Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-10-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sessió ordinària octubre

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària i extraordinària de 27 de setembre de 2013.
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 977 al 979, 664-X al 719-X, 4935-W al 5414-W, 37-V al 39-V, 542-U al 658-U, 491-T al 614-T, 334-S al 375-S, 178-R al 223-R, 346-Q al 401-Q, 876-P al 996-P, 430-O al 497-O, 227-N al 260-N, 46-M, 826-L al 946-L, 87-K al 99-K, 197-J al 204-J, 1074-I al 1192-I, 7043-H al 8230-H, 1222-G al 1321-G, 19-F al 21-F, 135-E al 149-E, 97-D al 110-D, 686-C al 792-C, 138-B al 159-B, 190-A al 211-A y 2929-Ñ al 3284-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 16 d'octubre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Proposa traslladar la sessió ordinària del Ple de novembre al dia 22 de l´esmentat mes.
  Aprovat
 • 0005.-ALCALDÍA.- Proposa modificar la composició de la Junta Local de Protecció Civil i incorporar a la regidora delegada de Sanitat, Sra. Lourdes Bernal Sanchis.
  Expediente .- E 00401 2013 000024 00 - Aprovat
 • 0006.-ALCALDIA.- Proposa designar vocals titular i suplent de la Junta Rectora de l'OAM Fundació Esportiva Municipal al Sr. Salvador Broseta Perales i el Sr. Fèlix Melchor Estrela Botella, respectivament.
  Expediente .- E 00401 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0007.-ALCALDIA.- Proposa aprovar la modificació del nomenament de consellers i conselleres integrants del Consell Social de la Ciutat en virtut de les propostes efectuades per diverses entitats.
  Expediente .- E 02301 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció dels Entorns dels Béns d'Interés Cultural Portal dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (Exconvent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia, Exconvent del Carme i Església de la Santa Creu, Palau dels Comtes de Cervelló i l'Estudi d'Integració Paisatgística corresponent. (21/10/2013)
  Expediente .- E 03502 2012 000021 00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rectificar l'error material detectat en el Pla de Reforma Interior de Millora de la Unitat d'Execució A de Benimàmet. (21/10/2013)
  Expediente .- E 03001 2003 000322 00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la fitxa de característiques de l'Actuació Aïllada A4-1B del Text refós del Pla de Reforma Interior de l'àmbit A.4-1, actuació urbanística Parc Central. (21/10/2013)
  Expediente .- E 03001 2004 000428 00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de la Marina Reial Joan Carles I. (21/10/2013)
  Expediente .- E 03001 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2013. (22/10/2013)
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de 2013, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els arts. 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
  Expediente .- E 04906 2013 000016 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2013. (22/10/2013)
  Expediente .- E 04301 2013 000033 00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca la sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara no pertoca el recurs de cassació promogut per este Ajuntament i estima parcialment la cassació seguida per Vodafone España, SA, contra sentència de la Sala de València recaiguda en el PO 4/296/09, i anul·la els arts. 2 i 3 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per a empreses que presten servicis de telefonia mòbil. (22/10/2013)
  Expediente .- E 00501 2009 000156 00 - Aprovat
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre la sentència de la Tabaquera.
  Rebutjat
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre exempció de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a les famílies que han donat el seu habitatge com a dació en pagament o en el cas d'execució hipotecària.
  Retirat
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre els Pressupostos Generals de l'Estat de 2014.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista respectivament, sobre un pla de renovació urbana per al barri de Malilla.
  Rebutjat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la modificació del Reial Decret 9/2013, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric.
  Expediente .- E 00606 2013 000025 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups EUPV, Socialista y Compromís, Srs. Sanchis, Calabuig i Ribó respectivament, sobre l'entorn del Museu Sant Pius V.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre defensa de comerç de proximitat.
  Rebutjat
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures per a millorar la neteja viària als carrers de la ciutat de València.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sra. Dolz, sobre increment del pressupost en neteja i recollida de fem de la nostra ciutat.
  Rebutjat
 • 0025.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'aparcament de la plaça de Bruges.
  Quedar assabentat
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre esdeveniments a la web València Internacional.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la Xarxa de Ciutats que Caminen.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació de la gestió del Teatre el Musical.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la visita del Papa a la ciutat de València.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el col·lector Nord.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre certificació energètica dels habitatges d'Aumsa.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre seguretat i neteja a les antigues casernes del parc d'Artilleria.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la residència per a majors dependents del Palau de Raga.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'accés al Conservatori Superior de Música.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre infraestructures per a majors paralitzades.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre registre d'entrevistes als centres municipals de Serveis Socials.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sol·licituds presentades als Centres Municipals de Serveis Socials durant els anys 2012 i 2013.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les Meses de Solidaritat.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accidents com a conseqüència del trencament o caiguda de branques a la via.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre cens d'assentaments humans en condicions precàries.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre programes d'ocupació el 2012 i 2013.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre senyalització lluminosa al carril bici del llit del Túria.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ocupació de la via pública amb caixes de gènere perible.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'alqueria la Torre.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la Ceramo.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre Bombes Gens.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'alqueria del Moro.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Pla Territorial d'Emergències de la Ciutat de València.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Col·legi Major Lluís Vives.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre reposició del cable elèctric de l'enllumenat públic.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre compliment de l'acord plenari sobre adhesió al sistema arbitral de consum.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre habitatges ocupats al barri de Malilla.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre conservació de fonts ornamentals.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialsita, sobre ingressos pendents per cànon d'instal·lacions esportives.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre incendi de vehicles i contenidors.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions de trànsit.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos de la Generalitat Valenciana, liquidacions suspeses o en tràmit de suspensió.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ciutats i comunitats intel·ligents.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ocupació i immigració.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre foment de l'ocupació.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Xarxa Innpuls.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre València i esport.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre una escala al jardí del Parterre.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato i la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el centre de persones majors Montolivet.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Oficina d'Habitatge Jove.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Pla Jove de la Ciutat de València 2013.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre persones beneficiàries del Banc d'Aliments durant els mesos d'estiu.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Fundació Cotec.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Museu Valencià d'Història Natural.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre senyalització zona 30 al carrer de la Pau.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Tourist Card.
  Contestada
 • 0072.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre servicis especials de neteja durant la nit de Halloween.
  Contestada
 • 0073.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compensacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en casos de desnonament.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0074.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional sobre l'Any Internacional de les Malalties Rares.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI