Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-03-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 28 MARZO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2018 i de la sessió extraordinària de 21 de març de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions ordinàries de 16 i 23 de febrer de 2018, i de 2, 9 i 15 de març de 2018, i en la sessió extraordinària de 6 de març de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la documentació presentada per la Universitat de València corresponent a la Modificació Puntual del Pla Especial Usos Illa de Cases Primat Reig.
  Expediente .- E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València de 2 de febrer de 2018, pel qual s'aprova definitivament la modificació puntual del Pla Especial Nou Campus.
  Expediente .- E-03001-2016-000153-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'adhesió a la Xarxa EFC "Cities and Regions for Cyclist".
  Expediente .- E-01801-2018-000516-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla normatiu municipal 2018.
  Expediente .- E-00401-2018-000011-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la liquidació dels pressupostos consolidats municipals de 2017.
  Expediente .- E-00407-2018-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000008-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Dóna compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 91, de 28 de febrer de 2018, sobre liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-04301-2018-000030-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte de l'exercici de l'activitat de tutorització de tesis doctorals i direcció de projectes de final de grau i màster en la Universitat Politècnica de València del Sr. José Mª Bravo Plana-Salas.
  Expediente .- E-01101-2018-000949-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa el canvi de respresentants al Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0014.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa solicitar la regularització de la situació del Museu de la Setmana Santa Marinera com a museu segons la normativa vigent de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- O-C1513-2018-000028-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0015.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la constitució de la Comissió Municipal Falles 2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0016.-Moció subscrita pel portaveu del grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les compensacions a comerços afectats pel cessament d'activitat en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000070-00 - Rebutjat
 • 0017.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre les persones sense llar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000068-00 - Rebutjat
 • 0018.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre la incorporació de personal en el Departament de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000069-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0019.-Moció subscrita pels/per les portaveus dels grups que composen l'equip de govern per a instar el Govern d'Espanya a l'execució total de les inversions pressupostades en la ciutat de València.
  Expediente .- O-C1513-2018-000052-00 - Aprovat
 • 0020.-Moció subscrita pel portaveu del grup Popular, Sr. Monzó, sobre la reinversió del superàvit municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del grup Popular, sobre la prestació puntual de servicis de Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració i pels/per les portaveus dels grups que composen l'equip de govern de suport a les activistes pels drets humans.
  Expediente .- O-C1517-2018-000089-00 - Retirat
 • 0023.-Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració i pels/per les portaveus dels grups que composen l'equip de govern sobre el 21 de març, Dia de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
  Expediente .- O-C1517-2018-000088-00 - Retirat
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre el manteniment dels llocs de treball en les escoles infantils municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0025.-Moció subscrita per la delegada de Vivenda i pels/per les portaveus dels grups que composen l'equip de govern per a instar l'Estat a impulsar reformes legals en matèria de vivenda.
  Expediente .- O-C1508-2017-000354-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0026.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre Fitur.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Turisme mèdic/wellness.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Turisme idiomàtic i d'aprenentatge.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Turisme de naturalesa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Film Office.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Shopping.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Cruises.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Sports.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Gastronomia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Cultural València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Convention Bureau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre l'activitat de la finestreta única de turisme per a les produccions audiovisuals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la ubicació i atenció de la finestreta única de turisme per a produccions audiovisuals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el personal del programa de turisme València Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del programa València Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre l'evolució del turista al programa València Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la relació del programa de turisme València Excellence amb l'Autoritat Portuària.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la relació del programa de turisme València Excellence amb els creuers Premium.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les experiències anunciades en el programa de turisme València Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre els grups de treball del programa València Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les inversions del Pla Estratègic de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre els xiquets amb altes capacitats de coeficient intel·lectual.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la brutícia provocada pel botellot al barri de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la neteja de canals i sèquies de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la canonada que travessa l'horta de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre el canvi d'ubicació dels contenidors durant les Falles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la neteja del parc de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la descontaminació del llit del riu Túria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la venda de productes agroalimentaris.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la comissió de representants del sector agrari.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la neteja de pintades en façanes, murs i parets al barri de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la instal·lació de papereres per a envasos als barris de Russafa i Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre l'abonament de les subvencions sanitàries.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres de Servicis Centrals Tècnics des de l'1 de setembre de 2017 fins al 28 de febrer de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subsrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre les telefonades realitzades al telèfon 010.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre els permisos de reducció de jornada diària sense reducció d'havers.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre les reformes d'edificis municipals en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre les reclamacions en relació a la neteja de dependències municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els contenidors del districte de l'Eixample.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els resultats del pla especial de neteja viària amb motiu de les Falles 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els resultats del pla especial de jardineria amb motiu de les Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre les papereres per a envasos als barris de Ciutat Vella i Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els resultats del pla especial de recollida de residus amb motiu de les Falles 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal Benimàmet CF.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Pinedo.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del riu Túria (tram VI) dreta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Tres Creus.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del riu Túria (tram VI) esquerra.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Marxalenes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de rugbi tram V.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Dr. Lluch.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Beniferri.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del tram II del riu Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Torrelevante.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del tram VI del camp de beisbol-softbol.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal CDC la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la celebració de la Copa Davis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el congrés d'startups a València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del pavelló de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Teodor Llorente.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu de Montolivet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Raquel Payá.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Salvador Tuset.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu Dr. Lluch.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa edificant i el CEIP Carles Salvador.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal de voleibol de platja.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Lluís Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal de la piscina del centre social de Trafalgar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del centre esportiu la Creu del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i l'IES núm. 41 de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu Verge del Carme, de Beteró.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Fernando de los Rios.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal de la Sala d'Armes del poliesportiu de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les borses d'ocupació d'educació infantil.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu Astúries.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la missió, responsabilitat i assignació de funcions de l'escola infantil Solc.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del Rocòdrom CDC Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre els requisits necessaris per a treballar a l'escola infantil Solc.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal Escola Municipal de Vela.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les inversions que necessita l'escola infantil Solc.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre el nombre de personal contractat laboral.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre els motius per a municipalitzar les escoles infantils Solc, Gent Menuda i Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la supervisió de la Conselleria d'Educació de l'Escola Infantil Solc.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre l'accident mortal a les graderies de Vivers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre el nombre de visites rebudes en la web www.forumdemusicavalencia.com.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la supervisió de la contracta de l'Escola Infantil Solc.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el personal de les escoles infantils.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre l'equipament dels/de les policies en comissió de servicis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els uniformes lliurats als/a les policies en comissió de servicis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre la formació impartida als/a les policies en comissió de servicis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre l'armament entregat als/a les policies en comissió de servicis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre el servici a realitzar pels/per les policies en comissió de servicis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre la continuïtat dels/de les policies en comissió de servicis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit amb l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els mitjans o equips adquirits a càrrec del conveni subscrit amb l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre les activitats realitzades amb el pressupost previst en el conveni subscrit amb l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els cursos de formació realitzats i nombre d'alumnes que han rebut formació a càrrec del conveni subscrit amb l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre el nombre de policies locals en comissió de servicis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre duració de les comissions de servici de policies locals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la procedència dels/de les policies locals en comissió de servicis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, en relació a previsions sobre la continuïtat en comissió de servicis dels/de les policies locals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre contractació del servici de gestió i assistència de la web de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre contractació del servici de gestió i seguiment d'estratègia de màrqueting digital de la web de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la contractació del servici d'assistència tècnica en el seguiment i avaluació del Pla Jove.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre les reunions i visites a barris.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre el projecte d'apadrinament d'arbres.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre les activitats en el tram IX del jardí del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre l'adequació del solar destinat a l'ampliació del CEIP Max Aub.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la reparació del sostre del CEIP Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre noves aules públiques de 2-3 anys.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre les obres en el pavelló esportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre l'execució del pressupost d'inversions 2017 de la Delegació d'Esports.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la presentació de sol·licituds d'adhesió al Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre les inversions municipals a la sala de gimnàstica artística del poliesportiu Font de Sant Lluís.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre el conveni col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre el calendari de festes en barris.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre la petició de cessió del búnker del Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre la Comissió de Sant Vicent.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre les mesures per tallar la prostitució.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre el mural de Josep Renau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre l'estudi Diagnòstic social de la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre app per a invidents en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre les visites virtuals en museus municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre els canvis de noms de grups de vivendes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la prevenció i control del botellot.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre els canvis de noms de comissions falleres determinades.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre l'execució del pressupost d'inversions 2017 per la Delegació de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre els resultats del Servici de Mediació i Intermediació Hipotecària.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre la titularitat de la residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre el conveni Oficina Verda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat del jardí de l'hospital al carrer de Guillem de Castro.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat i neteja d'escocells al carrer de Sant Josep Artesà.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat i neteja d'escocells al carrer de Vicent Canet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat i neteja d'escocells al carrer de Salvador Allende.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat i neteja d'escocells al carrer de Carles Cortina.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre la reordenació del trànsit al carrer de Sollana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre la presència de coloms al barri de na Rovella-la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre elaboració d'una ordenança per al control de mosquits.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'Avantprojecte de llei sobre benestar i tinença d'animals de companyia.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament en el Servici d'Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament en el Servici de Sanitat i Consum.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre els contractes menors en el Servici d'Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre els contractes menors en el Servici de Sanitat i Consum.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre les actuacions contra les agressions al Patrimoni Històric i Monumental (2).
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'alberg situat a la plaça del Pilar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'avantprojecte per al Centre Esportiu Marítim, entre Dr. Lluch i el Bloc de Pescadors.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el Bloc de Portuaris Ruiz Jarabo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el entre cívic del carrer de Sant Pere, del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre la compensació per la permuta del solar de la Fàbrica de Tabacs (2).
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre desenrunament de la parcel·la dels horts urbans de la Rambleta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre la diversitat tipològica de vivendes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'escola taller d'ocupació al carrer de Lluís Despuig, 23, del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre els horts urbans en el solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'informe de la Sindicatura de Comptes pel que fa a AUMSA.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre obres al carrer de Xalans.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'ús de la parcel·la entre els carrers de Dr. Lluch i de Bloc de Portuaris i els carrers dels Pescadors i d'Amparo Guillem en el Pla Especial del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el Pla Estatal de la Vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre la reposició del tendal a la plaça de la Mare de Déu.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el solar municipal entre l'avinguda de l'Alcalde Gisbert Rico i el carrer de Nino Bravo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre la titularitat d'immobles per al desenvolupament d'actuacions municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat del Parterre.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre la web DecidimVLC.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del grupo Popular, sobre els exàmens per a conductors/es de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'avaluació de Decidim.VLC.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre les noves juntes municipals de districte.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre el seguiment de DecidimVLC 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre l'asfaltat/pavimentat de carrers i avingudes (viaris de circulació) en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre les sol·licituds presentades per registre d'entrada pel sector del taxi.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els aparcaments dissuasoris-interconnexió modal en la perifèria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre el balanç de qualitat de servici de l'EMT prestat en Falles de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre la macroparada de l'EMT en la Porta de la Mar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre el viatge a Brussel·les del regidor delegat de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grupo Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre l'esdeveniment València Ciutat Amable.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre l'aparcament de caravanes al passeig Marítim i altres punts de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del grup Popular, sobre el coordinador de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del grup Popular, sobre les conferèncias finals dels projectes europeus Flow i Trad a Brussel·les.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre la guia de mobilitat sostenible Cap a una mobilitat sostenible.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els contractes i licitacions de carrils bici.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre la situació de les obres a l'avinguda del Cid i paràmetres de funcionament d'esta després de la retirada de les passarel·les.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics sense regular.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els solars urbans que han derivat en aparcaments.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre les al·legacions de l'Ajuntament a la Llei de la Generalitat de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del grup Popular, sobre la informació del recurs de reposició de l'expedient E-00400-2017-25.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del grup Popular, sobre l'encàrrec al SerTIC de la implantació de PIAE en la Junta Central Fallera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del grup Popular, sobre l'aplicació informàtica dels contractes menors.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els projectes previstos al Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre el projecte La sostenibilitat al plat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre el Consell de la Marina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre l'incendi al voltant de la Gola del Pujol.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre proveïdors amb més de tres contractes menors adjudicats al llarg del quart trimestre del 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del grup Popular, sobre les inversions amb càrrec al Pressupost de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del grup Popular, sobre el sistema de transferències de les comunitats autònomes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del grup Popular, sobre el deute de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la demanda de vivenda social.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la futura oferta de vivenda social.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el Pla Estatal de la Vivenda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els controls sanitaris dels llocs de venda de menjars i beguda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre les confiscacions de productes procedents de la venda ambulant.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els controls realitzats de l'1 al 19 de març.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre les actuacions judicials a l'edil Pere Fuset.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita en la sessió plenària ordinària de 22 de febrer pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les contractes vençudes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de febrer pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la Xarxa Llibres.
  Expediente .- O-00606-2018-000001-00 - Contestada
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0238.-Declaració institucional de suport a les activistes pels drets humans.
  Aprovat
 • 0239.-Declaració institucional pel 21 de Març, Dia de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
  Aprovat
 • 0240.-Declaració institucional sobre la importació de l'arròs.
  Aprovat
 • MOCIONS URGENTS
 • 0241.-Moció urgent subscrita pels Srs. Estellés i Camarasa, del grup Ciutadans, sobre l'antic Cine Metropol.
  Rebutjada l'urgència
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0242.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre actuacions en matèria d'asfaltat de carrers.
  Quedar assabentat
 • 0243.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la Copa Davis.
  Contestada
 • 0244.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el conveni de Tabacalera.
  Contestada
 • 0245.-Prec formulat in voce per la Sra. Simón, del grup Popular, sobre la Fundació Las Naves.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 04/12/2018 10:34:58 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI