1224.
  Expediente .- E-01101-2019-001032-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de secretària de Junta Municipal de Districte, referència núm. 1126.
  Expediente .- E-01101-2019-001033-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la convocatòria per a la provisió definitiva de tres llocs de treball de cap de servici (TD) i un lloc de treball de delegat/ada de protecció de dades pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2019-001823-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de 2018.
  Expediente .- E-01401-2019-000204-00 - Aprovat
(Informació publicada: 04/12/2019 01:19:46 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI