Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
15-03-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de febrer de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 107/09, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000198 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 600/10, sobre sol·licitud de retaxació de diverses finques del projecte del parc de Capçalera.
  Expediente .- E 00501 2010 000565 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 755/11, interposat contra sanció per infracció molt greu tipificada en l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària.
  Expediente .- E 00501 2012 000061 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 236/12, interposat contra sanció per infracció molt greu tipificada en l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal amb taules i cadires.
  Expediente .- E 00501 2012 000267 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 269/12, interposat contra la no admissió a tràmit d'una sol·licitud de revisió d'ofici contra sanció per infracció greu de l'Ordenança reguladora d'ocupacions en la via pública.
  Expediente .- E 00501 2012 000484 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari sobre liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2009 y 2010: Recurs PA núm. 909/10.
  Expediente .- E 00501 2011 000193 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari sobre liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2009 y 2010: Recurs PO núm. 518/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000470 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu núm. 1257/05, sobre preu just d'una parcel·la destinada a zona verda al carrer del Riu Tajo i altres.
  Expediente .- E 00501 2005 000571 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 642/11, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va desestimar reclamacions contra providències d'apremi per impagament d'una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E 00501 2012 000107 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 288/12, contra inactivitat municipal per falta de pagament d'interessos de demora per retard en factures derivades del contracte del servici de monitors per a menjadors escolars en col·legis públics municipals.
  Expediente .- E 00501 2012 000312 00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 471/11, contra imposició de sanció per infracció de l'Ordenança reguladora de venda no sedentària.
  Expediente .- E 00501 2011 000685 00 - Aprovat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 4/12, sobre sanció per infracció greu tipificada en l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal amb taules i cadires.
  Expediente .- E 00501 2012 000037 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds d'adscripció en comissió de servicis, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 48/13.
  Expediente .- E 01002 2013 000048 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds d'adscripció en comissió de servicis, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 49/13.
  Expediente .- E 01002 2013 000049 00 - Aprovat
 • 0016.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Manteniment i neteja de les papereres instal·lades a la via pública.
  Expediente .- E 04101 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0017.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Neteja de les dependències municipals.
  Expediente .- E 04101 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles i instal·lacions que s'indiquen a continuació: Magatzems, edificis i instal·lacions d'infraestructures existents en el reial estany de l'Albufera i en bosc de la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- E 05301 1999 000723 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles i instal·lacions que s'indiquen a continuació: Aparcament de servici públic al subsòl de la plaça del Professor Tierno Galván.
  Expediente .- E 05303 2012 000028 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.13.165, regularitzar el codi 1.S2.13.594 i donar d'alta el jardí situat al carrer de Campoamor i tres parcel·les per a xarxa viària i espais lliures confrontants.
  Expediente .- E 05303 2005 000141 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar una parcel·la municipal situada al carrer de la Felicitat.
  Expediente .- E 05305 2012 000052 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar, amb la finalitat de procedir a la seua inscripció registral, les places de garatge i el local cedits per Layetana Guillem de Castro, SL.
  Expediente .- E 05307 2010 000047 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent als servicis de formació prestats en les aules del Valencia.Ya.
  Expediente .- E 00202 2013 000008 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de l'expedient núm. 01201 2008 187.
  Expediente .- E 01201 2008 000187 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00104 2011 6883.
  Expediente .- E 01305 2011 000572 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 23703.
  Expediente .- E 01305 2012 000107 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 38835.
  Expediente .- E 01305 2012 000158 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 85457.
  Expediente .- E 01305 2012 000330 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local d'1 de febrer de 2013.
  Expediente .- E 01306 2012 007032 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 26 de desembre de 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7514-W.
  Expediente .- E 01306 2012 007282 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 26 de desembre de 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7516-W.
  Expediente .- E 01306 2012 007287 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 26 de desembre de 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7518-W.
  Expediente .- E 01306 2012 007293 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 347-W, de 18 de gener de 2013, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 008036 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa anul·lar els acords de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2012, estimatoris dels recursos de reposició interposats contra les següents resolucions de 4 de juliol de 2012: Resolució núm. 4065-W.
  Expediente .- E 01306 2012 002992 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa anul·lar els acords de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2012, estimatoris dels recursos de reposició interposats contra les següents resolucions de 4 de juliol de 2012: Resolució núm. 4066-W.
  Expediente .- E 01306 2012 002993 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2106-W, de 13 d'abril de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 000896 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 5299-W, de 17 de setembre de 2012, en matèria d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 003107 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa donar continuïtat a la pròrroga del contracte de gestió del trànsit i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el període de gener a juliol de 2013 corresponent a la segona revisió de preus del contracte de prestació del servici d'educació ambiental en els casals d'esplai del Saler i de l'Horta de Rocafort i en l'Aula d'Interpretació Ambiental de l'Alqueria de Fèlix.
  Expediente .- E 01902 2009 000022 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures d'Imprenta Romeu, SL.
  Expediente .- E 02000 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases corresponents al XXI Concurs 'València oberta al món'.
  Expediente .- E 02101 2013 000525 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte de prestació del servici de tallers d'autoestima/desenvolupament personal.
  Expediente .- E 02201 2013 001710 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF) per a la continuïtat en la difusió del programa de famílies educadores.
  Expediente .- E 02201 2013 001427 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents entitats: Associació Alanna.
  Expediente .- E 02201 2010 002318 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents entitats: Povinet, SCV.
  Expediente .- E 02201 2010 009538 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents entitats: Geroresidencias, SL.
  Expediente .- E 02201 2010 008754 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents entitats: Eulen Servicios Sociosanitarios, SA.
  Expediente .- E 02201 2011 004933 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4819-Ñ, de 27 de novembre de 2012, sobre denegació d'autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires.
  Expediente .- E 02307 2012 000891 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa actualitzar la documentació relativa a l'Òrgan Gestor de Platges.
  Expediente .- E 02410 2013 000019 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa prorrogar durant l'any 2013 el conveni de col·laboració firmat amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció (FAD).
  Expediente .- E 02501 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar les renúncies i declarar la pèrdua del dret al cobrament de dos ajudes municipals a la contractació 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000418 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat d'execució 'Ferros Túria'.
  Expediente .- E 03107 2010 000018 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la certificació de gener de 2013 del contracte de conservació de fonts ornamentals.
  Expediente .- E 03303 2013 000044 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el reconeixement obligació corresponent a servicis extraordinaris de personal del Servici Bombers, Prevenció i Intervenció Emergències.
  Expediente .- E 01002 2013 000022 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la liquidació del complement de productivitat de març 2013.
  Expediente .- E 01101 2013 000403 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01101 2010 000125 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 49/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000049 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 50/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000050 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les bases de la convocatòria d'ajudes al teatre, circ i dansa de 2013.
  Expediente .- E 01905 2013 000022 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el gasto corresponent als ponents d'un acte sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés.
  Expediente .- E 01905 2013 000042 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la realització de l'Exposició sobre tèxtils ornamentals religiosos de propietat municipal'.
  Expediente .- E 02001 2012 000207 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la modificació d'ús dels espais de les escoles infantils municipals 'General Urrutia' i 'Algirós'.
  Expediente .- E 02101 2013 000723 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa procedir a la baixa administrativa d'uns drets reconeguts pendents de cobrament.
  Expediente .- E 02701 2013 000013 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar els criteris per a determinar els venedors que seran autoritzats per a exercir la venda no sedentària al passeig marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2013.
  Expediente .- E 02901 2013 000060 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar les bases del sorteig i la campanya de promoció comercial dels mercats municipals de València.
  Expediente .- E 02901 2013 000131 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament total d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2013 000034 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a justificar corresponent a les beques a abonar a les persones beneficiàries dels plans municipals de formació i ocupació local VLC 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000038 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una cova-vivenda situada en les Coves Carolines.
  Expediente .- E 03103 2012 000023 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 525-U, de 12 de març de 2010, per la qual es va denegar llicència d'obres per a la rehabilitació integral d'un edifici situat al carrer del Moro Zeid.
  Expediente .- E 03502 2006 000054 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 812-I, de 26 de juny de 2012, per la qual es va estimar la petició de pròrroga de la llicència per a la construcció d'un edifici al carrer de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- E 03501 2007 000768 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la liquidació negativa resultant de la comprovació, mesurament i liquidació de les obres d'execució de les dependències municipals de Bombers i Policia Local al centre històric de València.
  Expediente .- E 01501 2012 000455 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció i plantà dels seus monuments i la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E 01904 2012 000614 00 - Aprovat
 • 0073(E).-MOCIÓ conjunta i impulsora dels tinents d'alcalde delegats de les Àrees de Seguretat Ciutadana i d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposen iniciar els tràmits oportuns per a l'adquisició de fundes de seguretat per a revòlver.
  Expediente .- O 00615 2013 000007 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI