Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
27-03-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 21 de febrer de 2012
  Aprovat
 • 0002.-ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència dictada per la Sala de València, desestimatòria del recurs contenciós - administratiu P.O. 2/1464/02 interposat per la Sra. Amparo Bayarri Palau i altres dos, contra inadmissió del recurs de reposició seguit contra el PGOU de València i el Pla Parcial Sector PRR-4 Benimaclet, així com contra l'adaptació del contracte de concessió administrativa per a la seua execució de la LRAU; tenint en compte que la dita Sentència ha sigut confirmada pel Tribunal Suprem.
  Expediente .- E 00501 2002 000456 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL Dóna compte al Ple de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat de les liquidacions dels Pressupostos i dels Comptes anuals consolidats de l'exercici 2011, de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents, integrants del sector Administracions públiques en Comptabilitat Nacional.
  Expediente .- E 05201 2012 000007 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-VICEINTERVENCIÓ Proposa aprovar la primera modificació de crèdits al pressupost 2012 de la Universitat Popular per suplementació de crèdits finançat amb el romanent líquid de Tresoreria disponible de l'exercici 2011.
  Expediente .- E 05101 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0005.-DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓ JURIDICA Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València i la resta d'extrems continguts en la proposta.
  Expediente .- E 00206 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la primera relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligació.
  Expediente .- E 05501 2012 000019 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE TRIBUTS.- A.E. Desestimar el recurs de reposició interposat per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, contra l'acord plenari aprovat en sessió ordinària de data 30 de desembre de 2011, desestimatori de la sol.licitud relativa a la declaració d'especial interès i utilitat municipal de l'obra de construcció del complexe administratiu 9 d'octubre en C/ Castán Tobeñas, 77.
  Expediente .- E H4963 2011 500512 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ Proposa aprovar inicialment el Projecte d'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica i la resta d'extrems continguts en la proposta.
  Expediente .- E 00801 2011 000101 00 - Aprovat
 • 0009.-Pregunta formulada per En Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís sobre "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de la Regiduria de Turisme"
  Expediente .- E 05630 2012 000007 00 -
 • 0010.-ANNEX.- Expedients als quals es dóna compte a la comissió segons relacions adjuntes.
  Quedar assabentat
 • 0011(E).-ORGAN DE GESTIÓ PRESUPOSTARIA I CONTABLE Dona compte de la relació de factures pendents de pagament incloses en el certificat al Ministeri en aplicació del RDL 4/2012 i proposa aprovar el pla d'ajust.
  Expediente .- E 04302 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0012(E).-MOCIONS Moció del Grup Compromís tractada en la Comissió Informativa de Progrés Humà i Seguretat Ciutadana en sessió de 29 de febrer de 2012.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI