Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
07-09-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 793/09, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000051 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 618 i núm. 627/10, acumulats, sobre sol·licitud d'expropiació per Ministeri de la Llei.
  Expediente .- E 00501 2010 000600 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 139/11, interposat contra resolució desestimatòria de la reposició seguida contra providència d'apremi relativa a quotes urbanístiques del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Alqueria de Benet'.
  Expediente .- E 00501 2011 000198 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 166/11, sobre retaxació al Parc de Capçalera.
  Expediente .- E 00501 2011 000250 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 254/11, interposat contra revocació d'una llicència per a l'activitat de bar amb ambientació musical.
  Expediente .- E 00501 2011 000262 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que considera com a desistit del recurs l'actor i declara la terminació del Recurs PA núm. 677/11, interposat contra l'orde de restauració de la realitat alterada al seu estat inicial amb demolició d'unes obres realitzades sense llicència.
  Expediente .- E 00501 2012 000060 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 2/1271/06, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una finca del projecte per a l'ampliació del col·legi públic Max Aub.
  Expediente .- E 00501 2006 000408 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 3/1868/04, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una parcel·la del projecte per a ubicació d'una zona verda-esportiva vora el Cementeri del Cabanyal.
  Expediente .- E 00501 2005 000114 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 8385.
  Expediente .- E 01101 2012 000742 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 7696 i el reingrés al servici actiu amb adscripció al dit lloc.
  Expediente .- E 01101 2012 000799 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica i la transformació del lloc de treball referència núm. 7549 i el reingrés al servici actiu amb adscripció a l'esmentat lloc.
  Expediente .- E 01101 2012 001020 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc de treball referència número 7431.
  Expediente .- E 01101 2012 001166 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto, així com reconéixer l'obligació de pagament a favor de personal funcionari divers de la Policia Local, dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) que figuren en l'expedient núm. 1057/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001057 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar la dedicació horària dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8097.
  Expediente .- E 01101 2012 001157 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar la dedicació horària dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8098.
  Expediente .- E 01101 2012 001156 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar la dedicació horària dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8626.
  Expediente .- E 01101 2012 001092 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 173.
  Expediente .- E 01101 2012 001230 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3209.
  Expediente .- E 01101 2012 001155 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3865.
  Expediente .- E 01101 2012 001177 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6447.
  Expediente .- E 01101 2012 001175 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local, d'11 de setembre del 2009, pel qual es va adscriure a la Delegació de Contaminació Acústica una parcel·la municipal situada en el carrer Antonio Suárez.
  Expediente .- E 05304 2009 000089 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració un local situat al carrer de les Arts Gràfiques, als efectes de la seua posterior cessió a precari a l'Associació Avant.
  Expediente .- E 05304 2012 000130 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar una sol·licitud formulada perquè siga reconeguda la titularitat d'un tros restant de parcel·la municipal procedent de l'antic carrer o plaça de Marín, situada al carrer de Pérez Escrich.
  Expediente .- E 05301 1994 000758 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits interna del Servici.
  Expediente .- E 01201 2012 000137 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar un rebut de responsabilitat civil.
  Expediente .- E 01201 2011 000096 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar una certificació d'obra.
  Expediente .- E 01201 2012 000155 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures dels contractes següents: Llavat de vehicles.
  Expediente .- E 01201 2009 000111 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures dels contractes següents: Servicis postals.
  Expediente .- E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3263-W, de 31 de maig de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 001247 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3270-W, de 31 de maig de 2012, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 002813 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar en part el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 577-H, de 31 de gener del 2011, sobre concessió dels aparcaments públics situats en el subsòl dels carrers d'Albacete-Marvà, del Doctor Gómez Ferrer i de l'avinguda del Regne de València-carrer del Mestre Gozalbo.
  Expediente .- E 01801 2007 000106 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni de col·laboració firmat amb Lo Rat Penat, per al desenvolupament d'activitats culturals i el sosteniment de les seues infraestructures.
  Expediente .- E 01904 2012 000008 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió dels premis de la convocatòria de l'XI Certamen de Narrativa Breu.
  Expediente .- E 02201 2012 000645 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Creu Roja per a la realització de prestacions de servicis en benefici de la comunitat i tasques socioeducatives amb menors i jóvens.
  Expediente .- E 02201 2012 006040 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor d'entitats subvencionades en la convocatòria del 2011 de projectes de lluita contra la pobresa i exclusió social.
  Expediente .- E 02201 2012 005290 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
  Expediente .- E 03303 2012 000137 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Pavasal Empresa Constructora, SA.
  Expediente .- E 03401 2012 000106 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 762-I, de 12 de juny de 2012, sobre denegació de llicència d'obres.
  Expediente .- E 03501 2004 001249 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
  Expediente .- E 03801 2012 000573 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Vareser 96, SL.
  Expediente .- E 03801 2012 000694 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud d'una subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació.
  Expediente .- E 03910 2011 000138 00 - Aprovat
 • 0043.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Foto Estudio Art, SL.
  Expediente .- E 04103 2011 000035 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa aprovar la regularització comptable dels expedients de compensació aprovats, corresponents a la tarifa d'inversions i a la tarifa d'aportació per extensió de xarxa d'Emivasa.
  Expediente .- E 04301 2011 000023 00 - Aprovat
 • 0045.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici d'Ocupació.
  Expediente .- E 02902 2012 000290 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 215/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000215 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 216/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000216 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 217/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000217 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de la primera fase del futur Museu de Bombers i edifici de direcció.
  Expediente .- E 01501 2010 000385 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Inserai Servicios, SL.
  Expediente .- E 01902 2012 000146 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del Servici.
  Expediente .- E 01902 2012 000150 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la subvenció a atorgar a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E 02301 2012 000044 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa rectificar un error de transcripció contingut en els imports de les anualitats dels projectes inclosos en la memòria d'inversions ordinàries per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02701 2012 000386 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud de percebre en concepte de quantitat concurrent l'import del full d'estimació relatiu a l'expropiació dels aprofitaments urbanístics que procedixen de l'aportació al PAI 'Ciutat de Mislata'.
  Expediente .- E 03103 2010 000032 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 13 de juliol del 2012, que no admet el full d'estimació relatiu a la sol·licitud d'expropiació d'un immoble situat al carrer de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- E 03103 2011 000046 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern de 6 de juliol del 2012, referit a l'expropiació d'una parcel·la situada a la senda dels Platers.
  Expediente .- E 03103 2008 000024 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Encuentro Urbano, SL.
  Expediente .- E 08001 2011 000013 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa suspendre el servici de manteniment de jardineria en relació amb els jardins dels col·legis públics municipals i de les zones enjardinades de determinats edificis i iniciar les actuacions tendents a modificar els contractes de conservació d'espais enjardinats a València.
  Expediente .- E 04001 2012 000705 00 - Aprovat
 • 0059(E).-MOCIÓ conjunta dels regidors delegats de Contractació i d'Esports.- Proposen declarar la caducitat del procediment incoat per a la resolució del contracte de gestió del poliesportiu de La Rambleta i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- O 00615 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0060(E).-MOCIÓ impulsora del regidor delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa abonar, en la pròxima nòmina del mes de setembre, una quantitat en concepte de productivitat.
  Expediente .- E 00615 2012 000034 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI