Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PROGRAMES

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

Què són els Programes de Qualificació Professional Inicial i als que van dirigits?

Els Programes de Qualificació Professional Inicial constituïxen una oferta formativa bàsica, adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat, que, o bé corre el risc d'abandonar l'ensenyança reglada, o bé ja ho ha fet sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria i tenen una triple finalitat:

- Professionalitzadora: aconseguir una qualificació de nivell I del Catalogue Nacional de Qualificacions Professionals.
- Madurativa: afavorir el desenrotllament positiu i la maduració dels jóvens per mitjà d'un clima educatiu de suport i orientació.

- Propedèutica: completar la formació bàsica per a possibilitar l'accés als Cicles Formatius de grau mitjà.

Modalitats:

- Taller de qualificació professional inicial:
Esta modalitat està dirigida a jóvens entre els 16 i els 21 anys d'edat, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa. Tindran una duració d'un curs escolar. Finalitzat el mateix, l'alumnat que havent superat tots els mòduls obligatoris (específics i els de caràcter general) desitge cursar els mòduls voluntaris destinats a l'obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, podrà fer-ho matriculant-se per a això en un centre de Formació de Persones Adultes.

- Programa de qualificació professional inicial especial:
Esta modalitat està dirigida a l'alumnat amb necessitats educatives especials permanents per patir discapacitats físiques o psíquiques o tindre trastorns conductuals o de personalitat, amb un nivell d'autonomia personal i social que els permeta, a través de la realització d'esta acció formativa, accedir i mantindre un lloc de treball.
Podran beneficiar-se d'esta modalitat jóvens entre els 16 anys i els 21 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa.
La seua duració serà de dos cursos.

Quins objectius pretenen els Programes de qualificació professional inicial?

- Desenrotllar capacitats i destreses suficients perquè l'alumnat aconseguisca les competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1.
- Refermar la seua maduresa personal i el seu nivell d'empleabilitat.
- Aconseguir que els alumnes i alumnes es reconeguen a si mateixos com a persones valuoses capaces d'aprendre i treballar amb els altres.
- Possibilitar la seua experiència i formació en centres de treball.
- Refermar les competències pròpies de la formació bàsica de l'educació secundària obligatòria.

Què continguts formatius tenen els Programes de qualificació professional inicial?

Els continguts curriculars dels Programes de qualificació professional inicial es distribuïxen en tres tipus de mòduls:

Mòduls Específics: referits a les unitats de competència corresponents al nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Inclouran sempre un mòdul de formació en centres de treball.

Mòduls Formatius de caràcter general: orientats a la millora de les competències bàsiques i del grau d'empleabilitat de l'alumnat.

Mòduls Optatius: orientats a completar els objectius d'estos programes.

Què certificat acadèmic s'obté?

L'alumnat que supere els mòduls obligatoris d'un Programa de Qualificació Professional Inicial obtindrà una certificació acadèmica, expedida per la Conselleria d'Educació.

La certificació acadèmica donarà dret:

- A l'expedició per l'organisme competent del certificat o acreditació de les competències professionals adquirides.

- A la convalidació ed la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

- A l'accés al segon nivell.

On pots informar-te?

Per als tallers de Qualificació Professional Inicial De treballs de fusteria i mobles i aplicació de vernissos i laques:

- Telefonar al telèfon 96/340.35.75.
- Dirigint-se als locals dels Programes de Qualificació Professional Inicial situats en el carrer Luis Braille, 1 (Interior del parc de Benicalap), València, 46025.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI