Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
19-05-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de maig de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'abril de 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diversos servicis d'ornament en la Cavalcada dels Reis Mags 2017.
  Expediente .- E-8RE05-2017-000026-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment a una sol·licitud de reingrés al servici actiu a plaça d'auxiliar de servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-001461-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal amb destinació al pla d'ocupació 'València Activa Treball II 2016'.
  Expediente .- E-01101-2016-001490-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de març de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000236-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per al període de l'1 de maig al 30 de juny de 2017 derivat de la vinculació laboral indefinida no fixa de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E-01101-2017-000608-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un oficial i una oficiala de servicis per als Servicis d'Acció Cultural i de Sanitat.
  Expediente .- E-01101-2017-000648-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies vacants i IT de gener a març de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000661-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal subaltern (PH), referència núm. 2521, al Servici de Persones Majors.
  Expediente .- E-01101-2017-000716-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre la subrogació de la comunitat de propietaris en la titularitat de la concessió de subsòl públic per a l'aparcament situat als carrers del Marqués de Bellet i de l'Uruguai.
  Expediente .- E-05302-2003-000193-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'adscripció de diverses vivendes municipals a la Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement.
  Expediente .- E-05302-2017-000257-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
  Expediente .- E-01201-2017-000298-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de les factures de subministrament d'electricitat corresponents al proppassat mes d'abril.
  Expediente .- E-01201-2017-000325-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar una sol·licitud de suspensió d'execució de resolució d'imposició de sanció de multa per infracció molt greu de l'Ordenança reguladora de l'exercici de la prostitució a la via pública.
  Expediente .- E-01306-2016-003958-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar una sol·licitud de suspensió d'execució de resolució d'imposició de sanció de multa per infracció molt greu de l'Ordenança reguladora de l'exercici de la prostitució a la via pública.
  Expediente .- E-01306-2016-003992-00 - Aprovat
 • 0017.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de tres vehicles de comandament i cap.
  Expediente .- E-01501-2017-000057-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal, en concepte d'aportació municipal corresponent a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-01903-2017-000133-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament parcial d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Festes Falleres de 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000366-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer drets, minorar, tornar i realitzar el pagament a la Diputació Provincial de València, en relació al conveni de col·laboració firmat amb la dita entitat per al finançament de focs artificials de l'any 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000474-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres dirigides als comerços de Ciutat Vella 2017.
  Expediente .- E-01909-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les bases reguladores del règim jurídic per a la concessió de subvencions directes de 2017.
  Expediente .- E-02000-2017-000049-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de catalogació, inventariat i informatització de peces numismàtiques pertanyents a la col·lecció del SIAM.
  Expediente .- E-02001-2016-000804-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a la factura del proppassat mes de març del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
  Expediente .- E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto de licitació del contracte del servici d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E-02201-2015-000471-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació d'un proyecte de la convocatòria de subvencions per al foment de la igualtat de gènere i del col·lectiu LGTBI de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000305-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per la Fundació Asindown del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per a atendre a la redistribució interna de crèdits de la Delegació d'Inserció Sociolaboral.
  Expediente .- E-02201-2016-000400-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar noves adjudicacions de contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda Municipal.
  Expediente .- E-02201-2016-000518-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del segon trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de la Mare de Déu de Campanar.
  Expediente .- E-02201-2017-000095-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del segon trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E-02201-2017-000112-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del segon trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de Josep d'Orga.
  Expediente .- E-02201-2017-000116-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del segon trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E-02201-2017-000118-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del segon trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer del Gravador Manuel Peleguer.
  Expediente .- E-02201-2017-000130-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del segon trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer dels Carters.
  Expediente .- E-02201-2017-000159-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de març del contracte de servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
  Expediente .- E-02201-2017-000143-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents l'Amistat.
  Expediente .- E-02201-2012-004597-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor de l'Associació d'Espanya amb Acnur, per al desenvolupament del projecte d'ajuda humanitària d'emergència: 'Assistència bàsica per a la població refugiada siriana a Jordània 2017'.
  Expediente .- E-02250-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Abastos per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2016-000332-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa tindre per efectuat l'ingrés d'una quantitat corresponent al reintegrament d'una subvenció concedida per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2016-000336-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Russafa per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2016-000336-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament i impressió de mupis i tríptics del Pla Colonial Felí.
  Expediente .- O-02401-2017-000042-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte per a l'execució d'obres complementàries en el tercer mòdul de 50.000 m3 de la planta potabilitzadora el Realó i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2016-000612-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el reconeixement de dos obligacions derivades de gastos degudament autoritzats i disposats en l'exercici 2016.
  Expediente .- E-02901-2017-000492-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual del PGOU 'Entorn carrer del Riu Minho'.
  Expediente .- E-03001-2016-000081-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'actuació d'emergència realitzada en un immoble situat al carrer de Russafa.
  Expediente .- E-03801-2017-000143-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'actuació d'emergència realitzada en un immoble situat al carrer de Dalt.
  Expediente .- E-03801-2017-000230-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa reiterar l'encàrrec a la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, de la redacció del projecte i l'execució de les obres 'Plaça del Rosari. Font i reurbanització centre plaça' i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-03910-2016-000037-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 18a modificació de crèdits generats per ingressos corresponent a l'anualitat 2017 (Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana).
  Expediente .- E-05501-2017-000019-00 - Aprovat
 • 0051.-MOCIÓ conjunta de les regidores delegades d'Agricultura, Horta i Pobles de València i de Gestió de Patrimoni Municipal i del regidor delegat d'Hisenda. Proposen realitzar les gestions oportunes per a tramitar l'adquisició d'un immoble situat a la carretera de Barcelona per a nova seu de l'Alcaldia de Cases de Bàrcena.
  Expediente .- E-02310-2017-000094-00 - Aprovat
 • 0051.-PRECS I PREGUNTES
 • 0052(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord sancionador recaigut en l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000215-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000064-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació del proppassat mes de març del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2017-001510-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la beca 'Casa Velázquez' per al curs acadèmic 2017-2018.
  Expediente .- E-02001-2017-000315-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Seguritat Vigilància i Protecció Safor, SL, per la prestació de servicis de vigilància.
  Expediente .- E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de confecció i subministrament de cartells per a la campanya 'Per una ciutat en convivència'.
  Expediente .- E-02101-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització de la jornada 'Intercanvi de llavors'.
  Expediente .- E-02310-2017-000102-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de la Mediterrània i als carrers de les Columbretes, del Millars, d'Escalante, del Progrés, de Josep Benlliure, dels Àngels i del Pare Lluís Navarro, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2015-000143-00 - Aprovat
 • 0060(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2016.
  Expediente .- E-04103-2017-000038-00 - Aprovat
 • 0061(E).-JUNTA CENTRAL FALLERA. Dóna compte de l'acord laboral d'adhesió del personal laboral al servici de l'organisme municipal Junta Central Fallera al conveni col·lectiu de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-70006-2017-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0062(E).-CONSELL AGRARI MUNICIPAL. Dóna compte de l'acord laboral d'adhesió del personal laboral al servici de l'organisme municipal Consell Agrari Municipal al conveni col·lectiu de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-70009-2017-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0063(E).-SERVICI PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS. Dóna compte de l'acord laboral d'adhesió del personal laboral al servici de l'organisme municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València al conveni col·lectiu de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-8RE02-2017-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0064(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el Protocol General d'Intencions amb la Generalitat Valenciana i Fira Mostrari Internacional de València per a la reestructuració de la Fira Mostrari Internacional de València.
  Expediente .- E-05305-2017-000041-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional del lloc de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 92, en el Servici de Control Financer Permanent i Intervencions Delegades.
  Expediente .- E-01101-2017-000743-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de servici (TD), referència núm. 7541, en el Servici d'Esports.
  Expediente .- E-01101-2017-000744-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de 'Cos oficial de servicis genèrics (JP3)', referència núm. 7568, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- E-01101-2017-000774-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal al Servici d'Acció Cultural del lloc de treball de 'Cos oficial servicis genèrics' referència núm. 6705.
  Expediente .- E-01101-2017-000776-00 - Aprovat
 • 0069(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa acceptar l'ajuda concedida per la Comissió Europea per a l'execució del projecte MAtchUP.
  Expediente .- E-00202-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 7648, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2017-000805-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI