Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
16-12-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
16/12/2019 COMISSIÓ D'HISENDA

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 11 de novembre de 2019.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTÀMEN D'ASSUMPTES
 • 0002.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2020.
  Expediente .- E-00401-2019-000130-00 - Aprovat
 • 0003.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa donar compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals, a càrrec del Pressupost Municipal 2019, fins el 14 de juny de 2019, final del mandat 2015-2019.
  Expediente .- E-00407-2019-000015-00 - Aprovat
 • 0004.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa donar compte del Pla Anual de Control Financer (PACF) 2020 y actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00407-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0005.-OAM PARCS I JARDINS SINGULARS I ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINERIA I PAISATGE. Proposa aprovar la 2n modificació de crèdic aplicació del superàvit.
  Expediente .- E-70010-2019-000076-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI MOVILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar tarifes EMT 2020.
  Expediente .- E-01801-2019-004423-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Propone desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
  Expediente .- E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal general.
  Expediente .- E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les alegacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar definitivament l'ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar definitivament la imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles, així com l'ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar definitivament la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, així com de l'ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les alegacions presentades i aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis en centro residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  Expediente .- E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  Expediente .- E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la taxa per per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 8na. relació d'expedients de reconeixements de crèdits i obligacions 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000033-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
 • MOCIONS
 • 0019.-Moció que presenta la portaveu María José Catalá i la regidor Paula Llobet Vilarrasa, en el seu nom i en el del Grup Municipal Popular sobre 'Aprovació d'un Pla Estratègic d'avaluació de les polítiques públiques de despesa."
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0020.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner Grima del Grup Ciutadans, sobre la "Setmana de les Normes Verdes".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000208-00 - Contestada
 • 0021.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre "Pressupost Gastos Turisme 2020".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0022.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre "Missions VLC 2030".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000208-00 - Contestada
 • 0023.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre "Pressupost 2020 Ocupació i Formació".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0024.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre "Pressupost Delegació Cooperació al Desarrollo i Migració".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0025.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet Vilarrasa del Grup Popular, sobre "Fons EDUSI".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre "Mercat extraordinari i festiu".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre "Mercat Rojas Clemente".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre "Llocs de venda en els Mercats municipals".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre "Llocs en mercarts extraordinaris i festius".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner Grima, del Grupo Ciutadans, sobre "Contractes amb empreses".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000217-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre "Mercat San Pedro Nolaso".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre "Propaganda informativa del partit polític Compromís en el perfil de FACEBOOK institucional del Consell Agrari Municipal de València".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre "Continguts del curs sobre propostes per a la dinaminització de l'Agroecologia".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre "Pressupost EMT".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre "Estat actual pou de reg per a ús agrícola".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre "Pressupost d'Inversions 2020".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre "Inversions territorialitzades".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre "Oficina d'Inversions".
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre "Informació sobre la resolució de l'Agencia Valenciana Antifrau sobre irregularitats en la contratació dels programes 'dissabte al mercat' contratats per MERCAVALENCIA en 2017."
  Expediente .- O-89POP-2019-000089-00 - Contestada
 • 0039.-PRECS I PREGUNTES
 • 0040(E).-SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Proposa Aprovar amb caràcter definitiu el Pressupost General Municipal, les Bases d'Execució del Pressupost, els seus Annexos i la Plantilla de Personal 2020.
  Expediente .- E-05501-2019-000031-00 - Aprovat
(Informació publicada: 01/27/2020 04:20:37 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI