Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
18-04-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE ABRIL DE 2019

Ordre del dia

 • SECRETARIA.-
 • 0001.-Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 de març de 2019.
  Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.-
 • 0002.-Autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professora universitària a temps parcial.
  Expediente .- E-01101-2019-000264-00 - Aprovat
 • 0003.-Concedir compatibilitat per a l'exercici d'activitat marginal privada.
  Expediente .- E-01101-2018-000949-00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa aprovar la Modificació de Plantilla 2019
  Expediente .- E-01101-2019-001956-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
 • 0005.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre els efectius de bombers durant els últims quatre anys".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000086-00 - Contestada
 • 0006.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre les mesures de prevenció d'incendis al Parc Natural del Saler".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000086-00 - No contestada
 • 0007.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, "sobre el funcionament dels sistemes automàtics de extinció d'incendis al Parc Natural de El Saler".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000086-00 - No contestada
 • 0008.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre el nombre de dispositius automàtics d'extinció d'incendis que es troben instal·lats al Parc Natural de El Saler".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000086-00 - No contestada
 • 0009.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre les mesures de prevenció d'incendis a adoptar durant la campanya per a aquest estiu al Parc Natural de El Saler".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000086-00 - No contestada
 • 0010.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre el manteniment dels sistemes automàtics d'extinció d'incendis instal·lats al Parc Natural de El Saler".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000086-00 - No contestada
 • 0011.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre les càmeres infraroges instal·lades pera a detectar possibles focus d'incendi al Parc Natural de El Saler"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000086-00 - No contestada
 • 0012.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, 'sobre el manteniment realitzat a les càmeres infraroges instal·lades en El Saler".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000086-00 - No contestada
 • 0013.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la RPT a 15 d'abril de 2019".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0014.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i costos nòmines mesos de febrer i març 2019".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0015.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Servicis extraordinaris realitzats en els servicis de Policia Local i Bombers des de l'1 de Gener al 15 d'Abril de 2019.".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0016.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Artícle 127 de l'acord laboral".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0017.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Disposició addicional tercera de l'acord laboral".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0018.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Processos selectius d'accés a la funció pública per a adquirir la condició de funcionaris de carrera a través del torn d'estabilització que s'han desenrotllat des del 13 de juny de 2015 i fins al 15 d'abril de 20192
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0019.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Processos selectius d'accés a la funció pública per a adquirir la condició de funcionaris de carrera a través del torn de promoció interna que s'han desenrotllat des del 13 de juny de 2015 i fins al 15 d'abril de 2019"
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0020.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Processos selectius d'accés a la funció pública per a adquirir la condició de funcionaris de carrera a través de consolidació que s'han desenrotllat des del 13 de juny de 2015 i fins al 15 d'abril de 2019
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0021.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Processos selectius d'accés a la funció pública per a adquirir la condició de funcionaris de carrera a través del torn lliure i mobilitat que s'han desenrotllat des del 13 de juny de 2015 i fins al 15 d'abril de 2019
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0022.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despeses de personal primer trimestre 2019".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0023.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Abonament subvencions sanitàries".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0024.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Primes per a la jubilació anticipada".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0025.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants de la plantilla orgànica".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Jubilacions i baixes definitives del personal al servici de l'Ajuntament".
  Expediente .- O-89POP-2019-000046-00 - Contestada
 • SECRETARIA.-
 • 0027.-Proposa acordar la no celebració de la pròxima sessiò ordinària d'aquesta Comissió, de conformitat amb l'Acord del Ple de data 28 de març de 2019.
  Quedar assabentat
 • PRECS I PREGUNTES.-
 • SECRETARIA.-
 • 0028.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la present sessió.
  Aprovat
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI.-
 • 0029(E).-Autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-000274-00 - Aprovat
 • 0030(E).-Desestimar recurs de reposició interposat contra l'acord del Ple de data 31 de gener de 2019, en virtut del qual es declara la incompatibilitat.
  Expediente .- E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
 • 0031(E).-Quedar assabentat compareixença compatibilitat realitzada per personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-001967-00 - Quedar assabentat
 • 0032(E).-Donar compte al Ple de la Corporació de la resolució d'Alcaldia Z-91, de data 16 d'abril de 2019, per la qual s'acorda no accedir a la sol·licitud de suspensió de l'acte administratiu adoptat per acord plenari de 31 de gener de 2019.
  Expediente .- E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
(Informació publicada: 04/18/2019 01:41:31 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI