Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
22-06-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de juny de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les resolucions de reclamacions economicoadministratives adoptades en el primer trimestre de 2012.
  Expediente .- E 00408 2012 000343 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 660/09, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000277 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 1868/09, interposat contra sanció disciplinària.
  Expediente .- E 00501 2010 000206 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 12, desestimatòria del Juí Ordinari núm. 1197/09, sobre acció declarativa de domini.
  Expediente .- E 00501 2009 000351 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm.9, estimatòria de la demanda formulada en Actes núm. 929/10, sobre invalidesa derivada d'accident de treball.
  Expediente .- E 00501 2010 000578 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 4/174/10 interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa relativa a preu just per l'execució del projecte de construcció d'una zona verda entre els carrers de la Corona, de l'Historiador Beuter i de Sant Ramon.
  Expediente .- E 00501 2010 000391 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del recurs PO núm. 509/09, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000459 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 454/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000566 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 487/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000477 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 621.
  Expediente .- E 01101 2012 000525 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'acord de la Mesa General de Negociació relatiu a transformacions i modificacions orgàniques amb variació d'aplicacions pressupostàries.
  Expediente .- E 01101 2012 000961 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal destinat al taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes' 2a fase.
  Expediente .- E 01101 2011 002231 00 - Aprovat
 • 0014.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del procediment obert per a contractar el servici de conservació i manteniment dels col·legis públics, dels mercats, dels cementeris i dels edificis i instal·lacions municipals.
  Expediente .- E 04101 2012 000016 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de la Torreta de Miramar.
  Expediente .- E 05302 2012 000173 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa atorgar directament la concessió administrativa d'un edifici ubicat al carrer d'Eugenia Viñes a la Congregació de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.
  Expediente .- E 05307 2010 000090 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Cultura la planta primera de l'edifici denominat 'Punt de Ganxo'.
  Expediente .- E 05304 2012 000057 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa modificar una clàusula del conveni específic de col·laboració firmat amb la Fundació Luis Giménez Lorente.
  Expediente .- E 05305 2008 000037 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de l'extinta Comissió de Govern, de 29 d'abril de 1999, pel qual es va adscriure a la Delegació de Joventut el quiosc municipal ubicat al tram II del jardí del Túria.
  Expediente .- E 05301 1999 000341 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Educació i Universitat Popular part del local municipal ubicat en un edifici del carrer de Torres.
  Expediente .- E 05304 2012 000082 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat de dos parcel·les municipals efectuada per Tres Bulevares, SL.
  Expediente .- E 05305 2007 000051 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa revertir al patrimoni municipal una parcel·la situada a l'avinguda de la Malva-rosa, cedida a l'organisme autònom Direcció Central de Trànsit.
  Expediente .- E 05307 2007 000097 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió gratuïta de dos parcel·les cedides per Pla el Cabanyal-el Canyamelar, SA, en concepte de cessió obligatòria de vials del carrer de Marià Cuber.
  Expediente .- E 05307 2011 000050 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar extingida la concessió atorgada per acord de la Junta de Govern Local, de 21 de desembre de 2007, per a l'ocupació de subsòl públic municipal per a aparcament al carrer de Bèrnia.
  Expediente .- E 05302 2005 000157 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.CM.11.041, Centre escolar 'Ballester Fandos'.
  Expediente .- E 05303 2012 000052 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles cedits en la reparcel·lació de la unitat d'execució del PERI 'Avinguda de Tomás Sala'.
  Expediente .- E 05301 2003 000002 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E6.05.001, 'Grup de vivendes de la carretera de Barcelona'.
  Expediente .- E 05303 2011 000060 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la pròrroga forçosa del contracte de subministrament de material d'oficina.
  Expediente .- E 01301 2005 000171 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 166317.
  Expediente .- E 01305 2009 000657 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 106412.
  Expediente .- E 01305 2010 000385 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 131749.
  Expediente .- E 01305 2010 000490 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 en el Procediment Ordinari núm. 94/11 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2007 000687 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 71-W, d'11 de gener de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 005064 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 546-W, de 27 de gener.
  Expediente .- E 01306 2009 000486 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1453-W, de 12 de març.
  Expediente .- E 01307 2011 001771 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa declarar la caducitat del procediment i procedir a reiniciar l'expedient.
  Expediente .- E 01801 2009 004945 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Electronic Trafic, SA.
  Expediente .- E 01801 2012 002496 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les pretensions formulades per Agrover Levante, SL.
  Expediente .- E 01903 2012 000162 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01904 2012 000442 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors per diversos conceptes.
  Expediente .- E 01904 2012 000441 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria de xec escolar per al curs 2012/2013.
  Expediente .- E 02101 2012 000247 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar una subvenció concedida per la Diputació de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 02101 2012 000883 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Ases Valencia, SL.
  Expediente .- E 02201 2012 004919 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Banc dels Pobres d'Espanya per a la dispensació d'aliments a les borses de pobresa de la ciutat.
  Expediente .- E 02201 2012 003111 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga i la revisió de preus del contracte d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda en la 'Oficina municipal d'infovivenda solidària'.
  Expediente .- E 02201 2009 004960 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS).- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 857-Ñ, de 16 de febrer del 2012, sobre instal·lació de terrassa amb taules i cadires.
  Expediente .- E 02304 2011 000747 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000084 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva corresponent al projecte de reparcel·lació forçosa 'Carrer de Torís i carrer de les Tres Forques'.
  Expediente .- E 03107 2012 000003 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 738-I, de 16 de desembre de 2011, de modificació de la llicència concedida per a la construcció d'un edifici d'aparcaments.
  Expediente .- E 03501 2003 000752 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre la petició de revisió d'ofici presentada en relació amb la Resolució núm. 1248-U, de 10 de juny de 2011, sobre denegació de la legalització d'unes obres executades sense llicència.
  Expediente .- E 03502 2007 000328 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- E 03602 2012 000150 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de la denominació del Servici de Tecnologia de la Innovació, que passarà a denominar-se Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
  Expediente .- E 00801 2012 000048 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les bases generals que han de regir les convocatòries públiques per a la provisió de llocs de treball.
  Expediente .- E 01101 2012 001010 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les bases específiques per a proveir diversos llocs de treball de lliure designació.
  Expediente .- E 01101 2012 001015 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 6612.
  Expediente .- E 01101 2012 000415 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar extingit el procediment amb arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un funcionari.
  Expediente .- E 01101 2009 000508 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa alçar la suspensió de la tramitació d'un expedient disciplinari.
  Expediente .- E 01101 2012 000274 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 156/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000156 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 157/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000157 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar a l'Institut Valencià de la Joventut l'acreditació d'un curs bàsic de formació en matèria d'animació juvenil.
  Expediente .- E 01902 2012 000139 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres de rehabilitació i habilitació d'una nau situada al carrer de Joan de Verdeguer, amb destinació a Auditori.
  Expediente .- E 01902 2012 000136 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar els preus contradictoris corresponents a diverses unitats de l'obra de rehabilitació i habilitació d'una nau situada al carrer de Joan de Verdeguer, amb destinació a Auditori.
  Expediente .- E 01902 2010 000089 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa rectificar un error material en relació amb el conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell Valencià de l'Esport i la Fundació Esportiva Municipal, per a l'estada i atenció de medicina esportiva en el Centre de Tecnificació Esportiva de la Petxina.
  Expediente .- E 01903 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa canviar la denominació del carrer de José Antonio, a la pedania de Mahuella, amb la llegenda següent: 'carrer de l'Horta'.
  Expediente .- E 01905 2012 000061 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació derivada dels quatre primers mesos de les beques de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central, X edició.
  Expediente .- E 01905 2012 000078 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Tornaveu, SL.
  Expediente .- E 01905 2012 000089 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia (IVAC).
  Expediente .- E 01905 2012 000076 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coedició del llibre 'El problema de la identitat'.
  Expediente .- E 02000 2012 000009 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de la beca 'Velázquez' per al curs acadèmic 2012/2013.
  Expediente .- E 02001 2012 000123 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa acceptar una subvenció concedida per la Conselleria de Sanitat i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 02501 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar la pretensió formulada per Séquia Reial del Xúquer sobre l'abonament de diverses factures.
  Expediente .- E 02701 2005 000420 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 41-R, de 27 d'octubre de 2011, sobre subministrament
  d'aigua.
  Expediente .- E 02701 2011 000260 00 - Aprovat
 • 0073(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la realització de la Fira de Juliol 2012.
  Expediente .- E 04103 2012 000048 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa aprovar les normes i terminis per al tancament comptable del Pressupost Municipal 2012.
  Expediente .- E 04301 2012 000021 00 - Aprovat
 • 0075(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en una pòlissa de crèdit a subscriure amb el BBVA.
  Expediente .- E 05201 2012 000019 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte del quint expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000042 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa assumir l'informe emés per la Direcció General d'Ordenació Urbanística i per la Secretaria en data 21 de juny de 2012, sobre l'actuació territorial estratègica denominada 'València Dinamitza'.
  Expediente .- E 03001 2012 000095 00 - Aprovat
 • 0078(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Innovació, Societat de la Informació, Projectes Emprenedors i Joventut.- Proposa aprovar la modificació de la denominació del Servici d'Innovació i Formació per a la Innovació, que passarà a denominar-se Servici d'Innovació i Projectes Emprenedors.
  Expediente .- E 00202 2012 000017 00 - Aprovat
 • 0079(E).-MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa oferir la col·laboració institucional en la realització de l'esdeveniment denominat Medway Food en la ciutat de València, al març de 2013.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI