Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
23-03-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
23/03/2020 COMISSIÓ HISENDA

Ordre del dia

 • 0001.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació
  Expediente .- E-00400-2020-000005-00 - Aprovat
 • 0002.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 24 de febrer del 2020.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 9, desestimatòria del recurs P. O. 83/2017 interposat per PALBOX HÒLDINGS S.L. contra inadmissió sol·licitud descatalogació de l'immoble situat en Av. Vicente Blasco Ibáñez 16; tenint en compte que el TSJ ha desestimat l'apel·lació, amb imposició de costes en totes dues instàncies al recurrent.
  Expediente .- E-00501-2020-000084-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs P. O. 1/162/2017 interposat per HOTEL ALAMEDA VALENCIA S.L.U. contra Acord Comissió Territorial d'Urbanisme que va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General de València sobre ampliació de la parcel·la del col·legi públic Primer Marqués del Túria.
  Expediente .- E-00501-2020-000086-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 2a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2020
  Expediente .- E-05501-2020-000007-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 2a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000008-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 3a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020 (Suspensió falles COVID-19)
  Expediente .- E-05501-2020-000010-00 - Aprovat
 • 0008.-INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL. Donar compte de l'informe anual de l'Interventor General Municipal, de la Resolució adoptada per l'Alcalde President de la Corporació, contrària als inconvenients formulats, informes d'omissió del tràmit de fiscalització prèvia, i resum de les principals anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2019
  Expediente .- E-00407-2020-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL. Donar compte de l'informe de l'Interventor General municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto, per la liquidació dels pressupostos consolidats de 2019
  Expediente .- E-00407-2020-000005-00 - Quedar assabentat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • MOCIONS
 • 0010.-Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Patronat de la Fundació Visit Valencia
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Rebutjat
 • 0011.-Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Promoció ciutat de València
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0012.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació del pressupost de gastos 2019
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre destinació del superàvit 2019
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre procediment d'endeudament
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Plà d'Ajust
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre recurs de reposició Conveni Alcaldia Societat Coral El Micalet
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'impacte de les mesures de mobilitat al turisme
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'impacte del coronavirus al sector turístic de la ciutat
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el WEBIT Festival 2020
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el South Summit
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre mitjans acreditats en les "mascletaes 2020"
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0022.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el projecte de transvasament d'aigua del nivell freàtic de grans obres als camps de cultiu
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - No contestada
 • 0023.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la instal·lació d'un mercat d'agroalimentació en la Pedania de Castellar-Oliveral
  Expediente .- O-89POP-2020-000031-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de manera indirecta o a través de convenis d'alguns servicis públics
  Expediente .- O-89CIU-2020-000078-00 - Contestada
 • 0024.-PRECS I PREGUNTES
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0025(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Donar compte de la Resolució GG 172, de 17 de març del 2020, de suspensió del servici d'estacionament regulat (ORA)
  Expediente .- E-00400-2020-000005-00 - Quedar assabentat
 • 0026(E).-OF. GTE-AE. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança reguladora de les Taxes pels ensenyaments oficials impartits al Conservatori Municipal de Música "José Iturbi".
  Expediente .- E-H4969-2020-000005-00 - Aprovat
 • 0027(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat del Contenciós- Administratiu núm. 8, parcialment estimatòria del recurs P.A. 421/2019, interposat contra acord del Ple que va denegar la declaració de compatibilitat per a exercir el càrrec de membre del Consell de la Ciutadania de l'ens Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
  Expediente .- E-00501-2020-000090-00 - Quedar assabentat
 • 0028(E).-SERVICI ECONÓMICO-PRESSUPOSTARI. 5ª Modif. Cdts. Extr. i Supl. Cdts. PPT. 2020 COVID-19
  Expediente .- E-05501-2020-000012-00 - Aprovat
 • 0029(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS. Exempció pagament de taxes de mercats a persones venedores en mercats extraordinaris
  Expediente .- E-02901-2020-000486-00 - Aprovat
 • 0030(E).-SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. 4a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits pressupost 2020
  Expediente .- E-05501-2020-000011-00 - Aprovat
(Informació publicada: 03/23/2020 05:05:03 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI