Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

XEC ESCOLAR

CONVOCATÒRIA 2017-2018

INFORMACIÓ SOBRE XEC ESCOLAR 2017-2018

DEFINICIÓ DEL XEC ESCOLAR

El Xec Escolar és un sistema d'ajudes econòmiques a l'escolarització infantil destinades a sufragar les despeses d'ensenyança dels menors empadronats en el municipi de València que reunisquen les condicions que les Bases reguladores del Xec Escolar disposen anualment. Este sistema intenta contribuir així a la importància decisiva d’esta etapa escolar en la compensació de desigualtats en educació.

Podran ser persones beneficiàries els/les menors en el nom de les quals se sol·licite, sempre que es reunisquen els requisits següents:

a) Menors escolaritzats/ades en Educació Infantil que hagen nascut a partir del dia 1 de gener del 2012, d'edats compreses entre 0 i 6 anys. A causa de la gratuïtat de l'ensenyança, s'exceptuen els menors escolaritzats en centres públics o amb concert educatiu ple.
b) Tant el/la menor com les persones progenitores, o representants legals, hauran d’estar empadronats en el municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs escolar o durant el període en què siguen beneficiàries del Xec Escolar, excepte casos de necessitat social urgent, motius laborals o altres motius, degudament acreditats i valorats per la Comissió Tècnica de Treball, així com les persones en tràmit d'adopció nacional o internacional. En cas de separació o divorci, este requisit només li serà exigible al pare o la mare que tinga atribuïda la guarda i custòdia del menor en el conveni regulador corresponent. Si la falta d'empadronament del o de la menor obeïra a motius imputables a l'Administració, bastarà l'empadronament de les mares, pares o representants legals, empadronant el o la menor amb posterioritat.
c) Cap de les persones progenitores haurà de trobar-se sotmesa en qualssevol dels supòsits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
d) Els pares/mares o representants legals dels/de les menors hauran d'acreditar, per mitjà de declaració responsable, estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, amb els efectes arreplegats en l'article 69 de la Llei 39/2015, açò és: manifesta que complix amb els requisits establits en la normativa vigent per a obtindre el reconeixement de la subvenció, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició de l'Administració quan li siga requerida i que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent a tal reconeixement.
e) Els pares/mares o representants legals dels menors beneficiaris de xec escolar no podran tindre pendent de justificar una altra subvenció anterior, sempre que el termini establit per a la seua presentació haja finalitzat.
f) L'escola infantil o centre en què estiga escolaritzat el o la menor, haurà d'estar ubicat en el terme municipal de València, i haver obtingut la autorització administrativa corresponent per part de la Conselleria d'Educació. Prèvia verificació i valoració de la Comissió de Tècnica de Treball, podran exceptuar-se del requisit d'estar ubicat en el terme municipal de València les escoles infantils o centres d'educació infantil que, per estar ubicats en termes municipals limítrofs, estiguen més pròxims al domicili familiar o al lloc de treball d'algun dels pares/mares o representants legals del/de la menor, o estiguen més prop al centre on estiguen escolaritzats els seus germans i/o germanes. Es procedirà de la mateixa manera en els casos de menors que necessiten atencions especialitzades acreditades convenientment. No obstant això, l'escola infantil o centre haurà de complir els requisits previstos en esta convocatòria.
g) Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria general, l'Ajuntament de València, sempre que existisca disponibilitat pressupostària i que les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de comptabilitat i la liquidació del pressupost municipal de l'any en curs ho permeten, podrà concedir xec escolar en les condicions establides en esta convocatòria, per a atendre sol·licituds de menors que siguen objecte d'intervenció, degudament acreditades per part dels Servicis Socials corresponents i que la Comissió de Tècnica de Treball valore positivament.

TERMINI DE SOL·LICITUD DE L'AJUDA DE XEC ESCOLAR

El termini per a presentar la sol·licitud serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

FORMALITZACIÓ I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds, dirigides a l'Alcaldia de l’Ajuntament de València, es presentaran en model normalitzat per a tal efecte que serà facilitat en el lloc web de l'Ajuntament de València (www.valencia.es), als Registres de l'Ajuntament de València, sense perjuí de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a este efecte en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i hauran d'estar firmades per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat de convivència.

En cas de sol·licituds per a diversos germans/anes, la sol·licitud es formalitzarà per a cada un d'ells, però la documentació que caldrà adjuntar no es duplicarà, i serà suficient l’aportació en una d'elles.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Les instàncies per a sol·licitar ser persona beneficiària d'esta ajuda municipal hauran d'estar degudament omplides i s’adjuntarà a elles la documentació següent:
- Còpia del document nacional d'identitat (DN.I) o número d'identificació d'estrangeria (NIE) de les mares, pares o representants legals.
- Còpia de totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions. En cas de no disposar de llibre de família, s'aportaran els certificats de naixement de les i els menors sol·licitants. Si existixen més fills/es dels que ja consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el nombre total.
- Còpia del SIP del menor beneficiari de la subvenció.
- Acreditació d'haver sol·licitat plaça escolar, expedida pel centre educatiu.
- Declaració responsable de no trobar-se sotmés als supòsits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Declaració responsable del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no tindre deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament de València.
- Declaració responsable d'haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat.
- Declaració responsable de no haver obtingut subvencions amb anterioritat, per a la mateixa finalitat, per part d'altres administracions públiques.
- En cas de ser família nombrosa, s'aportarà còpia del títol de família nombrosa en vigor, expedit per l'Administració corresponent.
- En cas de ser família monoparental, s'aportarà fotocòpia del títol de família monoparental, expedit per l'Administració corresponent.
- En cas de diversitat funcional, s'aportarà certificat oficial de discapacitat dels que tinguen esta situació en la unitat de convivència, expedit per l'Administració corresponent.
- En cas de persona en situació de dependència, s'aportarà documentació acreditativa de la dita circumstància emesa per l'òrgan competent.
- En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares del o de la menor sol·licitant, s'aportarà segons siga procedent: sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre l'atenció i educació dels fills. Si el procediment està en tràmit, s'aportarà certificat acreditatiu del jutjat.
- En cas de situació de violència de gènere, s'aportarà amb caràcter general, la sentència condemnatòria, l'orde de protecció a favor de la víctima i, excepcionalment, l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicte l'orde de protecció.
- Dades bancàries de la persona sol·licitant.
- Una altra documentació complementària, si és el cas, a criteri del personal tècnic municipal.

Es fa constar que les declaracions responsables assortiran els efectes arreplegats en l'article 69 de la Llei 39/2015, açò és: s'entén per declaració responsable el document subscrit per l'interessat en el qual este manifesta que complix amb els requisits establits en la normativa vigent per a obtindre el reconeixement de la subvenció, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició de l'Administració quan li siga requerida i que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent a tal reconeixement o exercici.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

Els criteris de baremació vénen determinats per:
. Una altra documentació complementària, si és el cas, a criteri del personal tècnic municipal.
. Una altra documentació complementària, si és el cas, a criteri del personal tècnic municipal.
· La renda anual familiar, obtinguda per mitjà de l'aplicació de la fórmula que figura en les Bases reguladores de les ajudes per a material escolar.
· L'existència de discapacitats.
· La situació familiar (família nombrosa, família monoparental, parts múltiples i situació de dependència).
· Situació de violència de gènere.

CANVI D'ESCOLA INFANTIL O CENTRE

Les persones beneficiàries del xec escolar que, per causa justificada, hagen triat una escola infantil o centre diferent de l'assenyalat en la seua petició, hauran de sol·licitar el canvi per escrit abans del dia quinze de setembre. A partir d'esta data només s'admetran canvis d'escola infantil o centre, prèvia valoració tècnica, i s’acreditaran les dates d'alta i baixa en els centres educatius respectius.

En els casos en què haja sigut procedent el canvi de l'escola infantil o centre, l'import del xec escolar serà el següent:

- Idèntic, si el preu de la nova escola fóra igual o superior al xec inicial.
- El corresponent al preu de la nova escola, si este fóra inferior al percebut en el xec inicial.
- En els casos en què el canvi siga forçós, per tancament de l'escola infantil o centre, s'acceptaria la quota d'ensenyança de la nova escola, sempre que no se supere la quantia màxima i les possibilitats pressupostàries ho permeten.

IMPORT MÀXIM DE L'AJUDA PER A XEC ESCOLAR

Per al curs escolar 2017-2018 l'import màxim mensual del xec escolar serà de 90 € i per un període màxim de 10 mensualitats.

En cap cas, l'import mensual de l'ajuda podrà superar el corresponent a la quota mensual que en concepte d'ensenyança tinga establida l'escola infantil o centre.

L'import de les subvencions, en cap cas, podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

PROCEDIMENT DE LES AJUDES DE XEC ESCOLAR. LLISTATS PROVISIONALS I DEFINITIUS DE COMUNICACIONS A LES PERSONES INTERESSADES

1. Llistats provisionals i al·legacions

Després de la revisió de les sol·licituds per la Comissió Tècnica de Treball, s'exposaran al públic els llistats provisionals d'admesos amb documentació completa i exclosos per falta de documentació o altres causes. S'establirà un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler d'edictes electrònic de l'anunci perquè les persones interessades presenten les al·legacions que consideren convenients, així com perquè esmenen les deficiències o la falta de documentació, en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament de València, amb la indicació que, si dins del termini concedit així no es fera, es tindrà per desistida la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Llistats definitius

Conclosa la fase d'al·legacions, la proposta d'adjudicació definitiva, que contindrà la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de l'ajuda i la seua quantitat, així com la desestimació expressa de la resta de sol·licituds, s'aprovarà per acord de la Junta de Govern Local, per delegació de l'Alcaldia. D'acord amb el que disposa l'article 45 de la LPACAP, i donat el caràcter selectiu del procediment, l'acord de resolució de la convocatòria i els actes que l’integren, en forma de llistats definitius de concessions, no concessions i exclusions, es publicaran en el tauler d'edictes electrònic i en el web municipal, i produiran els mateixos efectes que la notificació.

RECURSOS

Contra els actes administratius que resolguen la concessió de les ajudes per a material escolar per a 2n cicle d'educació infantil, es podran interposar els recursos següents:

A. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut, en el termini d'un mes, des de l'endemà de la data de publicació dels llistats.
B. Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació dels llistats.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI