Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
18-07-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de juliol de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que no admet el Recurs PO núm. 105/09 i estima parcialment el Recurs PO núm. 2376/08, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just per expropiació d'un immoble inclòs en el PAI del carrer del Moncayo.
  Expediente .- E 00501 2009 000036 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que no admet el Recurs PO núm. 484/09, interposat contra la no incoació d'expedient sancionador.
  Expediente .- E 00501 2009 000391 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 264/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2013 000317 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, que declaren acabats els recursos que s'indiquen a continuació:
 • 0005.-Recurs PO núm. 841/09, interposat contra la inactivitat de l'Ajuntament en relació amb el pagament d'interessos de demora per retard en el pagament de certificacions del contracte per al manteniment, conservació i construcció de fonts ornamentals.
  Expediente .- E 00501 2010 000018 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-Recurs PA núm. 83/14, sobre denegació de llicència d'obres per a condicionament de local comercial.
  Expediente .- E 00501 2014 000134 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que anul·la la sentència de la Sala de València i estima parcialment el Recurs PO núm. 2/1113/08, sobre preu just d'una parcel·la.
  Expediente .- E 00501 2008 000311 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 390/11, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000495 00 - Aprovat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de desestimació de sol·licituds de pagament d'interessos de demora per retard en el pagament de determinades certificacions:
 • 0009.-Recurs PO núm. 417/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000360 00 - Aprovat
 • 0010.-Recurs PA núm. 335/13.
  Expediente .- E 00501 2013 000367 00 - Aprovat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació:
 • 0011.-Recurs PO núm. 696/11, interposat contra denegació de llicència per a una estació base.
  Expediente .- E 00501 2011 000542 00 - Aprovat
 • 0012.-Recurs PO núm. 392/13, sobre inactivitat de l'Ajuntament en el pagament del preu just establit en un acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
  Expediente .- E 00501 2013 000361 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'ingrés efectuat per la Mutualitat Nacional de Funcionaris Civils de l'Estat, en concepte de quota indegudament realitzada per empleat.
  Expediente .- E 01101 2014 000223 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.- Proposa les adscripcions temporals en el Servici de Contractació, en relació amb els expedients següents:
 • 0014.-Expedient núm. 977/14.
  Expediente .- E 01101 2014 000977 00 - Sobre la mesa
 • 0015.-Expedient núm. 978/14.
  Expediente .- E 01101 2014 000978 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa estimar el recurs interposat contra el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en la contractació per procediment obert per a l'execució de les obres de construcció de dos naus auxiliars en el recinte de l'actual Parc Central de Bombers, desistir del procediment i alçar la suspensió del procediment acordada per la Junta de Govern Local de 23 de maig del 2014.
  Expediente .- E 04101 2014 000015 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió obligatòria i gratuïta d'una parcel·la efectuada en benefici de la llicència d'obres concedida a Corporación Inmobiliaria Hispamer, SA.
  Expediente .- E 05301 1987 000058 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar i acceptar renúncies presentades a vivendes adjudicades, acceptar renúncies i declarar exclosos/es en la llista d'espera i adjudicar les vivendes vacants als/a les integrants de la llista d'espera, en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E 05302 2005 000483 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració uns locals situats al carrer dels Soguers, a l'efecte de la seua posterior cessió a precari a l'Associació Valenciana de Suport Maternal de València.
  Expediente .- E 05304 2014 000123 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns dos concessions administratives sobre domini públic maritimoterrestre per a la instal·lació de l'emissari submarí de Vera i l'estació de bombament mixta d'aigües negres i pluvials de la Malva-rosa.
  Expediente .- E 05303 2014 000059 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.A3.02.006, 'Plaça enjardinada situada a la plaça de Manuel Granero'.
  Expediente .- E 05303 2013 000029 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa confirmar que per part de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (Direcció General d'Administració Local) s'emeten els informes, previs i vinculants, d'inexistència de duplicitats i de sostenibilitat financera de les competències en matèria d'emprenedors, de conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 7.4 de la LBRL.
  Expediente .- E 00202 2014 000032 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'API Movilidad, SA i Ferroser Infraestructuras, SA.
  Expediente .- E 01801 2014 002357 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el canvi d'ús d'un carril de circulació de vehicles al carrer de Joan Verdeguer i de l'avinguda de les Balears i la seua conversió en carril bici.
  Expediente .- E 01801 2014 002516 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa l'ajust de crèdit de la reserva del gasto del contracte de conservació i manteniment d'edificis i instal·lacions municipals.
  Expediente .- E 01201 2011 000175 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar a l'Institut Valencià de la Joventut l'acreditació de dos cursos bàsics de formació en matèria d'animació juvenil.
  Expediente .- E 01902 2014 000182 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Club d'Escacs Ciutat Vella, l'objecte del qual és recolzar al referit club en l'organització del II Festival Internacional d'Escacs 'València Bressol'.
  Expediente .- E 01903 2014 000060 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la celebració i el gasto de la Batalla de Flors 2014.
  Expediente .- E 01904 2014 000465 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició del Jurat-Comissió Tècnica Valoradora per a la valoració de les ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2014.
  Expediente .- E 01905 2014 000049 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador de la Beca Velázquez per al curs acadèmic 2014-2015.
  Expediente .- E 02001 2014 000090 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa convalidar la sol·licitud d'una subvenció a la Conselleria de Governació i Justícia per al projecte d'exposició permanent del Tribunal de les Aigües.
  Expediente .- E 02001 2014 000111 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la digitalització de premsa històrica custodiada en l'Hemeroteca Municipal.
  Expediente .- E 02001 2014 000120 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa procedir al canvi de titularitat d'un local situat al carrer del Gravador Manuel Peleguer.
  Expediente .- E 02101 2014 001298 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola corresponent als drets d'ús de la marca 'Q' a les platges de la Malva-rosa i del Cabanyal.
  Expediente .- E 02410 2014 000050 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació i pagament a favor de determinats proveïdors per diversos conceptes.
  Expediente .- E 02901 2014 000698 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una ajuda percebuda pel concepte d'ajuda municipal a la contractació 2012.
  Expediente .- E 02902 2014 000012 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la disposició, reconeixement i liquidació de l'obligació de diverses factures corresponents a la impartició de l'acció formativa del projecte certificat de professionalitat VLC 2014 'Socorrisme en espais aquàtics naturals i anglés'.
  Expediente .- E 02902 2014 000053 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la disposició del gasto i el reconeixement de l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014 corresponents al primer procediment.
  Expediente .- E 02902 2014 000122 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la disposició del gasto i el reconeixement de l'obligació de pagament a favor de les persones participants en l'especialitat formativa 'Activitats administratives en la relació amb el client', en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes de juny.
  Expediente .- E 02902 2014 000302 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació del personal amb destinació al pla d'ocupació 'Treball ciutat de València 2014'.
  Expediente .- E 01101 2014 000558 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Ateneu Mercantil de València.
  Expediente .- E 01905 2014 000039 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Ocupació i Projectes Emprenedors.
  Expediente .- E 02902 2014 000221 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar la justificació parcial de la transferència efectuada a favor d'Aumsa amb càrrec del Pressupost de 2011.
  Expediente .- E 03001 2011 000140 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la quinta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014.
  Expediente .- E 05501 2014 000024 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost de 2015.
  Expediente .- E 05501 2014 000025 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar la caducitat i, en conseqüència, la resolució del contracte per a l'execució d'obres, prestació i manteniment del servici públic esportiu en la seua modalitat de natació i servicis annexos a desenvolupar en l'immoble municipal Piscina de València, per incompliment imputable al contractista.
  Expediente .- E 04101 2014 000009 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa suspendre cautelarment el termini de presentació de proposicions en el procediment obert per a contractar la prestació del servici de manteniment i conservació de les fonts ornamentals de la ciutat.
  Expediente .- E 04101 2014 000038 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Dóna compte de l'escrit presentat en data 17 de juliol de 2014.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI