Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
05-02-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE FEBRERO DE 2016

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de gener de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria -amb imposició de costes a la recurrent- del recurs PO 344/2011, interposat per Infraestructures Terrestres, SA, contra imposició de penalitat, per incompliment del criteri d'adjudicació establit en la clàusula 24 del Plec del contracte d'obres, per a construcció del camp de futbol i vestuaris del Parc de la Vida.
  Expediente .- E-00501-2011-000345-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del recurs PO 348/2013, interposat contra acord de Junta de Govern Local de 7 de juny de 2013.
  Expediente .- E-00501-2013-000381-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del recurs PA 164/2014, interposat per Comissions Obreres del País Valencià contra aprovació dels criteris d'adscripció provisional de mestres municipals a distints llocs en els col·legis de titularitat municipal, amb imposició de costes a l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00501-2014-000205-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria -amb imposició de costes a la recurrent- del recurs PO 245/2014, interposat per Mobilidad y Aparcamientos, SLU, contra acord municipal que va fixar el cànon concessional per al 2013 de l'aparcament públic subterrani de la plaça de Sant Agustí i actualitza la fiança.
  Expediente .- E-00501-2016-000016-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el recurs PA 125/2015, interposat contra desestimació de la seua reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria -amb imposició de costes a la recurrent- del recurs PA 74/2015, interposat pel SPPLB contra desestimació de la seua sol·licitud d'integració del personal tècnic mitjà (ATS Bombers) en l'escala administració especial, subescala servicis especials, categoria oficial, ATS Bombers.
  Expediente .- E-00501-2016-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria -amb imposició de costes a la recurrent- del recurs PA 291/2015, interposat contra provisió de constrenyiment per impagament de sanció en matèria d'activitats sense llicència.
  Expediente .- E-00501-2016-000024-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la relació de llocs de treball i l'organigrama per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-01101-2015-000760-00 - Sobre la mesa
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball referència 913, amb efectes d'1 de gener de 2016.
  Expediente .- E-01002-2015-000446-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reingrés al servici actiu a la plaça d'agent de Policia Local, referència 7895.
  Expediente .- E-01002-2015-000470-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reingrés al servici actiu amb efectes 11 de gener de 2016 amb reincorporació progressiva per malaltia del lloc de treball referència 2557.
  Expediente .- E-01002-2015-000474-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la referència d'un nomenament interí d'educadora infantil.
  Expediente .- E-01101-2015-001130-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció provisional a lloc d'auxiliar administrativa, secretària delegació, grup polític o habilitat, ref. 475, a l'Àrea Medi Ambient i Canvi Climàtic.
  Expediente .- E-01101-2015-001286-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comisió de servicis a lloc de cap secció adjunta cap servici (TD), ref. 92, en el Servici de Descentralització i Paricipació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2016-000068-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu, ref. 212, al Servici d'Inspecció General de Servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-000072-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud relativa a lloc de treball com a mestra en educació infantil.
  Expediente .- E-01101-2016-000077-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció temporal de personal administratiu, ref. 225, al Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals.
  Expediente .- E-01101-2016-000090-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.A2.16.153, regularitzar el codi 1.A2.16.135, jardí del camí de Montcada, en els carrers del Riu Segre i de Rafael Company (farmacèutic), i donar d'alta parcel·les de xarxa viària circumdants.
  Expediente .- E-05301-1993-000273-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
  Expediente .- E-05302-2015-000533-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Doctor Monserrat.
  Expediente .- E-05302-2015-000535-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
  Expediente .- E-05302-2015-000536-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Godofred Ros.
  Expediente .- E-05302-2015-000537-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de José Grollo.
  Expediente .- E-05302-2015-000538-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Isidre.
  Expediente .- E-05302-2015-000540-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a la travessera de Pinedo a la Mar.
  Expediente .- E-05302-2015-000541-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer d'Utiel.
  Expediente .- E-05302-2015-000542-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI. Propone prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat en el carrer del Litògraf Pascual i Abad.
  Expediente .- E-05302-2015-000544-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
  Expediente .- E-05302-2015-000545-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Conca.
  Expediente .- E-05302-2015-000546-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Tomàs de Villarroya.
  Expediente .- E-05302-2015-000547-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVEI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
  Expediente .- E-05302-2015-000548-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les persones beneficiaries de les Ajudes Municipals "VLCemprén Jove 2014".
  Expediente .- E-00202-2014-000028-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les persones i empreses beneficiàries de les Ajudes Municipals a les Iniciatives Empresarials "VLC Emprén 2014".
  Expediente .- E-00202-2014-000257-00 - Aprovat
 • 0035.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 114401.
  Expediente .- E-01305-2014-000454-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar les actes de recepció i devolució de garantia definitiva, de l'aparcament públic situat al subsòl de la plaça de la Reina.
  Expediente .- E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Reial Federació Espanyola de Handbol en relació amb la subvenció concedida per a l'organització de l'esdeveniment 2015 Women's European Championship 19 Final Tournament.
  Expediente .- E-01903-2015-000044-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Junta Central Vicentina.
  Expediente .- E-01904-2015-000468-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per CCJAPMS (Custòdia Compartida Ja - Associació de Pares i Mares Separats) del projecte subvencionat en la convocatòria Acció Social 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la transferència de crèdits a favor de l'organisme autònom Universitat Popular.
  Expediente .- E-02201-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la modificació de l'Òrgan Gestor de Platges.
  Expediente .- E-02410-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponent a subvenció per taller d'ocupació "Adaptació de peces tradicionals i recuperació del patrimoni".
  Expediente .- E-02902-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal de València, en concepte d'aportació anual 2016.
  Expediente .- E-03602-2016-000007-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000002-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rebutjar el full d'apreuament de la propietat i aprovar la de l'Administració referida a l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Parc de Montolivet, de València.
  Expediente .- E-03103-2013-000032-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar preus nous en les obres de renovació d'infraestructures del carrer del Comte de Salvatierra.
  Expediente .- E-03301-2014-000137-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de l'empresa Encuentro Urbano, SL. Factura A/8, període desembre 2015.
  Expediente .- O-08001-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0047.-PRECS I PREGUNTES
 • 0048(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial i a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a una agent de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01404-2015-000076-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la celebració de l'Any Nou Xinés i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02201-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis del lloc d'inspector en cap, referència núm. 8724, en el Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències.
  Expediente .- E-01101-2016-000087-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servicis del lloc d'inspector en cap, referència núm. 8724, en el Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències.
  Expediente .- E-01101-2016-000088-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball d'auxiliar administrativa, referència núm. 548, en el Gabinet de Comunicacions.
  Expediente .- E-01101-2016-000126-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar nomenaments interins com a subalterns/es.
  Expediente .- E-01101-2016-000104-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa sol·licitar de la Direcció General de Comerç la revocació de les actuals zones de gran afluència turística i l'aprovació de les noves zones.
  Expediente .- E-02901-2015-001627-00 - Aprovat
 • 0057(E).-MOCIÓ impulsora dels portaveus de l'equip de Govern. Proposen iniciar tràmits per a aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ateneu Marítim de València.
  Expediente .- E-00601-2016-000006-00 - Aprovat
 • 0058(E).-ALCALDIA. Proposa la substitució, per jubilació, de representants en les Juntes d'Explotació del Sistema Alarcón-Contreras i del Sistema Túria (Confederació Hidrogràfica del Xúquer).
  Expediente .- E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar per a la programació del primer trimestre de 2016 del Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01905-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 7525, en el Servici de Recursos Culturals.
  Expediente .- E-01101-2016-000093-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 6907, en el Servici de Personal.
  Expediente .- E-01101-2016-000094-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 7335, en el Servici de Tributs, Impostos i Activitats Econòmiques.
  Expediente .- E-01101-2016-000095-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 6433, en el Servici de Joventut.
  Expediente .- E-01101-2016-000092-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a animadora cultural en el lloc de treball referència núm. 1273.
  Expediente .- E-01101-2016-000079-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar nomenaments interins com a TAG.
  Expediente .- E-01101-2016-000097-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar nomenaments interins com a TAG.
  Expediente .- E-01101-2016-000102-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar nomenaments interins com a TAG.
  Expediente .- E-01101-2016-000108-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
  Expediente .- E-01101-2016-000147-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI