24/09/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR PER A 2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

CONVOCATÒRIA 2016-2017

INFORMACIÓ SOBRE AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR 2016-2017

DEFINICIÓ DE LES AJUDES

Tenen per objecte la concessió de ajudes econòmiques a fi de finançar l'adquisició de material escolar i informàtic per a alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d'educació infantil en col·legis de titularitat pública dependents de la Generalitat, la Diputació i Col·legis Municipals, així com en centres que tinguen concertada la prestació de servicis per a l'educació infantil de segon cicle, degudament autoritzats per l'administració competent, en la ciutat de València

REQUISITS PER A SER BENEFICIARI/ÀRIA DE LES AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR

Podran ser persones beneficiàries els/les menors en nom de les quals se sol·licite, sempre que es reunisquen els requisits següents:

· Tant el/la menor com les persones progenitores, o representants legals, hauran d’estar empadronades en el municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs, excepte casos de necessitat social urgent, motius laborals o altres motius acreditats degudament, així com menors en tràmit d'adopció nacional o internacional o en situació d'acolliment familiar o residencial. Tot això a criteri de la Comissió Tècnica.

En cas de separació o divorci, este requisit només serà exigible al pare o la mare que tinga atribuïda la guarda i custòdia del o de la menor. Si la falta d'empadronament del o de la menor obeïx a motius imputables a l'Administració, bastarà l'empadronament de les mares, pares o representants legals, de forma que s’empadronarà el o la menor amb posterioritat.

· Estar escolaritzat en el curs 2016/2017 en un curs del segon cicle d'Educació Infantil en un centre educatiu de la ciutat de València, de titularitat pública o concertada en este nivell educatiu. Després de la verificació i valoració de la Comissió Tècnica de Valoració, podran exceptuar-se del requisit d'ubicació en el municipi els centres educatius que, per estar ubicats en termes municipals limítrofs, estiguen més pròxims al domicili familiar o al lloc de treball d'algun dels pares/mares o representants legals del/de la menor, o estiguen més prop al centre on estiguen escolaritzats els seus germans i/o germanes. Es procedirà de la mateixa manera en els casos de menors que, per necessitats educatives especials, necessiten atencions especialitzades acreditades convenientment.

· Cap de les persones progenitores haurà de trobar-se sotmesa a cap de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

TERMINI DE SOL·LICITUD DE LES AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR

El termini per a presentar la sol·licitud serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

FORMALITZACIÓ I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds, dirigides a l'Alcaldia de l’Ajuntament de València, es presentaran en model normalitzat per a tal efecte que serà facilitat en la pàgina web de l'Ajuntament de València (www.valencia.es) i en els registres de l'Ajuntament de València, sense perjuí de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a este efecte en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i hauran d'estar firmades per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat de convivència.

En cas de sol·licituds per a diversos germans/es, la sol·licitud es formalitzarà per a cada un d'ells, però la documentació que s’ha d’adjuntar no es duplicarà, i en serà prou l’aportació en una d'elles.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Les instàncies on se sol·licita ser persona beneficiària d'esta ajuda municipal hauran d'estar degudament emplenades i hi adjuntaran la documentació següent:

1) Original i fotocòpia (o fotocòpies acarades) del document nacional d'identitat o NIE de les mares / pares o tutores / tutors de l'alumne/a beneficiari/ària. (Només en cas de no disposar dels documents anteriors, s’aportaran els passaports.)

2) Original i fotocòpia (o fotocòpies acarades) de totes les pàgines del llibre de família (on consten totes les persones components, incloses les difuntes). En cas de no disposar del llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les / dels menors sol·licitants. Si existix més descendència de la que consta en el llibre de família, s'aportaran els certificats de naixement corresponents per a justificar-ho.

3) En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares / pares del / de la menor sol·licitant s'aportarà, segons siga procedent, sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre l'atenció dels / de les fills/es. Si el procediment està en tràmit, s'aportarà certificat acreditatiu del Jutjat.

4) En cas de ser família nombrosa, s'aportarà original i fotocòpia (o fotocòpies acarades) del títol de família nombrosa en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

5) En cas de ser família monoparental, s'aportarà original i fotocòpia (o fotocòpies acarades) del títol de família monoparental, expedit per l'Administració corresponent.

6) En cas de discapacitat, s'aportarà certificat oficial de discapacitat dels que tinguen esta situació en la unitat de convivència, expedit per l'Administració corresponent.

7) En cas de persona en situació de dependència, s'aportarà documentació acreditativa d’esta circumstància emesa per l'òrgan competent.

8) En cas de situació de violència de gènere, s'aportarà, amb caràcter general, la sentència condemnatòria, l'orde de protecció a favor de la víctima i, excepcionalment, l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicte l'orde de protecció.

9) Certificat del centre educatiu on conste la matriculació del / de la sol·licitant en un dels cursos de segon cicle d'Educació Infantil.

10) Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

11) Declaració responsable de no tindre deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament de València.

12) Declaració responsable d'haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat.

13) L'Ajuntament de València obtindrà de forma telemàtica la informació que consten en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i en la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre les dades fiscals de l'impost sobre la renda de l'exercici anterior i els certificats de vida laboral, als efectes de comprovar la situació econòmica i laboral, per la qual sol·licita esta ajuda. Acollir-se la persona interessada a esta norma comporta l'autorització expressa a l'Ajuntament de València per a sol·licitar els documents assenyalats als organismes emissors anteriorment citats, tot això, sense perjuí del dret que assistix, en tot cas, l'Ajuntament de València per a sol·licitar l'ampliació, aclariment o subministrament de qualsevol dada o document necessari per a verificar el compliment estricte dels requisits econòmics i laborals arreplegats en la convocatòria.

14) Declaració de no trobar-se sotmés a cap dels supòsits arreplegats en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

15) Dades bancàries de la persona sol·licitant.

16) Factura justificativa, original o còpia compulsada, en què ha de constar la denominació del proveïdor, el seu NIF, número d'orde, data i concepte del gasto, IVA inclòs.

17) Documentació acreditativa del pagament, per mitjà de transferència bancària (es justificarà per mitjà de còpia del resguard del càrrec), per mitjà de xec (es justificarà per mitjà de còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent al xec) o, excepcionalment, efectiu: es justificarà per mitjà de factura o rebut firmat pel creditor amb identificació de la data d'abonament). Es presentaran originals o còpies compulsades d’estos documents.

18) Una altra documentació complementària, si és el cas, a criteri del personal tècnic municipal.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

Els criteris de baremació vénen determinats per:

· La renda anual familiar, obtinguda per mitjà de l'aplicació de la fórmula que figura en les bases reguladores de les ajudes per a material escolar.

· L'existència de discapacitats.
· La situació familiar (família nombrosa, família monoparental, parts múltiples i situació de dependència).
· Situació de violència de gènere.

IMPORT MÀXIM DE LES AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR

L'import màxim de cada subvenció per alumne/a no podrà ser superior a 100,00 €. En el cas que el gasto siga menor de 100 euros, únicament es podrà concedir i abonar la quantia pel valor justificat. No obstant això, l'import de l'ajuda, sumat al de les altres ajudes que, si és el cas, puga rebre l'alumne/a per a la mateixa finalitat, no podrà ser de tal quantia que supere el cost d'adquisició de material.

PROCEDIMENT DE LES AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR. LLISTATS PROVISIONALS I DEFINITIUS DE COMUNICACIONS A LES PERSONES INTERESSADES

1. Llistats provisionals i al·legacions

Després de la revisió de les sol·licituds per la Comissió Tècnica de Treball, s'exposaran al públic els llistats provisionals d'admesos amb documentació completa i exclosos per falta de documentació o altres causes. S'establirà un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler d'edictes electrònic de l'anunci perquè les persones interessades presenten les al·legacions que consideren convenients, així com perquè esmenen les deficiències o la falta de documentació, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de València, amb la indicació que, si dins del termini concedit així no ho fan, se’ls tindrà per desistides de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2. Llistats definitius

Conclosa la fase d'al·legacions, la proposta d'adjudicació definitiva, que contindrà la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de l'ajuda i la seua quantitat, així com la desestimació expressa de la resta de sol·licituds, s'aprovarà per acord de la Junta de Govern Local, per delegació de l'Alcaldia.
D'acord amb el que disposa l'article 45 de la LPACAP, i donat el caràcter selectiu del procediment, l'acord de resolució de la convocatòria i els actes que l’integren, en forma de llistats definitius de concessions, no concessions i exclusions, es publicaran en el tauler d'edictes electrònic i en el web municipal, i produiran els mateixos efectes que la notificació.

RECURSOS

Contra els actes administratius que resolguen la concessió de les ajudes per a material escolar per a 2n cicle d'educació infantil, es podran interposar els recursos següents:

A. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut, en el termini d'un mes, des de l'endemà de la data de publicació.
B. Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació dels llistats.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI