Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
19-07-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de juny de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions respecte de les reclamacions economicoadministratives adoptades en el segon trimestre de 2013.
  Expediente .- E 00408 2013 000372 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Recurs PA núm. 888/10, contra liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E 00501 2011 000192 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Acte del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Recurs PO núm. 284/10, sobre liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2005, 2006 i 2007.
  Expediente .- E 00501 2010 000360 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2009 i 2010: Recurs PO núm. 875/10.
  Expediente .- E 00501 2011 000048 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2009 i 2010: Recurs PA núm. 541/11.
  Expediente .- E 00501 2012 000018 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 22/12, interposat contra resolució desestimatòria de la reclamació contra acord del Jurat Tributari, que va estimar parcialment una reclamació sobre liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E 00501 2012 000100 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 497/12, contra denegació de llicència per a activitat de restaurant a Pinedo.
  Expediente .- E 00501 2012 000428 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, dictada en el Recurs PO núm. 397/10, que no admet la impugnació d'una llicència d'activitat per a restaurant i desestima la impugnació de la llicència d'obertura.
  Expediente .- E 00501 2010 000439 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la caducitat del Recurs PO núm. 754/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2011.
  Expediente .- E 00501 2012 000046 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 768/12, sobre sol·licitud de pagament de factures per satisfacció extraprocessal de les pretensions exercides pel recurrent.
  Expediente .- E 00501 2013 000036 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que no admet el Recurs PA núm. 104/13, contra la imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E 00501 2013 000127 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 10 recaigut en el Procediment Monitori núm. 530/13, sobre reclamació de pagament de gastos comuns i derrames.
  Expediente .- E 00501 2013 000185 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, desestimatòria del Recurs PO núm. 8/58/12, interposat contra resolució de la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals per la qual es practica liquidació definitiva de la participació de l'Ajuntament en els tributs de l'Estat.
  Expediente .- E 00501 2012 000104 00 - Aprovat
 • 0015.-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Dóna compte dels estats de situació de Tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2013.
  Expediente .- E 04301 2013 000023 00 - Quedar assabentat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 244-P, de 5 de març de 2013.
  Expediente .- E 01001 2013 000015 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per l'Institut Nacional d'Administració Pública destinada al Pla de Formació Continua 2013 de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 01002 2013 000207 00 - Aprovat
 • 0018.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servici per al manteniment integral (preventiu i correctiu) dels vehicles dels servicis de Bombers.
  Expediente .- E 04101 2013 000013 00 - Aprovat
 • 0019.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Adquisició i subministrament d'aliments a entitats sense ànim de lucre, per a la seua distribució a persones en situació de precarietat econòmica per mitjà de centres de distribució i menjadors socials.
  Expediente .- E 04101 2013 000022 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de l'escissió total d'Unión Fenosa Comercial, SL, adjudicatària del subministrament elèctric en alta tensió de l'Ajuntament, dividit en dos lots.
  Expediente .- E 04101 2013 000088 00 - Quedar assabentat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors.
  Expediente .- E 04101 2013 000060 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar la sol·licitud de concedir un termini per a regularitzar la situació respecte als cànons pendents, presentada per l'Institut de Medicina de l'Esport i Traumatologia, i iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte de gestió del Centre de Medicina en el complex esportiu i cultural de la Petxina.
  Expediente .- E 04101 2013 000070 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa atorgar i aprovar les clàusules reguladores de la concessió demanial a favor de la comunitat de propietaris d'un edifici situat al carrer del Batel, per a l'execució de les obres d'instal·lació d'ascensor.
  Expediente .- E 05302 2013 000311 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa no exercitar els drets de tanteig i retracte en relació amb la transmissió comunicada i referida a una vivenda situada al carrer de Dalt i la plaça de garatge vinculada a esta.
  Expediente .- E 05302 2013 000440 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la plaça enjardinada situada a la plaça de Melchor Hoyos Pérez.
  Expediente .- E 05303 2003 000065 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els immobles que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Edifici per a dependències de la Policia Local (3a Unitat de Districte), situat al carrer de Mariano de Cavia.
  Expediente .- E 05303 2011 000103 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els immobles que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Jardí situat en el vial de vianants núm. 1 en el Sector 'NPR-9 Massarrojos Nord'.
  Expediente .- E 05303 2013 000050 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E3.05.141, Alqueria de Ferriols (Casa Lluna) situada al parc de Marxalenes.
  Expediente .- E 05303 2013 000022 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar l'error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2013, d'alta en l'Inventari Municipal de Béns del 'Centre municipal d'activitats per a persones majors del Cabanyal-el Canyamelar'.
  Expediente .- E 05303 2011 000139 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 2013.
  Expediente .- E 01305 2011 000393 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00115 2011 457.
  Expediente .- E 01305 2011 000445 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 114923.
  Expediente .- E 01305 2011 000498 00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 80672.
  Expediente .- E 01305 2012 000320 00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2012 23076.
  Expediente .- E 01305 2012 000489 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa revocar les següents resolucions, dictades en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6894-W, de 29 de novembre de 2012.
  Expediente .- E 01306 2012 006958 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa revocar les següents resolucions, dictades en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 281-W, de 17 de gener de 2013.
  Expediente .- E 01306 2012 006957 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2013, pel qual es va aprovar la liquidació negativa resultant de la comprovació, mesurament i liquidació de les obres d'execució de les dependències municipals de Bombers i Policia Local al Centre Històric de València.
  Expediente .- E 01501 2012 000455 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 77-T, de 30 de gener de 2013, d'imposició de penalitat.
  Expediente .- E 01801 2010 002011 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 30 de gener de 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de penalitats: Resolució núm. 70-T.
  Expediente .- E 01801 2010 002559 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 30 de gener de 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de penalitats: Resolució núm. 76-T.
  Expediente .- E 01801 2011 003983 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar a l'Institut Valencià de la Joventut l'acreditació de dos cursos bàsics de formació en matèria d'animació juvenil.
  Expediente .- E 01902 2013 000173 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar l'abonament a determinats centres educatius de les quantitats per projecte educatiu premiat, corresponent al XXI Concurs 'València oberta al món'.
  Expediente .- E 02101 2013 000525 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les corresponents pròrrogues dels convenis de col·laboració firmats amb les entitats que s'indiquen a continuació: Fundació APIP-ACAM.
  Expediente .- E 02201 2011 000908 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les corresponents pròrrogues dels convenis de col·laboració firmats amb les entitats que s'indiquen a continuació: Creu Roja Espanyola.
  Expediente .- E 02201 2013 003164 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa minorar compromisos pendents de realització en el subconcepte 7610303, Diputació Pla de Nuclis any 2008.
  Expediente .- E 02310 2013 000199 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'ajust de la memòria adaptada del projecte 'My Generation at Work' del programa Urbact II i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 02902 2012 000216 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar un preu contradictori en el projecte de 'Reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03301 2012 000027 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres denominat 'Condicionament en la pavimentació de diversos carrers del barri de Patraix'.
  Expediente .- E 03301 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 107-I, d'1 de febrer de 2013, sobre termini de prescripció per a restaurar la legalitat d'unes obres realitzades sense llicència.
  Expediente .- E 03501 2012 000251 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa quedar assabentada de la iniciativa de tramitar l'expedient de regulació d'ocupació en els termes presentats per l'empresa SA Agricultors de la Vega de València, adjudicatària del contracte per a la prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- E 03602 2009 000015 03 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa resoldre el procediment de reintegrament d'una subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local, per haver quedat acreditat el compliment de les obligacions del beneficiari.
  Expediente .- E 03910 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0052(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E 00201 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0053(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al pagament per la prestació dels servicis musicals d'un solista tabaler amb motiu de diversos concerts oferits per la Banda Municipal.
  Expediente .- E 01601 2013 000025 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar la recusació d'instructor i confirmar el seu nomenament en els expedients disciplinaris que s'indiquen a continuació: Expedient núm. 164/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000164 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar la recusació d'instructor i confirmar el seu nomenament en els expedients disciplinaris que s'indiquen a continuació: Expedient núm. 228/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000228 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar la recusació d'instructor i confirmar el seu nomenament en els expedients disciplinaris que s'indiquen a continuació: Expedient núm. 294/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000294 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa licitar l'autorització administrativa per a la utilització d'espais municipals per a la realització de cursos d'idiomes per a jóvens.
  Expediente .- E 01902 2013 000040 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01903 2013 000314 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la celebració i el gasto de la Batalla de Flors 2013.
  Expediente .- E 01904 2013 000394 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E 01904 2012 000614 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'autorització i disposició del gasto per a atendre el pagament de prestacions econòmiques individualitzades durant el segon semestre de 2013.
  Expediente .- E 02201 2013 001381 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació destinada a la realització d'activitats relacionades amb el consum durant l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02402 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència del projecte de reparació de l'emissari submarí de Vera DN 700.
  Expediente .- E 02701 2013 000090 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02901 2013 000121 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
  Expediente .- E 03303 2013 000152 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única 'Sector de Castellar'.
  Expediente .- E 03107 2012 000008 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d'Aumsa destinada als gastos de funcionament d'Ocoval, AIE, corresponent als mesos de setembre a desembre de 2013.
  Expediente .- E 03701 2013 001366 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració una vivenda municipal situada a la plaça de Salvador Allende, per a la seua posterior cessió a l'Associació per al Foment Sociolaboral dels Desocupats d'Orriols-Torrefiel.
  Expediente .- E 05302 2013 000461 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E H4969 2013 500003 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit en aplicacions del sector de Benestar Social per menor finançament afectat en projectes de gasto.
  Expediente .- E 05501 2013 000041 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost de 2014.
  Expediente .- E 05501 2013 000042 00 - Aprovat
 • 0072(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa donar per finalitzat i cancel·lar, abans de la presentació d'ofertes, el procediment per a la contractació d'operacions de crèdit a curt termini destinades al finançament de proveïdors.
  Expediente .- E 05201 2013 000017 00 - Aprovat
 • 0073(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa desistir del Recurs PO núm. 114/2013 que se seguix davant de la Secció Primera de la Sala Contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (abans PO núm. 17/2011, de la Secció 6a), instant la no condemna en costes.
  Expediente .- E 00501 2011 000200 00 - Aprovat
 • 0074(E).-MOCIÓ 'in voce' del quart tinent d'alcalde.- Proposa facultar el vicesecretari general de l'Administració municipal per a la presentació de les sol·licituds i la resta de documentació que es requerisca en l'àmbit de les ajudes de l'IVACE per a millora de l'eficiència energètica.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI