Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
04-10-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de setembre de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 396/11, sobre sol·licitud d'expropiació forçosa.
  Expediente .- E 00501 2011 000408 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 405/12, relatiu a requeriment de gastos d'edifici.
  Expediente .- E 00501 2012 000340 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 413/12, interposat contra requeriment de pagament de gastos per actuació d'emergència.
  Expediente .- E 00501 2012 000346 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 103/13, seguit contra la desestimació del recurs interposat contra providència d'apremi derivada d'impagament de multa per venda ambulant.
  Expediente .- E 00501 2013 000134 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 5/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000188 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 420/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000344 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, per la qual es té per desistit el demandant en el Recurs PA núm. 625/12, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de rectificació d'errors en una liquidació de taxa.
  Expediente .- E 00501 2013 000005 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 326/12, sobre liquidació de l'impost d'activitats econòmiques, exercici 2011.
  Expediente .- E 00501 2012 000335 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació de la gestió del servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de la Rambleta.
  Expediente .- E 04101 2013 000034 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre la subrogació de la societat civil denominada 'Concessionaris del garatge Doctor Olóriz, núm. 6, Societat Civil', en la condició de concessionària de subsòl públic amb destinació a aparcament privat situat al carrer del Doctor Olóriz.
  Expediente .- E 05301 1996 000069 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 305/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000305 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 465/95.
  Expediente .- E 05301 1995 000465 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa declarar vàlida la selecció dels projectes beneficiaris de la beca Llançament, realitzada per la Comissió de Valoració de l'Itinerari Emprenedor 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de Software AG España, SA.
  Expediente .- E 00801 2013 000085 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar una transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del Servici.
  Expediente .- E 00801 2013 000089 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als contractes següents: Manteniment d'impressores Oki.
  Expediente .- E 01201 2013 000188 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als contractes següents: Servici de neteja de col·legis i mercats municipals.
  Expediente .- E 01201 2013 000213 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2011 7791.
  Expediente .- E 01305 2011 000539 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 129579.
  Expediente .- E 01305 2011 000560 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00103 2012 1694.
  Expediente .- E 01305 2012 000139 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2012 4089.
  Expediente .- E 01305 2012 000266 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2012 4674.
  Expediente .- E 01305 2012 000303 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre la suspensió de l'execució sol·licitada en relació amb la Resolució núm. 2063-W, de 12 d'abril de 2013, en matèria d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 000796 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1764-W, de 27 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 001573 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3487-W, de 19 de juny.
  Expediente .- E 01306 2013 003402 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E 01902 2011 000004 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la dotació de la beca-ajuda 'Joan Peset Aleixandre per a la investigació' de l'Institut Mèdic Valencià.
  Expediente .- E 01905 2013 000016 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2013 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació General de la Universitat de València.
  Expediente .- E 01905 2013 000127 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2013, sobre tancament del projecte de gastos 2011/69, subconcepte 2011/45023 "Adquisició fons bibliogràfics".
  Expediente .- E 01905 2011 000116 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de participació en els següents concursos municipals: XV Concurs municipal de targetes de Nadal.
  Expediente .- E 02101 2013 001409 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de participació en els següents concursos municipals: XXII Concurs municipal de betlems en centres educatius.
  Expediente .- E 02101 2013 001410 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de participació en els següents concursos municipals: Concurs 'On-line', 'Consum? Sostenible Sí, Gràcies'.
  Expediente .- E 02101 2013 001412 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa modificar la clàusula catorzena del conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social, el Consell General del Poder Judicial i els Col·legis Oficials d'Advocats, Psicòlegs, Diplomats en Treball Social i Educadors Socials de València, per a la continuïtat i desenvolupament del servici de Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E 02201 2013 005709 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E 02201 2011 006389 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus dels convenis de col·laboració firmats amb les següents entitats: Associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E 02201 2012 004444 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus dels convenis de col·laboració firmats amb les següents entitats: Associació d'Ames de Casa Tyrius.
  Expediente .- E 02201 2012 005000 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici de 'Oficina de Coordinació Tributària'.
  Expediente .- E 04901 2013 000042 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
  Expediente .- E H4980 2013 502690 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E 01904 2012 000614 03 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 00202 2013 000970 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la incorporació al lloc de treball referència núm. 1500.
  Expediente .- E 01101 2013 001215 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació al pla d'ocupació 'Treball ciutat de València 2013'.
  Expediente .- E 01101 2013 001165 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari i nomenar instructor i secretari.
  Expediente .- E 01002 2013 000420 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa adoptar la mesura cautelar de suspensió de funcions a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000186 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000294 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa deixar sense efecte la mesura cautelar de suspensió de funcions imposada a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000127 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Eurest Colectividades, SL.
  Expediente .- E 01902 2013 000227 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Iluminaciones Just, SL.
  Expediente .- E 01905 2013 000126 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Relat Curt 2013.
  Expediente .- E 02304 2013 001201 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02902 2013 000308 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de renovació de voreres i calçades inclòs en el Pla de Nuclis 2013, referit a la pedania de Poble Nou.
  Expediente .- E 03301 2013 000022 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible en part una retenció de crèdit destinat a diversos gastos.
  Expediente .- E 01904 2013 000394 00 - Aprovat
 • 0054(E).-ALCALDIA.- Dóna compte dels seus decrets de designació dels portadors de la Reial Senyera i dels quatre cordons, per a la celebració de la festivitat del Dia Nou d'Octubre.
  Expediente .- E 00400 2013 000018 00 - Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI