Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
31-03-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 19, 25 i 26 de febrer (sessió extraordinària) i de 4 i 11 de març de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la resolució de la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, de 20 de novembre del 2015, per la qual s'aprova definitivament la Normativa Urbanística reguladora de la Publicitat Exterior e Identitat Corporativa aplicable als cinc PEPRI de Ciutat Vella, als PEP-EBIC 08-02-05, i als Plans Especials de Protecció del terme municipal de València.
  Expediente .- E-03502-2013-000029-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall en l'illa de cases delimitada per l'avinguda de Burjassot, carrer de Reus i carrer de Marxalenes 'Antiga Fàbrica Bombes Gens'.
  Expediente .- E-03001-2015-000048-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació de les Normes Urbanístiques del PGOU sobre aparcaments privats en el subsòl de terrens de domini públic.
  Expediente .- E-03001-2015-000159-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar el sometiment a informació pública de la retaxació de càrregues del PAI unitat d'execució única del Sector NPR-5 'Moreras II' i iniciar el procediment de resolució de l'adjudicació del programa.
  Expediente .- E-03001-2011-000190-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificación del PEPRI del barri del Carme en l'àmbit de la unitat d'execució núm. 22, carrers de Guillem de Castro, Llíria i Gutenberg'.
  Expediente .- E-03502-2004-000064-00 - Aprovat
 • 0009.-ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució núm. 32, de 29 de febrer de 2016, sobre liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2015.
  Expediente .- E-04301-2016-000059-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despeses per la liquidació dels pressupostos consolidats municipals 2015.
  Expediente .- E-05201-2016-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2015.
  Expediente .- E-00407-2016-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000020-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000021-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara caducat el recurs PO 221/2015 interposat per Valdreya, CB, i altres contra resolució d'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la UE Moncayo a la mercantil Immobiliària Zaragozá e Hijos, SL.
  Expediente .- E-00501-2016-000052-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat de professora associada en el Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01002-2015-000360-00 - Aprovat
 • 0016.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'inici de les actuacions necessàries per a l'adaptació de la denominació oficial del municipi.
  Expediente .- E-01304-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió a la declaració com a Bé d'Interés Cultural Immaterial a favor de les Normes de Castelló.
  Expediente .- E-01304-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0018.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa modificar l'Ordenança municipal d'utilització de les platges i zones adjacents.
  Expediente .- E-02410-2016-000004-00 - Aprovat
 • 0019.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar els Estatuts de l'Associació de Municipis Vinculats al Parc Natural del Túria.
  Expediente .- E-03602-2016-000079-00 - Aprovat
 • 0020.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'adhesió de la Ciutat de València a la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (REDS).
  Expediente .- O-C1503-2016-000037-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0021.-Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del Govern Municipal, i pel Sr. Novo, en representació del Grup Popular, relativa a la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià.
  Expediente .- O-00201-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre neteja extraordinària de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000057-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre reconeixement a les víctimes del terrorisme.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000057-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el 'Programa Jove Emprende' d'ajuda municipal per al foment de l'ocupació juvenil i dinamització del comerç a València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000056-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0025.-Moció subscrita pels Srs. Estellés i Camarasa, del Grup Ciutadans, per a modificar la dinàmica dels debats plenaris.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000057-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita pels Srs. Novo i Crespo, del Grup Popular, sobre creació d'una 'Comissió Falles Unesco'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre organització de la fundació CREA i composició dels seus òrgans.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000047-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre contractacions en la fundació CREA.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000047-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre pressupost executat del 2015 en Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre permisos de reducció de jornada sense reducció d'havers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre licitació de la redacció del projecte de l'alqueria del carrer d'Olba.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre índexs d'absentisme en el segon semestre del 2015.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de conservació del cementeri municipal del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000048-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el PAI de Benimaclet Est.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000048-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió amb l'UPV.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre velocitat en la carretera del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre enllumenat Devesa-El Saler.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cabres decapitades en el Saler.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya 'Ara pots pujar el reciclatge'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya 'Vidre a banda'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de la Confraria de Pescadors.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de conscienciació i conservació del bosc de la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre Unitat Mòbil d'Informació Nocturna.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre Pavelló Esportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre gratuïtat en ús d'instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre Escola de Vela en Vaixell d'Estibadors.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre camp de futbol de Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre assentaments de persones sense sostre en solars mucicipals.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000050-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fira de la Tapa organitzada per la Federació de Falles d'Especial.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000050-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre places per a la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000049-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre panells en la calçada.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre senyals per a ciclistes i vianants.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre Agència Municipal de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Muralla Musulmana.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000050-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre adequació del camp de Beisbol en el Tram VI del llit del riu Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000048-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els expedients per a la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000048-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre creació de places de Policia Local i de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre botellot en la Creu Coberta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre campanya barri a barri.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la 'Primavera Educativa'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Abonament Infantil i Xec Escolar curs 2016/2017.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el programa 'Xarxa Llibres'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre actuacions de millora, adequació o reforma en col·legis públics de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre sistema de gestió de les escoles infantils municipals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre servici de podologia en la pedania de Carpesa.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre noves subvencions per a l'exercici 2016 en l'Àrea de Desenrotllament Humà.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nou Centre de Majors en l'àmbit del PAI de Malilla Nord.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre actuacions de millora, adequació o reforma en els Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre actuacions de millora, adequació o reforma en els Centres Municipals de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la frontera de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre La Ceramo.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Marina Real Juan Carlos I.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre pla de reurbanització modificat per a l'actual camp de Mestalla.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000051-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre Naus del Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000051-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ocupació il·legal d'immoble municipal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre instal·lació de font d'aigua potable a Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors de fem a Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre renovació de contenidors de fem en Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millora de la dotació de papereres ordinàries a Rascanya.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre condicionament experimental de solars municipals en Rascanya.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millora de la dotació de papereres ordinàries en Poblats de l'Oest.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millora de la dotació de papereres ordinàries en l'Eixample.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pèrgola fotovoltaica del jardí del carrer de Ruaya.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millora de la dotació de papereres ordinàries en el pla del Real.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre condicionament del solar del carrer de Germans Rivas a l'Olivereta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millora de la dotació de papereres ordinàries a l'Olivereta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre adequació del solar del carrer de Pius XI a Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el morrut roig.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cessió de terres a jóvens llauradors.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reforma de Casa Forestal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre coordinació amb l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre deficiències en atenció a l'arbrat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre llocs de bunyols en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2016-000025-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre cessió d'espais esportius municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000048-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre campanya de recaptació de l'IBI.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000047-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0099.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, relativa al Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València'.
  Contestada
 • 0100.-Prec de la Sra. Bernal, del Grup Popular, relatiu a la pròrroga del contracte de lloguer de local amb l'Associació de Veïns de la Malvarrosa.
  Quedar assabentat
 • 0101.-Prec de la delegada de Policia Local, Bombers i Protecció Civil, Sra. Gómez, sobre respecte als funcionaris municipals.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI