21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
10-10-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de setembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 520/10, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2010-000695-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 244/11, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2011-000405-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 774/12, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra denegació de sol·licitud de l'exempció de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-00501-2013-000068-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 214/14, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000233-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 267/13, interposat contra una liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-00501-2013-000334-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa modificar les normes i terminis per a les operacions de tancament de la comptabilitat i la liquidació del Pressupost Municipal de 2014.
  Expediente .- E-04301-2014-000024-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la rectificació d'ofici d'un error material o de fet.
  Expediente .- E-01002-2014-000341-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar recurs d'alçada en el procediment intern de concurs de mèrits per a la direcció de Salut Laboral.
  Expediente .- E-01101-2014-001207-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els preus contradictoris i el projecte de ‘Rehabilitació del pou radial de la Presa’ i encarregar-ne l’execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E-04101-2014-000071-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar un recurs sobre el procediment relatiu a la infraestructura de la Fira de Juliol 2014.
  Expediente .- E-04101-2014-000016-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa la resolució del contracte de subministrament d'ascensors.
  Expediente .- E-04101-2014-000107-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alterar la qualificació jurídica dos vehicles municipals, cedir-los a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona i donar-los de baixa en l'Inventari Municipal de Béns.
  Expediente .- E-05303-2014-000071-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d’abril de 2013, pel qual es va alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
  Expediente .- E-05301-1993-000304-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Capgemini España, SL.
  Expediente .- E-00801-2014-000089-00 - Aprovat
 • 0016.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2012 128284.
  Expediente .- E-01305-2012-000473-00 - Aprovat
 • 0017.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar el Decret dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari núm. 492/10 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2009-000615-00 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 712/12 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2012-000209-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 1692-W, de 1 d’abril de 2014.
  Expediente .- E-01306-2013-006938-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2572-W, de 21 de maig de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-001474-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2574-W, de 21 de maig de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-001830-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3315-W, de 2 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002508-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3336-W, de 2 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2013-006680-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2222-W,de 6 de maig de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-001824-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa minorar el compromís d'ingrés del projecte de gasto 2012/74.
  Expediente .- E-01903-2012-000357-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial per a l'adquisició de peretes led per a instal·lacions esportives i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-01903-2014-000295-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la primera addenda al conveni firmat amb la Universitat Politècnica de València per a la gestió de l'exposició i manteniment del ‘Museu de l'Arròs de la ciutat de València’.
  Expediente .- E-01904-2012-000626-01 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Sagarmanta, SL.
  Expediente .- E-01904-2014-000538-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02101-2014-001605-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de diverses factures del contracte de subministrament d'aliments bàsics.
  Expediente .- E-02201-2013-001035-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
  Expediente .- E-02201-2013-005222-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l’Associació Sercoval.
  Expediente .- E-02201-2014-007759-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 406-X, de 19 de maig de 2014.
  Expediente .- E-02901-2014-000353-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central per ocupació de parades, corresponent a l'exercici 2013.
  Expediente .- E-02901-2014-000537-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional corresponent al projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del pla de reforma interior i millora ‘Flor de Maig'.
  Expediente .- E-03102-2013-000031-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2013, pel qual es va aprovar tècnicament el projecte d'obres denominat ‘Reurbanització del carrer de Sant Vicent’.
  Expediente .- E-03301-2012-000079-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa convalidar la Resolució núm. 787, de 26 d'agost de 2014, per la qual es reconeix l'obligació de pagament a favor de la Sociedad de Agricultores de la Vega, SA, corresponent als treballs realitzats durant els dies 1 al 18 del propassat mes de juliol.
  Expediente .- E-04001-2014-000797-00 - Aprovat
 • 0037.-PRECS I PREGUNTES
 • 0038(E).-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. Z-932, de 3 d'octubre de 2014, d'aprovació de bases per a la provisió definitiva del lloc de tresorer de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00413-2014-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0039(E).-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament de València en l'organització de les Jornades Tribuna Espanya-Filipines.
  Expediente .- E-00203-2014-000021-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en els projectes promoguts per la Direcció General per al Desenvolupament i la Cooperació de la Comissió Europea (EuropeAid) relacionats amb la seguretat.
  Expediente .- E-01401-2014-000695-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E-01902-2011-000004-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la realització de la festivitat de la Mare de Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, i autoritzar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01904-2014-000543-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la beca-ajuda ‘Joan Peset Aleixandre per a la investigació’ realitzada per l'Institut Mèdic Valencià.
  Expediente .- E-01905-2013-000016-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
  Expediente .- E-02902-2014-000435-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d’ajudes municipals a la consolidació empresarial 2014 (2n procediment).
  Expediente .- E-02902-2014-000283-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres denominat ‘Accessibilitat i supressió de barreres en la ciutat de València’.
  Expediente .- E-03301-2014-000085-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d’adequació de la urbanització a la pedania de Pinedo’.
  Expediente .- E-03301-2014-000142-00 - Aprovat
 • 0048(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Ortigueira Editora de Fiestas y Sociedad, SL.
  Expediente .- E-04103-2013-000057-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la iniciativa ‘Pacte dels alcaldes per a l'adaptació al canvi climàtic' de la Comissió Europea.
  Expediente .- E-08001-2014-000017-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de reposició sobre abonament de diferència per concepte de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
  Expediente .- E-01002-2013-000571-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de reposició sobre abonament de diferència per concepte de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
  Expediente .- E-01002-2013-000572-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de reposició sobre abonament de diferència per concepte de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
  Expediente .- E-01002-2013-000573-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de reposició sobre abonament de diferència per concepte de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
  Expediente .- E-01002-2013-000574-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar un recurs de reposició sobre abonament de diferència per concepte de subvenció sanitària de l'Acord laboral 2012-2015.
  Expediente .- E-01002-2013-000576-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 220-P, de 4 de març de 2014, sobre pròtesi sanitària segons l'article 46 de l'Acord laboral 2012-2015.
  Expediente .- E-01002-2014-000264-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-01101-2014-001190-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-01101-2014-001227-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-01101-2014-001228-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d’11 de juliol de 2014, relatiu a l'adjudicació de l'explotació del poliesportiu municipal de Juan Antonio Samaranch.
  Expediente .- E-04101-2013-000040-00 - Aprovat
 • 0060(E).-MOCIÓ del vicealcalde amb relació a diverses qüestions referides al Pla Confiança.
  Expediente .- E-00601-2014-000006-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa imposar sanció de l'expedient disciplinari E 01002 2013 338.
  Expediente .- E-01002-2013-000338-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI