Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
05-04-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de març de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm 636/11 interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000579 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 346/12 interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidació de l'IAE exercici 2011.
  Expediente .- E 00501 2012 000274 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justicia estimatòria de l'apel·lació seguida per l'Ajuntament de València i desestimatòria del PO 666/07, interposat contra denegació de legalització d'obres en un edifici situat al carrer del General Barroso.
  Expediente .- E 00501 2007 000378 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'acte, del Jutjat del Contenciós núm. 9, que declara caducat el PO núm. 364/12 interposat contra llicència de construcció d´edifici de nova planta al carrer del Jacint Labaila E.P. carrer de Xera.
  Expediente .- E 00501 2012 000348 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 6, estimatòria parcial del PA núm. 806/11 interposat contra desestimació d´actualització del cànon de l'exercici 2011 i fiança definitiva referides a l'aparcament subterrani de la Plaça de l'Escultor Alfonso Gabino, que anul·lat el dit acte per entendre transmesa la concessió a favor de la comunitat d'usuaris.
  Expediente .- E 00501 2012 000062 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Tribunal Superior de Justicia, que estimant parcialment l'apel·lació interposada que revoca parcialment la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4, dictada en PO núm. 364/2007 seguit contra acord d´aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa UE "Alqueria Benet".
  Expediente .- E 00501 2007 000405 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball ref. 156.
  Expediente .- E 01101 2013 000461 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels següents llocs de treball: Referència: 5913.
  Expediente .- E 01101 2013 000447 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels següents llocs de treball: Referència: 7336.
  Expediente .- E 01101 2013 000446 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les al·legacions d'una funcionària i ratificar funcions de la direcció de servici.
  Expediente .- E 01101 2012 001965 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència 7404.
  Expediente .- E 01101 2012 001882 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'aprovació del text del Concert Educatiu per a pràctiques d´estudians amb l'IES La Marxadella.
  Expediente .- E 01002 2013 000057 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar els tràmits administratius en execució dels articles 85.5c) i 80.5c) dels respectius Acord Laboral i Conveni Col·lectiu vigents.
  Expediente .- E 01101 2013 000511 00 - Retirat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns Immobles, Relació E10, l'aparcament en el subsòl dels carrers Marqués de Bellet i Uruguai.
  Expediente .- E 05303 2009 000292 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICIO D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'aportació econòmica municipal a la Fundació VEO, per al Teatre, la Música i la Dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000018 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases que han de regir la sexta edició de l'Itinerari Emprenedor 'Beques València Emprén 2013'.
  Expediente .- E 00202 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar el Catàleg de Procediments de l'Ajuntament de València 2013.
  Expediente .- E 00910 2013 000041 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables els relacionats en l'expedient 97/2012.
  Expediente .- E 01201 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÉCNICS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, certificació de febrer 2013 corresponent al servici de neteja de les dependències municipals.
  Expediente .- E 01201 2013 000064 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de subministrament de material fungible d'informàtica.
  Expediente .- E 01201 2010 000029 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 5816.
  Expediente .- E 01305 2011 000034 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 72430.
  Expediente .- E 01305 2011 000314 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 78356.
  Expediente .- E 01305 2011 000402 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2012 1843.
  Expediente .- E 01305 2012 000058 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2012 5925.
  Expediente .- E 01305 2012 000142 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 33451.
  Expediente .- E 01305 2012 000146 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 50827.
  Expediente .- E 01305 2012 000186 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 49642.
  Expediente .- E 01305 2012 000189 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6540-W, de 16 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 007107 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6675-W, de 20 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006738 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7467-W, de 20 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2012 007877 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7513-W, de data 26 de desembre
  Expediente .- E 01306 2012 007279 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 229-W, de 15 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 006772 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 242-W, de 15 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 007958 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 249-W, de 15 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 006697 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 272-W, de 16 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 007488 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 325-W, de 18 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 007026 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 342-W, de 18 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 008083 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 429-W, de 24 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 006902 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 548-W, de 29 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 008284 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 611-W, de 31 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 007852 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 984-W, de data 15 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2012 008552 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3873-W, de 27 de juny de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 001599 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de senyalització vertical i horitzontal i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01801 2008 001525 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les convocatòries de subvencions destinades als clubs que s'indiquen a continuació, per a la temporada 2012-2013: Clubs esportius de la ciutat de València.
  Expediente .- E 01903 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les convocatòries de subvencions destinades als clubs que s'indiquen a continuació, per a la temporada 2012-2013: Clubs esportius d'alt nivell.
  Expediente .- E 01903 2013 000008 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'L'Amistat'.
  Expediente .- E 04101 2012 000068 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la cessió a precari de dos vivendes a la plaça de la Santa Creu, núm. 2, a Sant Joan de Dèu-Serveis Socials de València.
  Expediente .- E 02201 2013 002803 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'adhesió al conveni per a la creació d'un Fons Social de Vivendes.
  Expediente .- E 02201 2013 002028 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per a atendre les necessitats de les famílies que hagen perdut la seua vivenda habitual com a conseqüència de desdonament hipotecari o altres causes excepcionals, per mitjà de la utilització de vivendes de titularitat pública i els contractes d'arrendament d'interés social.
  Expediente .- E 02201 2013 002214 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la modificació per transferència de crèdits destinada al finançament dels plans de formació i ocupació local VLC 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000033 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la participació municipal en el programa Eurodyssée 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000065 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar un preu contradictori en el projecte de 'Reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03301 2012 000027 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar la desena revisió de preus de l'actual contracta de manteniment de fonts ornamentals.
  Expediente .- E 03303 2013 000043 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició presentat contra la Resolució núm. 54-I, de 15 de gener de 2013, pel qual s'adopta la mesura cautelar de suspensió del procediment de concessió de llicència de canvi d'ús sol·licitada per València Trucks, SL.
  Expediente .- E 03501 2012 000499 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats per les entitats que s'indiquen a continuació, contra la Resolució núm. 1215-I, de 9 de novembre de 2012, sobre denegació de llicència de legalització d'obres realitzades al carrer del Pintor Sorolla: Tecum Auditores, SL.
  Expediente .- E 03502 2011 000056 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats per les entitats que s'indiquen a continuació, contra la Resolució núm. 1215-I, de 9 de novembre de 2012, sobre denegació de llicència de legalització d'obres realitzades al carrer del Pintor Sorolla: Servicio y Calidad, SA.
  Expediente .- E 03502 2011 000056 01 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000064 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL - Proposa aprovar el Reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 302
  Expediente .- E 01002 2013 000064 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció a lloc de treball referència núm. 6426.
  Expediente .- E 01101 2013 000462 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació contingut en l'expedient 01201/2013/76.
  Expediente .- E 01201 2013 000076 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar inicialment la liquidació del contracte de gestió del Complex Esportiu Cultural de la Rambleta, així com la indemnització dels danys i perjuís causats a la Corporació.
  Expediente .- E 01903 2012 000429 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el text del conveni a subscriure entre l´Excm. Ayuntament de València i el Consorci València 2007, l'objecte del qual és regular el compliment de les obligacions mútues de l'article 14 dels Estatuts del Consorci València 2007 i del conveni de 22 de maig del 2006 per a l'execució d'Infraestructures Hidràuliques.
  Expediente .- E 01903 2013 000069 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICIO D'ESPORTS.- Proposa aprovar inicialment la liquidació del contracte per a l'execució de les obres del Poliesportiu Naus de Cros, i gastos de primer establiment i equipament d´este, així com la indemnització dels danys i perjuís causats a la corporació.
  Expediente .- E 01903 2013 000081 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos i el projecte de gasto corresponent a la Subvenció de la UE al projecte Diamond desenvolupat pel Museu de Ciències Naturals de València.
  Expediente .- E 02001 2012 000293 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa rectificar l'error material detectat en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2012.
  Expediente .- E 02101 2012 001229 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar per a l'any 2013 el conveni de col·laboració amb la UNED.
  Expediente .- E 02101 2013 000500 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la baixa i conversió en ferralla per part de SAV, concessionària zona 1, del vehicle matrícula V-3456-ES
  Expediente .- E 02801 2012 000940 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits de conformitat amb la base 9.3 d'Execució del Pressupost per 2013, destinada a ajudes de comerciants i venedors per a la realització d'actuacions de promoció comercial durant 2013.
  Expediente .- E 02901 2013 000213 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar el contracte d'obres de 'Millora del consum hídric en el jardí de Gran Via Ramón y Cajal', adjudicat mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2012 a Pavasal Empresa Constructora, SA.
  Expediente .- E 04001 2011 000671 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PATRIMONIO.- Proposa adscriure a la Delegació d'Ocupació, Innovació, Societat de la Informació i Projectes Emprenedors el local diàfan ubicat al carrer de Guillem de Castro, núm. 37 i al carrer d'Espartero, núm. 4, així com les sis places de garatge ubicades en el soterrani segon de l'immoble, a fi de ser destinats a albergar les oficines del Servici d'Ocupació i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 05304 2013 000059 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000068 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI