Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
04-05-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 d´abril de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa nomenar vocal suplent, en representació del Grup Municipal Compromís, en el Consell Rector de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera, en substitució per renúncia de l'anterior.
  Expediente .- E 00400 2012 000007 00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el recurs PA núm. 615/09, interposat contra multa per infracció de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
  Expediente .- E 00501 2010 000028 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del recurs PA núm. 218/11 sobre sanció per exercir la venda ambulant sense autorització municipal.
  Expediente .- E 00501 2011 000344 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, estimatòria parcial del recurs de cassació promogut contra sentència de la Sala de València que estimava parcialment el Recurs núm. 3/634/04, referent al preu just fixat pel Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa respecte a la finca núm. 5 destinada a l'ampliació del Cementeri General.
  Expediente .- E 00501 2005 000265 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en lloc de treball referència núm. 8196.
  Expediente .- E 01101 2012 000752 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació al pla de formació i ocupació local VLC 2012: 'Indumentària tradicional'.
  Expediente .- E 01101 2012 000380 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la inadmissió d'unes reclamacions prèvies.
  Expediente .- E 01101 2012 000710 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar les obres 'Infraestructura esportiva camp futbol Pinedo', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000074 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici destinat a la realització de l'itinerari de visites culturals per la ciutat per a persones majors de 60 anys jubilats o pensionistes de València.
  Expediente .- E 04101 2011 000103 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte d'ampliació de la xarxa de distribució davant de noves sol·licituds de servici-aportació per extensió de xarxa-exercici 2012 i encarregar-ne l'execució a Emivasa.
  Expediente .- E 04101 2012 000031 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat contra el plec de clàusules administratives particulars que regix el contracte de conservació i manteniment d'edificis municipals.
  Expediente .- E 04101 2012 000016 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la petició de revocació del requeriment per a desocupar un immoble municipal situat al carrer de Juan Romero i deixar sense efecte l'acord pel qual se'n va cedir l'ús a l'associació recreativa, cultural i esportiva 'La Murta'.
  Expediente .- E 05301 1988 000020 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Educació i Universitat Popular l'immoble municipal denominat 'Palauet d'Aiora', per a destinar-lo a la nova ubicació de la Universitat Popular d'Algirós.
  Expediente .- E 05304 2012 000055 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar i acceptar renúncies i adjudicar vivendes vacants a integrants de les llistes d'espera en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E 05302 2005 000483 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de lloguer de vehicles.
  Expediente .- E 01201 2008 000187 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar una factura de l'expedient núm. 286/09, telèfon informació 010.
  Expediente .- E 01201 2009 000286 00 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2008 009741.
  Expediente .- E 01305 2008 000258 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 202149.
  Expediente .- E 01305 2008 000694 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 004124.
  Expediente .- E 01305 2009 000025 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 165662.
  Expediente .- E 01305 2009 000633 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 180421.
  Expediente .- E 01305 2010 000022 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 023989.
  Expediente .- E 01305 2010 000098 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 038774.
  Expediente .- E 01305 2010 000147 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 179474.
  Expediente .- E 01305 2010 000669 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 10068.
  Expediente .- E 01305 2011 000048 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana, l'objecte de la qual serà donar suport a la referida federació en l'organització del XV Triatló de la Ciutat de València.
  Expediente .- E 01903 2012 000047 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent als gastos d'organització de la Lliga Professional d'Escala i Corda-Circuit Bancaixa.
  Expediente .- E 01903 2012 000102 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de juliol de 2011, relatiu a la pròrroga del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'L'Amistat'.
  Expediente .- E 02201 2006 005113 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació de Futbolistes del València CF per al finançament del projecte 'Els nostres majors ídols'.
  Expediente .- E 02201 2012 001425 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Generalitat Valenciana, Consell General del Poder Judicial i Col·legis Oficials d'Advocats, Psicòlegs, Diplomats en Treball Social i Educadors Socials de València.
  Expediente .- E 02201 2012 002641 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Fundació AGM de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02201 2012 002894 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar un acord de l'extinta Comissió de Govern de 22 de febrer del 2002 i aprovar l'elevació a definitiva del compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació econòmica de la unitat d'execució delimitada pel carrer d'Alboraia i d'altres.
  Expediente .- E 03107 1996 000010 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa anul·lar i deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2008, pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat en relació amb l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució de Camí Fondo del Grau.
  Expediente .- E 03107 2007 000003 00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el Protocol d'horaris de Policia Local per als anys 2012-2015.
  Expediente .- E 01001 2012 000084 00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Policia Local que té com a objecte adaptar les aplicacions pressupostàries a les necessitats del projecte 'Safeland'.
  Expediente .- E 01401 2011 000086 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Dóna compte de les tarifes aplicables en l'exercici 2012 al servici de bicicletes i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 01801 2012 001769 00 - Quedar assabentat
 • 0038(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la memòria elaborada pel Servici en relació amb la celebració de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats 2012, així com el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01904 2012 000347 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Tornaveu, SL, per la gestió del teatre 'El Musical' des de l'1 de gener fins el 31 de març de 2012.
  Expediente .- E 01905 2012 000049 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de treballs realitzats per a l'Oficina Tècnica de Cultura i les biblioteques municipals.
  Expediente .- E 01905 2012 000050 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar les factures per la prestació del servici de vigilància i seguretat en museus dependents de la Delegació de Cultura durant els mesos de gener i febrer de 2012.
  Expediente .- E 02001 2012 000100 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte per a l'alienació del paper i cartó obtinguts mitjançant l'arreplegada selectiva.
  Expediente .- E 02801 2012 000098 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar el 'Projecte d'execució de nova connexió elèctrica per a edificis sobre plaça del Bioparc València i altres usos'.
  Expediente .- E 03201 2011 000060 00 - Aprovat
 • 0044(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al programa de pràctiques formatives de la Diputació Provincial de València 'La Dipu et Beca'.
  Expediente .- E 02902 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el segon expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 05501 2012 000024 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI