Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
23-09-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA 2019-09-23

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions de dates 25 i 30 de juliol de 2019.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • 0002.-COMISSIÓ D'HISENDA. Proposta de modificació de l'hora de celebració de les sessions ordinàries d'esta Comissió
  Expediente .- O-56191-2019-000001-00 - Retirat
 • 0003.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2019, sobre designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos.
  Expediente .- E-00401-2019-000111-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre compliment del principi d'estabilitat pressupostària per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del Sector Administracions Publiques, corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00407-2019-000020-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Donar compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories, de l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00407-2019-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Quedar assabentat de l'informe del servei Econòmic-Pressupostari relatiu a la relació de conceptes econòmics d'ingressos i despeses creades en el segon trimestre de 2019 de crèdit cero.
  Expediente .- E-05501-2019-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 6na Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'a aprovació provisional de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'Ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de l'imposició de la taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles.
  Expediente .- E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ENÓMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  Expediente .- E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  Expediente .- E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÓMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, intal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
  Expediente .- E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenanza fiscal general.
  Expediente .- E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa l'aprovació provisonal de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per copuació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÓMIQUES. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenanza reguladora de l'impost sobre béns inmobles.
  Expediente .- E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • MOCIONS
 • 0019.-Moció subscrita pel regidor Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular sobre "Suport al recurs sobre la pròrroga del conveni d'autogestió"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0020.-Preguntes que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Inversions de clavegueram i sanejament"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000131-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "El contracte per a la gestió del sanejament"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000131-00 - Contestada
 • 0022.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Encàrrecs directes a contractes de la Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000132-00 - Contestada
 • 0023.-Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre "Ajudes IDAE"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Estat del projecte la Harinera"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0025.-Preguntes que formula el regidor Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "L'aplicació pressupostària IK740 43200 47910"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000132-00 - Contestada
 • 0026.-Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Projecte europeo innovador Activage"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0027.-Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa., del Grup Municipal Popular, sobre "Red Innpulso"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0028.-Preguntes que formula el regidor Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre "Banc de terres de València"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0029.-Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Línies generals del Pressupost de l'Ajuntament per a 2020"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0030.-Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Recaptació pel rebut de l'aigua"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0031.-Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Lliuraments a compte"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0032.-Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Revisió cadastral"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0033.-Preguntes que formula la regidora Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Oferta hotelera"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • 0034.-Preguntes que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grupo Municipal Ciutadans, sobre "La concessió de subvencions 2019 per a la dinamització del turisme en el sector hostaler, promovent una oferta innovadora i de qualitat en el districte de Ciutat Vella o del barri de Pla del Remei"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000132-00 - Contestada
 • 0035.-Preguntes que formula la regidora Paula Maria Llobet Vilarrasa, del Grupo Municipal Popular, sobre "Subvenció programa 'la dipu et beca'"
  Expediente .- O-89POP-2019-000059-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0036.-Prec "in voce" presentat per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre els assumptes relatius a Innovació i Gestió del Coneixement.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 11/13/2019 01:31:40 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI