21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
28-06-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE JUNIO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió constitutiva que va tindre lloc el dia 21 de juny de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar retribucions entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 846, i el lloc de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-001020-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar retribucions entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 3300, i el lloc de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-001019-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar retribucions entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 3732, i el lloc de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-001021-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6222, en el Servici Economicopressupostari.
  Expediente .- E-01101-2019-000987-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una psicòloga per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2019-002684-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa d'atenció al públic per al Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2019-002722-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar en situació de segona activitat per edat un agent de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-002784-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament de quatre-cents cinquanta vestits d'intervenció, amb les seues corresponents bosses de transport i arnés, amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000174-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de dos ajudes i acceptar el reintegrament parcial d'una ajuda concedides per a la realització de projectes d'innovació social 2017.
  Expediente .- E-00202-2017-000039-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
  Expediente .- E-01201-2019-000372-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura emesa en concepte de revisió de preus corresponent als mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2018 del contracte de gestió de l'enllumenat públic, zona Nord.
  Expediente .- E-01201-2019-000410-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de reparació del tancament de la façana del pavelló poliesportiu de Petxina.
  Expediente .- E-01903-2019-000142-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
  Expediente .- E-01904-2019-000402-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona anualitat del conveni amb la Universitat de València per a l'estudi del sistema educatiu en el seu conjunt a la ciutat de València i abonar part del seu import.
  Expediente .- E-02101-2016-000363-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa ratificar la justificació de la segona pròrroga del conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
  Expediente .- E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Proyecto Senior dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Arca de Noé relativa al conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament d'un programa d'intervenció comunitària amb menors i famílies al barri de la Punta.
  Expediente .- E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió de mupis per al circuit Avifauna.
  Expediente .- E-02401-2019-001612-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019-3502.
  Expediente .- E-02610-2019-000394-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Desdoblament canonada xarxa arterial entre Pinedo i el Perellonet (València). Tram Pinedo' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2018-000653-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Nova canonada DN 600 per avinguda de les Balears' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2019-000216-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02701-2019-000246-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02801-2019-001019-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CP-403, de 9 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-02901-2017-000251-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7112, de 15 d'octubre de 2018.
  Expediente .- E-02901-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3933, de 25 de maig de 2018.
  Expediente .- E-02901-2018-001019-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3126, de 10 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-02901-2019-000285-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02902-2019-001270-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Martínez Báguena (compositor).
  Expediente .- E-03103-2012-000006-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació integral d'uns edificis municipals situats als carrers de la Reina i del Doctor Lluch.
  Expediente .- E-03910-2018-000060-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa reconéixer el dret a la subrogació en l'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Portal Nou.
  Expediente .- E-05302-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres d'enjardinament al carrer de Rubén Darío confluència amb el carrer del Palància.
  Expediente .- E-04001-2018-000533-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar la 29a modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-H4979-2019-500005-00 - Aprovat
 • 0039.-PRECS I PREGUNTES
 • 0040(E).-ALCALDIA. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de juny de 2019.
  Expediente .- E-00601-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0041(E).-ALCALDIA. Proposa la delegació provisional de la facultat d'aprovar factures i certificacions.
  Expediente .- E-00601-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0042(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-00201-2019-000021-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la modificació de la Resolució de concessió d'un préstec reembossable de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia.
  Expediente .- E-01201-2017-000327-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum a les oficines del Servici de Cementeris.
  Expediente .- E-01201-2019-000483-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar les condicions de la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència energètica en diversos centres d'educació.
  Expediente .- E-01201-2019-000054-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar les condicions de la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora del funcionament d'espais educatius municipals.
  Expediente .- E-01201-2019-000055-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte d'obres de millora de l'escoleta infantil municipal 'Pardalets'.
  Expediente .- E-01201-2019-000325-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte d'obres de millora de l'escoleta infantil municipal 'Quatre Carreres'.
  Expediente .- E-01201-2019-000326-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3469.
  Expediente .- O-01201-2019-000139-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3567.
  Expediente .- O-01201-2019-000142-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3590.
  Expediente .- O-01201-2019-000140-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3681.
  Expediente .- E-01201-2019-000220-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3689.
  Expediente .- E-01201-2019-000222-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Plaça Mare de Déu de la Cabeça-José Mª. Mortes Lerma.
  Expediente .- E-01904-2019-000748-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Sant Pere-Mare de Déu de Vallivana.
  Expediente .- E-01904-2019-000753-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Plaça Mare de Déu de Lepant.
  Expediente .- E-01904-2019-000764-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Borrull-Túria.
  Expediente .- E-01904-2019-000775-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Plaça Mare de Déu de Lepant.
  Expediente .- E-01904-2019-000776-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E-01905-2019-000324-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la cessió d'ús de l'Almoina per a la presentació de la nova camiseta del Valencia CF.
  Expediente .- E-02001-2019-000713-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos arrendaticis d'un local situat al carrer del Pare Muedra.
  Expediente .- E-02101-2018-000490-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Cent Anys' Levante UD.
  Expediente .- E-02201-2017-000357-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació del primer pagament de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Arca de Noé per al desenvolupament d'un programa d'intervenció comunitària amb menors i famílies al barri de la Punta.
  Expediente .- E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3649.
  Expediente .- E-02610-2019-000414-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02901-2017-001073-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes destinades a associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02901-2019-000308-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2019-001443-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la 37a modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-02901-2019-001339-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3639.
  Expediente .- E-02901-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3641.
  Expediente .- E-02901-2019-000030-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3642.
  Expediente .- E-02901-2018-000301-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3647.
  Expediente .- E-02901-2018-000867-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3652.
  Expediente .- E-02901-2018-002935-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3749.
  Expediente .- E-02901-2018-002927-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3487.
  Expediente .- E-02902-2019-000071-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3584.
  Expediente .- E-02902-2019-000966-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2019/3739.
  Expediente .- E-02902-2019-000041-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa suspendre temporalment l'execució de les obres del projecte d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro.
  Expediente .- E-03201-2017-000051-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir autorització per a la celebració d'un concert a l'esplanada Marina Sud de la Marina Reial Juan Carlos I.
  Expediente .- E-03901-2019-001092-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Rosari.
  Expediente .- E-03910-2019-001319-00 - Aprovat
 • 0084(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis de fotoperiodisme institucional per a la cobertura gràfica dels actes de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04103-2017-000054-00 - Aprovat
 • 0085(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa denegar una sol·licitud de tràmit de llicència o autorització per a la rèplica de resums de premsa i abonament de cànon.
  Expediente .- E-04103-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0086(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la renovació de les subscripcions a premsa digital mitjançant accés a bases de dades.
  Expediente .- E-04103-2019-000032-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servici de transport per a les persones usuàries dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-04101-2018-000120-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació d'un servici d'implantació d'un sistema de gestió economicofinancer amb tecnologia SAP S/4 HANA, un Sistema d'Informació i Gestió de Recursos Humans i Personal amb tecnologia SAP HCM on HANA i de dos Oficines Tècniques d'Impuls a la Transformació Digital (4 lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000058-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000078-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002702-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-002816-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar interessos legals en execució de sentència.
  Expediente .- E-01101-2017-001339-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de personal funcionari de carrera en plaça de tècnic/a de gestió d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2017-001090-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2019-002612-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació de tres docents d'anglés per al programa València Activa Exprés.
  Expediente .- E-01101-2019-001930-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1093, en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- E-01101-2019-002703-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la supressió de la Coordinació General de Projectes Europeus.
  Expediente .- E-01101-2019-002872-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la supressió de la Coordinació General d'Espai Públic, Inspecció i Control Ambiental.
  Expediente .- E-01101-2019-002873-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la celebració de la festa de la Mare de Déu del Rosari a Cases de Bàrcena.
  Expediente .- E-02310-2019-000227-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar els recursos d'alçada interposats contra un acte d'exclusió de la Mesa de Contractació.
  Expediente .- E-04101-2018-000155-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar els recursos d'alçada interposats contra un acte d'exclusió de la Mesa de Contractació.
  Expediente .- E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa adjudicar el contracte de direcció d'obra i seguretat i salut del projecte de reconversió de font abeurador a font ornamental a Massarrojos.
  Expediente .- E-02701-2019-000335-00 - Aprovat
(Informació publicada: 06/28/2019 01:43:49 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI