Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-01-2015
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de desembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 12, 19 i 26 de desembre de 2014, i 9 de gener de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2014 i el 15 de gener de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa corregir l'error material contingut en l'article 4.2.a) de les Ordenances del Pla de Reforma Interior de Benimaclet, relatiu als usos prohibits.(26/01/2015)
  Expediente .- E-03001-2014-000110-00 - Aprovat
 • 0005.- URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el projecte Pla Especial de Protecció de l'Entorn Església i Monestir de Sant Vicent de la Roqueta. (PEP EBIC-05).(26/01/2015)
  Expediente .- E-03001-2011-000086-00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'aprovació definitiva del Text Refós del Pla Especial de la Marina Reial Joan Carles I.(26/01/2015)
  Expediente .- E-03001-2013-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana estimatòria del recurs PO 193/09 interposat contra Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, per la qual s'aprova definitivament la modificació puntual del PGOU de València; i consentir i complir la Sentència del Tribunal Suprem que declara que no pertoca el recurs de cassació.(27/01/2015)
  Expediente .- E-00501-2009-000377-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe trimestral corresponent al 4t trimestre de 2014 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions de les entitats locals.(27/01/2015)
  Expediente .- E-04906-2015-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2015.(27/01/2015)
  Expediente .- E-05501-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2015.(27/01/2015)
  Expediente .- E-05501-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0011.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposar aprovar inicialment el Reglament de l'Arxiu Municipal de València.
  Expediente .- E-02001-2014-000010-00 - Aprovat
 • MOCIONS.-
 • 0012.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre València ciutat amiga de la infància.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0013.-Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre una EMT reforçada i amb projecció de futur.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000017-00 - Rebutjat
 • 0014.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la retirada de quatre zones declarades d'afluència turística a la ciutat.
  Expediente .- O-89COM-2015-000020-00 - Rebutjat
 • 0015.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament el Grup Socialista, sobre convocatòria del Comité de Rutes de l'Aeroport de Manises.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000035-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0016.-Moció subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre llibertat d'horaris en zones de gran afluència turística.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000036-00 - Rebutjat
 • 0017.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig, Ribó i Sanchis, portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre polítiques municipals d'ocupació.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES.-
 • 0018.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació de l'alqueria d'Albors.
  Expediente .- O-89COM-2015-000003-00 - Contestada
 • 0019.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CMSS Salvador Allende.
  Expediente .- O-89COM-2015-000004-00 - Contestada
 • 0020.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la instal·lació de nous fanals per incrementar la il·luminació en el Saler.
  Expediente .- O-89COM-2015-000005-00 - Contestada
 • 0021.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre sentències desfavorables per a l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000003-00 - Contestada
 • 0022.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre expedients de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000002-00 - Contestada
 • 0023.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llicències d'obres i activitats.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000001-00 - Contestada
 • 0024.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llicències d'obertura.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000007-00 - Contestada
 • 0025.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre renovació de la contracta d'enllumenat públic.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000008-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el tancament de les dependències de Bombers del Parc de l'Oest.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000014-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les dependències municipals de Bombers i Policia Local del centre històric.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000015-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el CMAPM de Montolivet.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000016-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre instal·lació de contenidors soterrats en diverses zones de la ciutat.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000017-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre calçada en rotonda de l'av. de Pío Baroja.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000005-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Orde 18/2014, de 23 de desembre, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000013-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre informació no actualitzada de la web turisvalencia.es.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000010-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre aplicació per a mòbils de museus i monuments de València.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000009-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre reconeiximent de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000018-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'aplicació Uber.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000019-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre control de consum de droges en conductors.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000020-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre obres de reurbanització del carrer de Félix Pizcueta, des del carrer de Colón fins la Gran Via Marqués del Túria.
  Expediente .- O-89COM-2015-000012-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la retirada de bicicletes de Valenbisi en la parada 161 durant els díes de mercat.
  Expediente .- O-89COM-2015-000010-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de la Llotja.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000021-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació dels museus i monuments municipals.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000022-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre expropiació en el carrer de Josep d'Orga i urbanització del carrer de Campoamor.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000011-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre llicències d'edificació de l'any 2014.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000012-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre participació de l'Ajuntament de València en el Projecte Platea.
  Expediente .- O-89COM-2015-000014-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre despreniments en l'edifici del Ateneu Mercantil.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000006-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre habitatges propietat d'Aumsa que es troben buits.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000007-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre programes d'ocupació 2014.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000008-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre habitatges de propietat municipal que es troben buits.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000009-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre neteja de carrers en l'any 2015.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000010-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la falta de pagament de les beques de menjador escolar.
  Expediente .- O-89COM-2015-000015-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora abonats per l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000012-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre dades de Bombers i Policia Local.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000013-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Parc Oest de Bombers.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000014-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la barraca de Vicentet i Rafaelet.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000015-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre gratuïtat a persones sense recursos usuàries dels CMSS per a l'ús dels autobusos de l'EMT.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000027-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el descens de passatgers a l'aeroport.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000029-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el poliesportiu de la Rambleta.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000029-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants de turisme de creuers.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000028-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el nombre de visitants de l'IVAM publicat per Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000026-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la creació de la Unitat Especial X-24.
  Expediente .- O-89COM-2015-000017-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre de Salut de Castellar.
  Expediente .- O-89COM-2015-000019-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la poda de les palmeres del carrer de les Drassanes.
  Expediente .- O-89COM-2015-000018-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0062.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre l'antic hospital la Fe.
  Contestada
 • 0063.-Prec formulat pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre temes pendents a tractar en la reunió amb el Sr. ministre d'Hisenda.
  Quedar assabentat
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.-
 • 0064.-Declaració Institucional a favor de la convivència i contra la islamofòbia.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI