Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-06-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 JUNIO 2020

Ordre del dia

 • 0001.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària ordinària de 25 de juny.
  Expediente .- E-00401-2020-000041-00 - Aprovat
 • 0002.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 28 de maig i extraordinària d'11 de juny de 2020.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0003.-ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa l'alçament de la suspensió temporal del PAI UE-B del PRI Barri de Benimàmet.
  Expediente .- E-03001-1999-000540-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del PEP-EBIC núm. 8 (modificació de la qualificació de la parcel·la del Museu de Belles Arts Sant Pius V i Parc de Vivers).
  Expediente .- E-03001-2017-000220-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació del capítol 6 del Pressupost de 2020 de l'OAM Parcs y Jardins Singulars.
  Expediente .- E-70110-2020-000015-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis de l'exercici 2019.
  Expediente .- E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el projecte València Energy Efficient Social Housing, la seua repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i Finançament d'AUMSA 2020 (PAIF 2020) i en els projectes dels futurs PAIF dels anys 2021-2025, i autorització a AUMSA per a la concertació d'un préstec destinat al finançament parcial de l'esmentat projecte.
  Expediente .- E-05201-2020-000011-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Memòria del Jurat Tributari corresponent a l'exercici de 2019.
  Expediente .- E-00408-2020-000068-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2019.
  Expediente .- E-00407-2020-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de la Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals des del 15 de juny fins al 31 de desembre de 2019, amb càrrec al Pressupost municipal de 2019.
  Expediente .- E-00407-2020-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 4a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000019-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa convalidar l'11a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2020 (COVID-19 - 3a Alcaldia).
  Expediente .- E-05501-2020-000022-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 12a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020 (COVID-19).
  Expediente .- E-05501-2020-000024-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 13a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000023-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa convalidar la 14a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2020 (COVID-19 - ALCALDIA).
  Expediente .- E-05501-2020-000025-00 - Aprovat
 • 0018.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la creació de l'òrgan denominat Comissionat Especial per a València Music City.
  Expediente .- O-00400-2020-000014-00 - Aprovat
 • 0019.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar definitivament el Reglament de govern obert: Transparència.
  Expediente .- E-00703-2018-000011-00 - Aprovat
 • 0020.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA, Proposa aprovar definitivament el Pla Territorial d'Emergències de València.
  Expediente .- E-01501-2019-000438-00 - Aprovat
 • 0021.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2020-000941-00 - Aprovat
 • 0022.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-005043-00 - Aprovat
 • 0023.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa concedir la compatibilitat com a docent especialista en la Universitat Internacional de València.
  Expediente .- E-01101-2020-001882-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre cessament i neteja de tots els òrgans polítics municipals per vulneració de la Llei de protecció de dades.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000019-00 - Rebutjat
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre concedir una subvenció al Banc d'Aliments.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000019-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Torrado, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre la creació d'un fons específic perquè les entitats locals gestionen l'ingrés mínim vital.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre la modificació de l'objecte social i una redacció nova de l'article 3 dels Estatuts de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000177-00 - Rebutjat
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració del Pressupost del 2021 amb base 0.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000179-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-Moció subscrita per l'equip de govern sobre l'adhesió de l'Ajuntament de València al Manifest per una Aliança Europea per a la Recuperació Verda i suport al Pacte Verd Europeu.
  Expediente .- E-C1902-2020-000017-00 - Aprovat
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la creació d'un fons específic a nivell estatal per al transport públic de la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0031.-Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivamente, sobre el Balanç de Justícia de les associacions socials realitzades per les ONG i associacions de voluntariat.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000180-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0032.-Moció subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre mesures en suport del sector hostaler i comercial a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0033.-Moció subscrita per l'equip de govern sobre el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
  Expediente .- O-C1910-2020-000091-00 - Aprovat amb esmenes
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0034.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les convocatòries de les juntes municipals de districte després de la COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la qualitat de les aigües a les platges.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'emmagatzematge dels monuments fallers.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reobertura dels monuments.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a cofinançar treballs d'elaboració i redacció de la Secció de Patrimoni Cultural de catàlegs de proteccions, de plans especials de protecció i de plans directors que tinguen com a objectiu la protecció, recuperació i rehabilitació d'espais amb interés patrimonial.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes per a la realització de projectes culturals per part de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al sector cultural per part de la Regidoria d'Acció Cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000168-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Casa-Museo de Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre Ribes Espai Cultural (REC).
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la contractació de professionals per a la valoració de la dependència.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la prestació d'assistència als punts de bany accessibles.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre una colònia de gats a Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el programa online de promoció de l'activitat física.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'ampliació de les ajudes del xec escolar 2019-2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les ajudes per a la realització d'activitats extraescolars este estiu.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat a les platges.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el subministrament d'una aplicació informàtica per al Servici d'Addiccions.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els temps d'espera per a rebre un servei determinat al Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els temps d'espera per a rebre un servei determinat al Servici d'Addicions.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions previstes i les realitzades pel Servici d'Addicions.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000169-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ennuegada en els menjadors escolars.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'IBI.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre control de la qualitat de l'aigua al Parc Natural de l'Albufera.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre un pla de contingència que aborde els risc d'un brot nou de la COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Compte General.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre poda i tractament de l'arbratge dels barris del Pla del Remei i Gran Via.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000171-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre enderrocaments realitzats subsidiàriament l'any 2019 i en els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'ús de cotxe oficial i conductor pels regidors els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'empresa adjudicatària, el disseny, lemes i costos anuals de les pancartes anunciadores que normalment presidixen i adornen la barana del balcó del nostre Ajuntament, declarat BRL.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els gastos de servicis i subministraments dels cinc primers mesos de l'any amb càrrec a la partida CD110 Serv. Arquitect. i Servicis Centrals Tècnics del Pressupost municipal de 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre portes giratòries en l'adjudicació directa de contractes menors de codirecció d'obres d'execució en el Servici de la Delegació de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els conceptes, imports compromesos i executats del capítol 2 del Pressupost del Servici de Comerç i Abastiments.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la climatització del Museu Faller.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les actuacions de la PLV en assentaments o nuclis xabolistes.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el personal assistent contractat per a les platges.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició d'ordinadors perquè el personal municipal puga prestar el servici per mitjà del teletreball.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000174-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el personal que no pot prestar servei en cap de les modalitats previstes.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000174-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'etapa 3 de la desescalada al Pla de reincorporació presencial del personal al servei de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000174-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els contractes per urgència o emergència.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000174-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el recurs de l'empresa Guadalmedina en relació amb una petició de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració i compliment de noves estratègies de barris.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estructura actual del cos de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estructura actual del cos de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les noves actuacions d'urbanisme tàctic.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ERTO de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit a València i les conseqüències per a les persones.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades en barris i districtes.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000172-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per el Sr. Ballester, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de Joan de Vila-rasa.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per el Sr. Ballester, del Grup Ciutadans, sobre publicació d'informació en el portal de transparència referent a la Fundació Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre residus de màscares i guants als carrers.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servici de neteja a les platges del sud i nord.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la participació ciutadana en la reordenació dels contenidors.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres dels cementeris en el Compte General de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les bonificacions als usuaris de les instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els clubs o empreses gestores dels trams del Jardí del Túria per a ús esportiu.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000170-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre incentivar la instal·lació de producció fotovoltaica.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la creació d'un grup de treball per a la desescalada i reconstrucció en els sectors de turisme i comerç.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'APP municipal.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'IBI de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la realització de test COVID-19 i la compra de màscares.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els contractes menors formalitzats en 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la contractació per tramitació d'emergència del pla de xoc per al control dels rosegadors en el subsòl.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les ajudes Re-activa.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat públic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa dels Bous.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els contractes menors de l'OAM Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la renaturalització dels espais enjardinats.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la pl. de Joan de Vila-rasa.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les ajudes de l'Estat a l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la compra pública innovadora.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'execució de la sentència de Tabacalera i la responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre un recurs reposició sobre la reactivació de l'estacionament regulat amb limitació horària.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la repercussió de la sentència de l'Audiència Nacional sobre l'enquesta fallera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la pantalla instal·lada en el PAI de Benifaraig,
  Expediente .- O-89POP-2020-000056-00 - Contestada
 • 0110.-PRECS I PREGUNTES
 • 0111.-Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, per tal que el delegat de Cultura Festiva es reunisca amb el Gremi d'Artistes Fallers.
  Quedar assabentat
 • 0112.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les obres a la carretera del Saler.
  Contestada
 • 0113.-Preunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els criteris tècnics per a la formalizació de contractes menores per a la realització d'obres en Cementeris.
  Contestada
 • 0114.-Pregunta formulada in voce per la Sra Climent, del Grup Popular, sobre el control de capacitat a les platges de la ciutat.
  Contestada
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0115(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'aprovació provisional del Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València-Natzaret Est i de la documentació complementària formulada per l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- E-03001-2019-000050-00 - Aprovat
 • 0116(E).-Moció urgent subscrita pel Govern municipal sobre el Manifest de la Red Innpulso 'Per l'impuls i promoció de les polítiques públiques d'innovació com a eines clau per pal·liar els efectes de la COVID-19 a les ciutats'.
  Aprovat
(Informació publicada: 06/29/2020 09:39:50 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI