22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
11-10-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE OCTUBRE DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 d'octubre de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-JURAT TRIBUTARI. Dona compte de la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00408-2019-000154-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 334/14 interposat contra ordre de demolició d'obres a l'avinguda del Cardenal Benlloch.
  Expediente .- E-00501-2019-000291-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria dels Recursos PO núm. 371/14 i PO núm. 465/14 interposats contra ordre d'alliberament del caixer de la Séquia del Braset.
  Expediente .- E-00501-2019-000294-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 528/18, interposat contra la imposició d'una sanció per infracció lleu en matèria de contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2019-000289-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 900/18, interposat contra acord del tribunal de selecció per a proveir en propietat 17 places d'inspectors de Policia Local.
  Expediente .- E-00501-2019-000293-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 6346, en el Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació, Secció de Gestió del Cobrament i Voluntària.
  Expediente .- E-01101-2019-001608-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 1626, en el Servici de Tresoreria, Secció de Pagaments i Caixa Municipal de Depòsits.
  Expediente .- E-01101-2019-004022-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí com a tècnic d'administració general en el lloc de treball referència núm. 2797.
  Expediente .- E-01101-2019-004140-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal d'una professora de religió als col·legis municipals de Benimaclet, Santiago Grisolia i Fernando de los Ríos per al curs escolar 2019-2020.
  Expediente .- E-01101-2019-004010-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte de personal del programa 'València Activa Exprés'.
  Expediente .- E-01101-2019-001930-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa quedar assabentada de la segregació de la contratista Indra Sistemas, SA, a Indra Soluciones Tecnológicas de la Información, SL.
  Expediente .- E-04101-2019-000120-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València, a l'acord de la Central de Contractació de l'Estat AM 10/2018, 'Subministrament de sistemes, equips i Software de comunicacions'.
  Expediente .- E-00801-2019-000149-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació núm 7-final de la contractació de l'execució de les obres d'instalació d'ascensor i adaptació de lavabos a la Casa Consistorial.
  Expediente .- E-01201-2019-000663-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar la urgència i acordar la tramitació del corresponent expedient per a la contractació del servici de redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació de l'organisme autònom Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
  Expediente .- E-01201-2019-000694-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació del contracte d'obres de 'Construcció d'un carril bici a l'avinguda de Suècia'.
  Expediente .- E-01801-2018-004714-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació del contracte d'obres de 'Construcció d'un carril bici a l'avinguda de la Constitució'.
  Expediente .- E-01801-2019-000163-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar diverses sol·licituds de subvencions dins del Programa Germanor 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000504-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la cancel·lació d'una hipoteca per amortització del préstec per a compra i adequació de casal.
  Expediente .- E-01904-2019-000904-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració d'un cicle de cinema al Museu de Ciències.
  Expediente .- E-02001-2019-000791-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota anual a favor de l'Asociación ICOM Comité Español.
  Expediente .- E-02001-2019-001178-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes a l'entitat Iniciatives Solidàries dins del pla de subvencions 'Ciutat Educadora' per al curs 2018/2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en el règim jurídic per a la concessió d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per protecció, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 18 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-02201-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la Intervenció Col·laborativa 2019.
  Expediente .- E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València 2019.
  Expediente .- E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la tramitació de més d'úna subvenció a favor de l'entitat Alanna amb carrec al Pressupost municipal 2019.
  Expediente .- E-02201-2019-000187-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
  Expediente .- E-02201-2019-000184-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del 'XXIV Certamen de targetes de Nadal' elaborades des dels centres municipals d'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual 2019.
  Expediente .- E-02201-2019-000188-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
  Expediente .- E-02224-2019-000361-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
  Expediente .- E-02224-2019-000362-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
  Expediente .- E-02224-2019-000565-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a l'aprovació de la subvenció nominativa a favor de Cáritas Diocesana de València.
  Expediente .- E-02230-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
  Expediente .- E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme corresponents a la convocatòria de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de l'entitat Centre de Música i Dansa Natzaret.
  Expediente .- E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de l'entitat AC Cercle Russafa i declarar exclosa l'entitat AVV Carrera Font d'en Corts.
  Expediente .- E-02301-2019-000247-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme corresponents a la convocatòria de la Junta Municipal de Trànsits.
  Expediente .- E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar el conveni amb la Fundació de l'Il·lustre Col·legi de Metges de la Província de València.
  Expediente .- E-02401-2019-001538-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus definitiu per a l'any 2016 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la Zona 3 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2015-000961-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus definitiu per a l'any 2016 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la Zona 2 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2015-001041-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus definitiu per a l'any 2017 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la Zona 3 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2016-001078-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus definitiu per a l'any 2016 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la Zona 1 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2015-001131-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus definitiu per a l'any 2017 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la Zona 2 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2016-001189-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus definitiu per a l'any 2017 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la Zona 1 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2016-001229-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de diverses subvencions percebudes en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000091-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-001811-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
  Expediente .- E-02902-2019-001814-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablemente l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la modificació puntual del PGOU per a canvi de qualificació d'una parcel·la situada al carrer de Joaquín Marín (Benimàmet).
  Expediente .- E-03001-2019-000200-00 - Aprovat
 • 0049.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de treballs de publicitat.
  Expediente .- E-04103-2019-000048-00 - Aprovat
 • 0049.-PRECS I PREGUNTES
 • 0050(E).-ALCALDIA. Dona compte de la seua Resolució de nomenament de membres del Consell d'Administració i Comissió Executiva de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
  Expediente .- E-00601-2019-000067-00 - Quedar assabentat
 • 0051(E).-OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'explotació de l'Enquesta Industrial d'Empreses 2016-2017 i l'Enquesta Contínua de Pressupostos Familiars 2017-2018 per a la mostra de la ciutat de València.
  Expediente .- E-00810-2019-000048-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les quotes de 2017, 2018 i 2019 per l'adhesió a l'associació 'Xarxa de ciutats que caminen'.
  Expediente .- E-01801-2016-001676-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos certificacions del contracte d'obres de 'Construcció d'un carril bici als carrers de Manuel Candela-de Tomàs de Montañana'.
  Expediente .- E-01801-2018-004296-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació del contracte d'obres de 'Construcció d'un carril bici a l'avinguda del Mestre Rodrigo'.
  Expediente .- E-01801-2018-004709-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació del contracte d'obres de 'Construcció d'un carril bici a l'avinguda del Regne de València'.
  Expediente .- E-01801-2018-004717-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos certificacions del contracte d'obres de 'Construcció del carril bici a la marginal esquerra, tram Pont de les Arts-Pont de Fusta'.
  Expediente .- E-01801-2018-004745-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació del contracte de servicis de 'Direcció d'obra i coordinador de seguretat i salut de les obres per a la instal·lació de càmeres de visió artificial de control d'accessos a les àrees de prioritat residencial i instal·lació del sistema de gestió a la ciutat de València'.
  Expediente .- E-01801-2018-004736-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
  Expediente .- E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- E-01904-2019-000409-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al projecte bàsic d'execució de l'habilitació de l'edifici Alqueria d'Albors.
  Expediente .- E-02001-2017-001167-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació total de l'exercici 2018 del conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General per a la creació de la 'Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu'.
  Expediente .- E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a VETERMON en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Farmacéuticos Mundi per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Kenya.
  Expediente .- E-02250-2018-000257-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases reguladores de la 5a edició dels pressupostos participatius d'inversions per a la ciutat i els pobles de València.
  Expediente .- E-02301-2019-000215-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'associació Alanna per al desenvolupament d'un projecte per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana.
  Expediente .- E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació de Veïns Torrefiel per al desenvolupament d'un projecte per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana.
  Expediente .- E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Betlems 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000288-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la realització de diverses activitats culturals a Benimàmet-Beniferri i al Palmar.
  Expediente .- E-02310-2019-000365-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el pla d'ocupació municipal 'Ordenances majors de 55 anys'.
  Expediente .- E-02902-2019-001776-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar concloses les actuacions del procediment de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del sector SUNP núm. 3 'Avinguda de França'.
  Expediente .- E-03102-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer el gasto de part de l'import d'adjudicació del contracte de servicis arqueològics per al seguiment arqueològic dels treballs a realitzar en les obres del projecte d'execució del Pati Obert-Jardí d'Escultures de l'IVAM.
  Expediente .- E-03201-2019-000066-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa prorrogar el contracte d'obres de d'execució de zones de socialització de gossos als barris de Torrefiel, de la Malva-rosa i de Magúncia, lot 3.
  Expediente .- E-04001-2018-000910-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
  Expediente .- E-04001-2018-000925-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de setembre de 2019.
  Expediente .- E-04101-2018-000195-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Requena.
  Expediente .- E-01101-2019-000195-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars administratives per als Servicis d'Educació i de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
  Expediente .- E-01101-2019-004127-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació del contracte d'obres d'instal·lació de càmeres de visió artificial de control d'accessos a les àrees de prioritat residencial i instal·lació del sistema de gestió a la ciutat de València.
  Expediente .- E-01801-2018-004723-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'auxiliar administrativa, referència núm. 666.
  Expediente .- E-01101-2019-004045-00 - Aprovat
 • 0080(E).-MOCIÓ conjunta del regidor delegat d'Hisenda i del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposen aprovar la modificació del Manual de Procediments EDUSI 3C i la convocatòria de selecció d'expressions d'interés.
  Expediente .- E-00630-2019-000004-00 - Aprovat
(Informació publicada: 10/11/2019 12:12:50 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI