19/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
20-01-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de desembre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'exercici 2012, relatiu a la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Tres auxiliars de Policia Local a temps parcial.
  Expediente .- E 01101 2003 000153 00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'exercici 2012, relatiu a la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Una tècnica superior i una auxiliar administrativa a temps parcial.
  Expediente .- E 01101 2003 002643 00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'exercici 2012, relatiu a la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Un auxiliar de servicis
  Expediente .- E 01101 2004 001178 00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar un peó amb destinació al programa Emcorp 2011: 'Servicis personalitzats de caràcter quotidià'.
  Expediente .- E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la renúncia d'un tècnic mitjà i contractar-ne un altre en el seu lloc amb destinació al programa VCL 2011 'Jove potencial'.
  Expediente .- E 01101 2011 002121 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal duga a terme les accions legals pertinents amb vista a la resolució del contracte de compravenda d'una vivenda municipal situada al carrer dels Corredors, per impagament del preu.
  Expediente .- E 05302 2011 000361 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Palau.
  Expediente .- E 05302 2011 000663 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions S3-Sòl a la via pública i S5-Sòl espai lliure, unes parcel·les situades a l'avinguda d'Amadeo Desfilis i al carrer de Francisco Morote Greus.
  Expediente .- E 05303 2011 000152 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar les al·legacions formulades en relació amb unes parcel·les situades al carrer d'Isabel de Villena i que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes per a la recuperació de les propietats municipals indegudament ocupades, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 47/03.
  Expediente .- E 05305 2003 000047 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar les al·legacions formulades en relació amb unes parcel·les situades al carrer d'Isabel de Villena i que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes per a la recuperació de les propietats municipals indegudament ocupades, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 75/05.
  Expediente .- E 05305 2005 000075 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acceptació de la cessió d'una parcel·la destinada a fins dotacionals, en benefici de la llicència d'obres concedida a favor de Visogar, SA, per a la construcció d'un edifici al carrer del Doctor Vicent Zaragozà.
  Expediente .- E 05307 2011 000052 00 - Aprovat
 • 0013.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00103 2009 011734.
  Expediente .- E 01305 2009 000776 00 - Aprovat
 • 0014.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 208638.
  Expediente .- E 01305 2009 000844 00 - Aprovat
 • 0015.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2010 006554.
  Expediente .- E 01305 2010 000487 00 - Aprovat
 • 0016.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 002301.
  Expediente .- E 01305 2011 000014 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2342-W, de 27 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2011 004602 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2355-W, de 27 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2011 004591 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2527-W, de 8 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2011 005964 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2905-W, de 28 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2011 005062 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar l'actualització de preus per a l'any 2012 a aplicar per l'Institut de Medicina de l'Esport i Traumatologia, SL, en el Centre de Medicina Esportiva del Complex de la Petxina.
  Expediente .- E 01903 2011 000391 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar el preu de venda al públic de diversos llibres.
  Expediente .- E 02000 2011 000033 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un increment lineal sobre les tarifes per ocupació dels parades del bar-cafeteria del Mercat Central per a l'exercici 2012, sol·licitat per l'Associació de Venedors.
  Expediente .- E 02901 2011 001369 00 - Aprovat
 • 0024(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que va desestimar el Recurs PO núm. 251/08, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2008 000513 00 - Quedar assabentat
 • 0025(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 234/06, sobre declaració de caducitat de llicència d'obres.
  Expediente .- E 00501 2006 000260 00 - Quedar assabentat
 • 0026(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 274/10, interposat contra aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució del PRI de millora 'Flor de Maig'.
  Expediente .- E 00501 2010 000356 00 - Quedar assabentat
 • 0027(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 595/10, interposat contra el rebutjament de la sol·licitud de retaxació de la finca núm. 90 del projecte d'expropiació dels terrenys necessaris per a l'execució del Parc de Capçalera.
  Expediente .- E 00501 2010 000571 00 - Quedar assabentat
 • 0028(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 785/10, interposat contra l'aplicació del RD Llei 8/2010, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
  Expediente .- E 00501 2010 000703 00 - Quedar assabentat
 • 0029(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 802/10, sobre sanció per infracció de les normes establides per a la protecció de la persona consumidora o usuària.
  Expediente .- E 00501 2011 000109 00 - Quedar assabentat
 • 0030(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 907/10, interposat contra denegació de reintegrament per exempció de l'impost de vehicle de tracció mecànica corresponent als anys 2007 i 2008.
  Expediente .- E 00501 2011 000228 00 - Quedar assabentat
 • 0031(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 817/09, sobre desestimació de sol·licitud d'abonament de triennis.
  Expediente .- E 00501 2009 000582 00 - Quedar assabentat
 • 0032(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PO núm. 564/10, interposat contra requeriment municipal perquè s'aporte la garantia sobre la suspensió de l'execució de la liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres del 'Palau de les Arts i de les Ciències'.
  Expediente .- E 00501 2010 000621 00 - Quedar assabentat
 • 0033(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 10, en el Juí Ordinari núm. 1455/10, que absol l'Ajuntament, amb imposició de costes, per falta de legitimació passiva, de la demanda interposada sobre vulneració del dret a la pròpia imatge d'una menor i indemnització de danys i perjuís, i condemna únicament la Fundació Turisme València Convention Bureau.
  Expediente .- E 00501 2010 000581 00 - Quedar assabentat
 • 0034(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament i revoca la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, en el Recurs PO núm. 749/06, sobre concessió de llicència d'obertura per a l'activitat de pub.
  Expediente .- E 00501 2006 000436 00 - Quedar assabentat
 • 0035(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que considera com a desistit el recurrent del Recurs PO núm. 598/11, contra aprovació del coeficient de revisió de preus en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 1, exercici 2007.
  Expediente .- E 00501 2011 000549 00 - Quedar assabentat
 • 0036(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, en el Recurs PA núm. 612/09, que va estimar parcialment un recurs sobre jubilació parcial i que ha esdevingut ferm al desestimar-se el recurs d'apel·lació interposat per la corporació.
  Expediente .- E 00501 2009 000318 00 - Aprovat
 • 0037(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les Sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 309/09, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000375 00 - Aprovat
 • 0038(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les Sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 813/10, interposat contra l'obligació de tancament de terreny situat al carrer de na Monforta.
  Expediente .- E 00501 2011 000080 00 - Aprovat
 • 0039(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les Sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 247/02, sobre liquidació de taxa girada per aprofitament especial de domini públic.
  Expediente .- E 00501 2002 000435 00 - Aprovat
 • 0040(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les Sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 356/10, interposat contra denegació de sol·licitud de suspensió del termini d'execució d'obres d'urbanització.
  Expediente .- E 00501 2010 000404 00 - Aprovat
 • 0041(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les Sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 95/11, sobre huit liquidacions relatives a la taxa per reserva d'estacionament al carrer del Diputat Isidre Escandell i l'avinguda dels Pinars.
  Expediente .- E 00501 2011 000469 00 - Aprovat
 • 0042(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que estima el Recurs PA núm. 62/11, sobre abonament de diferències retributives entre el concepte de dedicació especial i major dedicació, per espai de cinquanta-tres dies.
  Expediente .- E 00501 2011 000272 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana.
  Expediente .- E 00202 2012 000003 00 - Aprovat
 • 0044(E).-NEGOCIAT DE MÚSICA I BANDA.- Proposa aprovar un gasto a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
  Expediente .- E 01601 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa rectificar l'error material de l'acord de la Junta de Govern Local referent a la denominació de les vies publiques del PAI Moreres.
  Expediente .- E 01905 2011 000134 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXIX edició.
  Expediente .- E 01905 2011 000138 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Justícia i Benestar Social les ajudes d'equipament i reforma per a centres de servicis socials generals i centres especialitzats per a l'exercici 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 000091 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en convocatòries de Cooperació al Desenvolupament Internacional, Exclusió Social i Meses de Solidaritat.
  Expediente .- E 02201 2012 000045 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa tornar a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació una quantitat en concepte de subvenció transferida i no gastada per a la 2a fase del projecte formatiu del taller d'ocupació 'Sastreria i indumentària tradicional'.
  Expediente .- E 02902 2010 000632 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa abonar al Servef una quantitat en concepte d'interessos de demora corresponents a la subvenció destinada al pla integral d'ocupació per a jóvens menors de 30 anys.
  Expediente .- E 02902 2011 000633 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor dels següents organismes autònoms: Fundació Municipal Escola de Jardineria.
  Expediente .- E 04001 2012 000021 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor dels següents organismes autònoms: Fundació Municipal de Parcs i Jardins.
  Expediente .- E 04001 2012 000022 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto, així com reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos funcionaris de la Policia Local dels subfactors específics N i F (Nocturnitat i Festivitat) que figuren en l'expedient núm. 4/2012.
  Expediente .- E 01101 2012 000004 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa designar les persones que integraran el Consell Rector de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- E 04001 2011 000583 00 - Aprovat
 • 0055(E).-MOCIÓ impulsora del regidor delegat de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa abonar en la pròxima nòmina de gener i següents, una quantitat en concepte de complement de productivitat.
  Expediente .- E 00615 2012 000003 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI