Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-03-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de març de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja pública i a la Junta Central Fallera.
  Aprovat
 • 0003.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Plaça de Vicent Andrés Estellés (poeta).
  Expediente .- E 01905 2013 000023 00 - Aprovat
 • 0004.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Carrer de Casas Ibáñez. (21-3-2013).
  Expediente .- E 01905 2010 000173 00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 376/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000480 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 102/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000169 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 847/09, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000037 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 155/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000466 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 44/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000096 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 3, estimatòria del Juí Ordinari núm. 1340/11, sobre acció declarativa de domini.
  Expediente .- E 00501 2011 000597 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la reincorporació al lloc de treball referència núm. 8376.
  Expediente .- E 01101 2011 000341 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 1577.
  Expediente .- E 01101 2013 000432 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servicis de manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal desenvolupats en la plataforma Natural Adabas.
  Expediente .- E 04101 2012 000098 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Alienació del paper i cartó obtinguts per mitjà de l'arreplegada selectiva en la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000111 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVEI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer d'Ador.
  Expediente .- E 05302 2013 000084 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú a favor de les entitats següents: Horeslape, SL.
  Expediente .- E 05301 1994 001208 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú a favor de les entitats següents: Bienve Inmobiliaria 2010, SL.
  Expediente .- E 05301 1994 001209 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú a favor de les entitats següents: Restortres, SL.
  Expediente .- E 05301 1993 000297 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú a favor de les entitats següents: Sanduch, SL.
  Expediente .- E 05301 1993 000019 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar l'acord de l'extinta Comissió de Govern de 19 d'octubre de 2001, sobre cessió de diverses parcel·les en concepte de vials i de compensació de l'excedent d'aprofitament.
  Expediente .- E 05301 2001 001136 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament en subsòl públic situat a l' avinguda del Primat Reig.
  Expediente .- E 05301 1994 000545 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els magatzems, edificis públics i instal·lacions d'infraestructures existents en els Jardins del Real.
  Expediente .- E 05301 2002 000954 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.CM.11.042-Centre escolar 'Maria Carbonell', per destinar-se a Universitat Popular del districte Marítim.
  Expediente .- E 05303 2010 000181 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el conveni marc de col·laboració firmat amb la Fundació Giménez Lorente de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 05305 2008 000034 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
  Expediente .- E 05301 1993 000191 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València, per a la prestació d'un programa de creació i consolidació d'empreses.
  Expediente .- E 00202 2013 000012 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació corresponent a la prestació del servici de pagament telemàtic en l'Administració pública (1r semestre 2013), efectuat per l'entitat pública empresarial Red.es.
  Expediente .- E 00801 2013 000020 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de telefonia fixa de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 01201 2010 000068 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 122411.
  Expediente .- E 01305 2009 000435 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 26294.
  Expediente .- E 01305 2011 000120 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 76780.
  Expediente .- E 01305 2011 000393 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 76780.
  Expediente .- E 01305 2011 000396 00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 19/11 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2005 000434 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases de l'activitat 'València Crea 2013' i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2013 000067 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana, per a recolzar al referit club en l'organització del XVI Triatló de la ciutat de València.
  Expediente .- E 01903 2013 000041 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la denegació de renovació d'una targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
  Expediente .- E 02201 2002 002159 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, Cocemfe-València.
  Expediente .- E 02201 2012 006941 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les corresponents revisions de preus dels contractes següents: Servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
  Expediente .- E 02201 2010 000223 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les corresponents revisions de preus dels contractes següents: Gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2008 003461 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents entitats: Secopsa Gesmed Ballestera, UTE.
  Expediente .- E 02201 2013 001732 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents entitats: Viajes Transvía Tours, SL.
  Expediente .- E 02201 2011 001360 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents entitats: Povinet, SCV.
  Expediente .- E 02201 2011 006389 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de les convocatòries de cooperació al desenvolupament internacional, exclusió social i meses de solidaritat.
  Expediente .- E 02201 2013 002299 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 166-Ñ, de 23 de gener de 2013, sobre cessament immediat d'una activitat.
  Expediente .- E 02305 2012 000638 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Societat Valenciana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica.
  Expediente .- E 02401 2013 000200 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa acceptar l'ajuda concedida pel Ministeri de Sanitat i Consum a l'Ajuntament de València, per al desenvolupament del programa de prevenció de drogodependències 'Viu l'estiu'.
  Expediente .- E 02501 2012 000027 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud presentada perquè s'anul·le la Resolució núm. 3009-P, de 27 de setembre de 2005, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 02901 2005 000746 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València, en concepte d'aportació municipal corresponent a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000008 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2012, relatiu al projecte 'Seducció ambiental Life07 Inf/E/865'.
  Expediente .- E 03602 2013 000044 00 - Aprovat
 • 0050.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de diverses empreses.
  Expediente .- E 04103 2012 000007 00 - Aprovat
 • 0051.-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Dóna compte de la memòria d'activitats del Jurat Tributari al 2012.
  Expediente .- E 00408 2013 000073 00 - Quedar assabentat
 • 0052(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres de la 'Quinta Unitat de Districte de la Policia Local', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01401 2013 000056 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000060 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Societat Esportiva Correcamins, per a recolzar la referida societat esportiva en l'organització del XXXIII Marató de València.
  Expediente .- E 01903 2013 000043 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Plaça de Montolivet y carrer d'Adzaneta.
  Expediente .- E 03103 2007 000006 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrera de Malilla.
  Expediente .- E 03103 2009 000002 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa interposar recurs de reposició contra la Resolució del Jurat Provincial d'Expropiacions de 28 de novembre de 2012, que va fixar el preu just d'una parcel·la situada a l'avinguda de Joan XXIII.
  Expediente .- E 03103 2011 000022 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de l'extinta Comissió de Govern de 16 de maig de 2003, pel qual es va cedir l'ús d'un immoble municipal situat al carrer de Maldonado a favor de l'Associació Valenciana d'Ajuda a Persones Excloses, i aprovar-ne l'adscripció a la Delegació de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E 05304 2013 000031 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Creu Roja per a la cobertura d'assistència sanitària, socorrisme, salvament i ajuda al bany del discapacitat l'any 2013.
  Expediente .- E 02410 2013 000010 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI