13/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
14-10-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 d'octubre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa acceptar l'ingrés efectuat pel Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa, en concepte de costes processals del Recurs Contenciós Administratiu núm. 4/396/13, seguit davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-00501-2013-000400-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 dictada en el Recurs PO núm. 608/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2011-000655-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 697/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari relativa a liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E-00501-2010-000656-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 80/16, interposat contra desestimació presumpta d'abonament d'hores no disfrutades en concepte de reducció de jornada.
  Expediente .- E-00501-2016-000235-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del Recurs PA núm. 541/12, interposat contra el procediment de selecció per a nomenament interí d'un professor de música.
  Expediente .- E-00501-2013-000037-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 60/16, sobre denegació de compensació econòmica per prolongacions horàries.
  Expediente .- E-00501-2016-000234-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 11 en el Procediment núm. 63/15, desestimatòria de la demanda interposada en reclamació de quantitats per diferències retributives entre grup de classificació 5, a què pertanyien els actors, amb el grup A2.
  Expediente .- E-00501-2016-000236-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PA núm. 68/16, interposat contra diligència d'embargament per impagament de liquidacions de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-00501-2016-000238-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa la liquidació del Fons de Compensació 2014.
  Expediente .- E-04302-2016-000038-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa substitucions de personal en el pla d'ocupació 'Treball ciutat de València Activa Ocupa 2016'.
  Expediente .- E-01101-2016-000758-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar permuta amb funcionari de l'Ajuntament de Torrent.
  Expediente .- E-01101-2016-001053-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dipsico, SL, en concepte de subministrament de material i correcció de les proves psicotècniques de les convocatòries per a proveir diverses places d'oficial/a i suboficial/a de bombers/es.
  Expediente .- E-01101-2016-001096-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (secretària) (JP1), referència núm. 1411, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2016-001400-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap secció (TD), referència núm. 8728, en la Secció de Valoració Fiscal del Servici Gestió Tributària Específica Cadastral.
  Expediente .- E-01101-2016-001401-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna.
  Expediente .- E-01101-2016-001475-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte del servici de neteja de centres i edificis municipals, lots núm. 2 y núm. 3.
  Expediente .- E-04101-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar la Resolució núm. 238, de 5 d'agost de 2016, per la qual es va encarregar a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa) l'execució del projecte 'Desdoblament canonada xarxa arterial entre Pinedo i el Perellonet (València). Tram Plexi-Devesa'.
  Expediente .- E-04101-2016-000151-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la educativocultural situada a l'interior d'illa de cases del carrer del Mestre Gozalbo.
  Expediente .- E-05303-2008-000134-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Hospital Veterinario San Vicente, SL, en concepte d'intervenció quirúrgica d'urgència a un cavall.
  Expediente .- E-01401-2016-006163-00 - Aprovat
 • 0021.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Torres Proval V-VI', situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01501-2006-000229-00 - Aprovat
 • 0022.-BANDA MUNICIPAL. Proposa la concessió dels premis del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2016.
  Expediente .- E-01601-2016-000028-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes de juliol del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2016-004036-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
  Expediente .- E-01801-2016-004214-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa acceptar l'aportació concedida per l'Agència Valenciana de Turisme corresponent als gastos de compensació financera de l'exercici 2014.
  Expediente .- E-01909-2016-000022-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una aportació econòmica destinada al Festival 'Mostra Viva del Mediterrani 2016'.
  Expediente .- E-02000-2016-000031-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal presentada per l'Associació de Futbolistes del València, CF, en virtut del conveni de col·laboració per a la creació de l'escola de futbol 'El Cabanyal'.
  Expediente .- E-02201-2015-000504-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar les clàusules octava i novena del conveni amb la Generalitat Valenciana per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000209-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de València.
  Expediente .- E-02201-2013-008034-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs d'Art Floral de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2016-000098-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual del PGOU pel canvi d'ús d'un edifici situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
  Expediente .- E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Sant Miquel (hui plaça del Músic López Chavarri).
  Expediente .- E-03103-2010-000045-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de diverses reserves d'aprofitament al carrer de Marxalenes.
  Expediente .- E-03103-2011-000023-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de Campanar.
  Expediente .- E-03103-2013-000027-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Parc de Montolivet.
  Expediente .- E-03103-2013-000032-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Quart.
  Expediente .- E-03103-2013-000041-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat al carrer de Marxalenes.
  Expediente .- E-03103-2013-000047-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de José María Haro.
  Expediente .- E-03103-2013-000082-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al camí fondo del Grau.
  Expediente .- E-03103-2013-000048-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
  Expediente .- E-03103-2014-000032-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, i Vareser, 96, SL, per l'execució del projecte de derrocament d'un immoble situat al carrer de Josep d'Orga.
  Expediente .- E-03103-2015-000024-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar la ineficàcia de l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2015, pel qual es va aprovar la cessió de la condició d'urbanitzador del programa d'actuació aïllada a la confluència de l'avinguda dels Tarongers i el carrer del Doctor Álvaro López.
  Expediente .- E-03105-2008-000021-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar un gasto necessari per a realitzar reparacions puntuals de conservació i manteniment del paviment greument deteriorat.
  Expediente .- E-03401-2016-000485-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000050-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-H4969-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0045.-PRECS I PREGUNTES
 • 0046(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal d'Oficial de Servicis Genèrics, referència núm. 8672, en el Servici de Devesa Albufera.
  Expediente .- E-01101-2016-001008-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SEVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 3779, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals.
  Expediente .- E-01101-2016-001545-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos oficials de servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-001473-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de 6 técnics/ques Mitjans/es Treball Social.
  Expediente .- E-01101-2016-001536-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica Auxiliar de Servicis Socials.
  Expediente .- E-01101-2016-001541-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal adscrit al Servici de Societat de la Informació en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001254-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal adscrit al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001257-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal adscrit al Servici de Societat de la Informació en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001255-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA.
  Expediente .- E-01201-2016-000588-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000215-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de València per al finançament del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca 2016'.
  Expediente .- E-02902-2016-000134-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat de València per al desenvolupament del Grau en Ciències Gastronòmiques.
  Expediente .- E-02902-2016-000506-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i el València Club de Futbol, SAD, per a la definició del compromís d'execució de projectes de desenvolupament sostenible i millora de la qualitat de vida assumit per este últim com a promotor de l'actuació territorial estratègica 'València Club de Futbol'.
  Expediente .- E-03003-2016-000004-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de SA Agricultors de la Vega de València de les factures corresponents a la certificació del proppassat mes d'agost per el servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- E-03602-2016-000198-00 - Aprovat
 • 0060(E).-MOCIÓ del 2n tinent d'alcalde de l'Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica. Proposa aprovar les bases reguladores de la segona consulta ciutadana d'inversions en barris.
  Expediente .- E-02301-2016-000361-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar una sol·licitud de retaxació referent a una expropiació en el carrer de l' Economista Gay, prolongació carrer d' Alfonso Peña i el camí de Montcada.
  Expediente .- E-03103-2010-000011-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació de dos parcel·les situades entre avinguda del Port, carrer Setaigües i carrer de les Illes Canàries.
  Expediente .- E-03103-2012-000005-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació de una parcel·la situada en la Vara del carrer de Sagunt (Alqueria Falcó).
  Expediente .- E-03103-2014-000038-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI