20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
08-07-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de juliol de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara que el Recurs PO núm. 765/11 ha perdut objecte per satisfacció extraprocessal respecte de la desestimació que es girara visita d'inspecció per a determinar si unes obres comptaven amb llicència i, així mateix, desestima el recurs quant a la llicència d'obres per a legalització i consolidació estructural.
  Expediente .- E-00501-2012-000162-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 285/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000093-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 350/15, interposat contra desestimació de la sol·licitud d'inici d'expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça de Sant Doménec de Guzmán.
  Expediente .- E-00501-2016-000169-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 432/15, interposat contra resolució per la qual es comunicava a l'actora que no era procedent donar-li trasllat d'un expedient l'accés al qual sol·licitava.
  Expediente .- E-00501-2016-000175-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria aclaridora del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 203/15, interposat contra desestimació de la sol·licitud de devolució de fiança i liquidació del contracte de redacció d'un projecte d'urbanització.
  Expediente .- E-00501-2016-000166-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PO núm. 182/16, sobre orde de retirada d'un aparell d'aire condicionat.
  Expediente .- E-00501-2016-000164-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de maig de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0009.-OFICINA COORDINADORA DE SUBVENCIONS. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança General de Subvencions.
  Expediente .- E-00820-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-000880-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de coordinador general d'Activitats i Inspecció.
  Expediente .- E-01101-2016-000990-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres d'urbanització i obertura del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i del carrer de Flora, adaptació per a vianants de la volta del Rossinyol i execució de zona enjardinada en els Jardins del Real en la ciutat de València, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2015-000096-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals i la instal·lació, manteniment i reparació de preses de xarxa.
  Expediente .- E-04101-2015-000097-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el projecte de 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2016' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-04101-2016-000100-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar un error aritmètic contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 d'abril de 2016, respecte a la superfície de l'aparcament públic de vehicles situat al subsòl de la plaça de Roma.
  Expediente .- E-05303-2012-000123-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns unes parcel·les expropiades per a servici públic sociocultural i xarxa viària situades al carrer de la Casa de la Misericòrdia.
  Expediente .- E-05303-2015-000128-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el nou text del Pacte Local per la Innovació de València.
  Expediente .- E-00202-2016-000032-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana una subvenció per la confecció i subministrament de les paperetes per a les eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015.
  Expediente .- E-01201-2015-000100-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-01201-2016-000384-00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 32993.
  Expediente .- E-01305-2014-000157-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de maig del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2016-000159-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2016 i part de l'any 2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000502-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01905-2016-000150-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Entornos Naturales, en concepte de redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut i coordinació de la seguretat i salut de l'obra de reparació del fumeral alt de l'antiga Unió Alcoholera Espanyola.
  Expediente .- E-02001-2016-000706-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport els dies festius de caràcter local a efectes escolars en la ciutat de València per al curs acadèmic 2016/2017.
  Expediente .- E-02101-2016-000150-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Cultural La Monda Lironda Teatre i Cultura, corresponent a la realització d'una jornada d'animació en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat.
  Expediente .- E-02101-2016-000204-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions sol·licitades per diverses entitats de la convocatòria 2013 d'ajudes per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Metges del Món de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02201-2014-000801-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Sant Joan de Déu Serveis Socials València de la subvenció concedida per al desenvolupament de projectes d'atenció social.
  Expediente .- E-02201-2015-000084-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
  Expediente .- E-02201-2015-000530-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016, pel qual es va aprovar el procediment de sol·licitud de plaça i ingrés en la residència municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000056-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València.
  Expediente .- E-02201-2016-000182-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICIO DE PERSONAS MAYORES. Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents l'Amistat.
  Expediente .- E-02201-2012-004597-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Verde sobre Negro, en concepte de gastos de material d'impressió i difusió corresponents a la realització del Dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i maltractament en la vellesa.
  Expediente .- E-02224-2016-000073-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la minoració de dos compromisos d'ingressos.
  Expediente .- E-02701-2013-000555-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat mes de juny pel servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2016-000259-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-02901-2016-000136-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'aportació municipal de l'exercici 2015 derivada del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació.
  Expediente .- E-02902-2015-000421-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000465-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000468-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000535-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat de la modificació puntual del PGOU a l'àmbit de la parcel·la situada als carrers de Muñiz y Hernández de Alba i de Berenguer Mallol.
  Expediente .- E-03001-2015-000234-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar els convenis urbanístics de gestió i execució del planejament amb Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, i els propietaris de sòl d'unes parcel·les ubicades a l'àmbit de l'actuació del Parc Central.
  Expediente .- E-03102-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-826, d'1 de març de 2016, sobre imposició de multa coercitiva.
  Expediente .- E-03801-2009-000044-00 - Aprovat
 • 0045.-PRECS I PREGUNTES
 • 0046(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar la realització de servicis extraordinaris per a les Falles de 2016.
  Expediente .- E-01401-2016-001268-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01904-2016-000499-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les renúncies formulades en el programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca' 2016 i nomenar noves persones beneficiàries.
  Expediente .- E-02902-2016-000134-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos i modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2014-2016.
  Expediente .- E-03910-2016-000012-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura de coordinació de seguretat i salut d'obres en diverses alcaldies.
  Expediente .- E-02310-2015-000088-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir huit places d'intendent/a principal Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000986-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra les bases de les convocatòries per a proveir diverses places de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000987-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar de suspensió d'ocupació i sou en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01002-2015-000148-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a subaltern en el lloc de treball referència núm. 7738.
  Expediente .- E-01101-2016-000945-00 - Aprovat
 • 0055(E).-MOCIÓ in voce del portaveu del Grup València en Comú. Proposa el nomenament de vocal en la Junta Rectora de la Universitat Popular en representació del Grup València en Comú.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI