Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
18-10-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de setembre de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 301/08, interposat contra denegació de llicència i orde de cessament d'activitat d'hostal.
  Expediente .- E 00501 2008 000325 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-Recurs PA núm. 502/12, sobre imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E 00501 2013 000032 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que té per desistit el demandant en el Recurs PA núm. 319/12, interposat contra denegació de legalització de tancaments existents al passeig de les Goles.
  Expediente .- E 00501 2012 000350 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 4/174/12, sobre sol·licitud d'expropiació d'una finca situada entre els carrers de l'Economista Gay i d'Alfonso Peña.
  Expediente .- E 00501 2012 000447 00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 853/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000742 00 - Aprovat
 • 0007.-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Dóna compte dels estats de situació de Tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2013.
  Expediente .- E 04301 2013 000033 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 1088.
  Expediente .- E 01101 2013 001209 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en el lloc de treball referència núm. 1045.
  Expediente .- E 01101 2013 001265 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'atribució de funcions en el Servici de Planejament, Oficina Tècnica de Cartografia Informatitzada.
  Expediente .- E 01101 2013 001272 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar a dos treballadors la indemnització per finalització de contracte.
  Expediente .- E 01101 2013 000793 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte la contractació de determinats treballadors per renúncia voluntària, així com la contractació de cinc treballadors/es, en relació amb el pla d'ocupació 'Treball ciutat de València'.
  Expediente .- E 01101 2013 001165 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició de reconeixement d'obligació de pagament.
  Expediente .- E 01002 2013 000452 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'estimació del recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 698-P, de 20 de juny de 2013.
  Expediente .- E 01101 2010 002413 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de la Sentència núm. 204/13, recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 411/12.
  Expediente .- E 01101 2012 000359 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de l'Acte núm. 176/13 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7.
  Expediente .- E 01101 2010 002174 00 - Aprovat
 • 0017.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Atenció a les urgències socials.
  Expediente .- E 04101 2013 000030 00 - Aprovat
 • 0018.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E 04101 2013 000041 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la supervisió i control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000118 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa autoritzar a l'Assessoria Jurídica Municipal perquè es persone en aquells processos penals en què es perseguixen presumptes delictes d'usurpació d'immobles de titularitat municipal.
  Expediente .- E 05305 2013 000069 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrers de la Puebla de Valverde i de l'Arxiduc Carles.
  Expediente .- E 05303 2013 000110 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrers de Minyana i de la Soledat.
  Expediente .- E 05303 2013 000111 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S1.13.048 i 1.S2.13.103, dos parcel·les situades al carrer dels Sants Just i Pastor, substituïdes per les finques resultants de la reparcel·lació de la unitat d'actuació 'Q' del PERI del pla parcial núm. 12.
  Expediente .- E 05303 2013 000138 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre la subrogació de la societat civil denominada 'Concessionaris del garatge Màlaga, núm. 13, Societat Civil', en la condició de concessionària de subsòl públic amb destinació a aparcament privat situat al carrer de Màlaga.
  Expediente .- E 05301 1995 000292 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un major gasto destinat a finançar l'increment de l'IVA a aplicar en el conveni de col·laboració firmat amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), per a la prestació de servicis de certificació.
  Expediente .- E 00801 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa exercir l'opció de compra del contracte de lloguer d'equips de reproducció documental tipus mitjà, adjudicat a Ricoh España, SL.
  Expediente .- E 01201 2007 000133 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1748-W, de 26 de març de 2013, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 000427 00 - Aprovat
 • 0028.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Trivisión, SL, Viajes Levante Tour, SAU i Publip's, SA.
  Expediente .- E 01601 2013 000031 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: API Movilidad, SA.
  Expediente .- E 01801 2013 003332 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Ferroser Infraestructuras, SA.
  Expediente .- E 01801 2013 003333 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Dornier, SA.
  Expediente .- E 01801 2013 003396 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2013.
  Expediente .- E 01801 2012 003250 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir al Club Esportiu Waterpolo Túria una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013.
  Expediente .- E 01903 2013 000214 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponibles part de les reserves de crèdit destinat a les finalitats següents: Concessió de subvencions per monuments i il·luminació fallera.
  Expediente .- E 01904 2012 000614 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponibles part de les reserves de crèdit destinat a les finalitats següents: Festivitat del Corpus Christi.
  Expediente .- E 01904 2013 000414 02 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2013, relatiu al xec escolar curs 2013/2014.
  Expediente .- E 02101 2013 001636 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal corresponent a l'IPC per als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Associació Valenciana de la Caritat.
  Expediente .- E 02201 2010 000240 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal corresponent a l'IPC per als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Metges del Món.
  Expediente .- E 02201 2011 001361 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal corresponent a l'IPC per als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Institut Secular Obreres de la Creu.
  Expediente .- E 02201 2011 005421 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per a prestar els servicis d'intermediació hipotecària sobre la vivenda habitual i d'assessorament en relació amb la protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
  Expediente .- E 02201 2013 006892 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar una aportació a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València per a atendre gastos de funcionament i activitats.
  Expediente .- E 02301 2013 000049 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció comercial 'Acosta't als mercats municipals i comerços del Centre Històric'.
  Expediente .- E 02901 2013 001068 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PROGRAMACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés realitzat per Grupo Empresarial Pinar, SL, per a finançar l'encàrrec a la Universitat Politècnica de València de l'estudi sobre la valoració o taxació dels terrenys compresos en l'àmbit del programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la 'Unitat d'execució PRI de l'àmbit A.5-2 Camí Real'.
  Expediente .- E 03001 2012 000154 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2012, conforme al que estipulen les clàusules tercera i quarta del conveni de col·laboració firmat amb l'Orde de les Escoles Pies.
  Expediente .- E 03103 2002 000215 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa donar per finalitzada l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball referència núm. 7144.
  Expediente .- E 01002 2013 000146 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una funcionària i nomenar instructor i secretari.
  Expediente .- E 01002 2013 000458 00 - Aprovat
 • 0047(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, en matèria de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en la Banda Municipal de València.
  Expediente .- E 01601 2012 000045 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la realització del disseny d'imatge i maquetació per a la posada en marxa de l'Oficina Impulsa Jove.
  Expediente .- E 01902 2013 000225 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la relació d'obres excloses als Premis Literaris 'Ciutat de València' XXXI edició.
  Expediente .- E 01905 2013 000048 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al finançament dels servicis socials generals.
  Expediente .- E 02201 2013 000621 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el projecte de l'Ordenança d'Abastiment d'Aigües.
  Expediente .- E 02701 2011 000764 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en concepte de tarifes d'utilització de l'aigua.
  Expediente .- E 02701 2012 000653 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 182, de 5 d'agost de 2013.
  Expediente .- E 02701 2013 000269 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació dels servicis de la Fundació Esportiva Municipal per a l'exercici 2014.
  Expediente .- E H4969 2013 500039 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament i abonar unes factures emeses per Europa Travel, SA.
  Expediente .- E 02902 2013 000096 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una ajuda concedida en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 2011.
  Expediente .- E 02902 2013 000106 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial destinada a ajudes a la contractació de persones desocupades per part de l'empreses, en el Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
  Expediente .- E 02902 2013 000203 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02902 2013 000351 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Neteja de dependències municipals.
  Expediente .- E 01201 2008 000053 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Manteniment i conservació d'edificis municipals.
  Expediente .- E 01201 2011 000175 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Neteja d'edificis municipals, mercats i centres educatius.
  Expediente .- E 01201 2012 000016 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de revisió d'ofici per a declarar nul·la la llicència concedida per Resolució núm. 568-I, de 15 de novembre del 2011, sobre construcció d'un magatzem per a ús agrícola.
  Expediente .- E 03501 2009 000222 00 -
 • 0063(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'1 de novembre de 2013, per coincidir amb festiu.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI