Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
21-09-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
21/09/2020 COMISSIÓ HISENDA

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió extraordinaria de 21 de juliol de 2020
  Aprovat
 • 0002.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinaria de 27 de juliol de 2020
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • 0003.-SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Memoràndum d'enteniment entre la ciutat de Xi'an (capital de la provincia de Saanxi), República Popular Xina, i la ciutat de València, Comunitat Valenciana, Regne d'Espanya, per a l'agermanament entre ambdós ciutats.
  Expediente .- E-01909-2020-000039-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Aprovar la sol·licitud l'adhesió a la Xarxa Medcities
  Expediente .- E-01909-2020-000040-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Finalització règim de monopoli activitat majorista de pescateria i escorxador municipal en Mercavalencia
  Expediente .- E-02901-2020-000184-00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret , del TSJ, pel qual es declara acabat el P. O. 3/212/2020 interposat per Marta Torrado de Castro i altres contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis en Centre Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.
  Expediente .- E-00501-2020-000188-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret, del TSJ, que declara acabat el recurs P. O. 3/299/2020 interposat per EL CORTE INGLES S.A. contra l'aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'IBI, exercici 2020.
  Expediente .- E-00501-2020-000205-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 2, desestimatòria –amb imposició de costes a la recurrent- del recurs P. O. 494/2018 interposat per URBANAS COVAL S.L. contra resolució de l'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la U.E. D del PEPRI de Benimamet a la recurrent, acordant confiscar la garantia definitiva prestada.
  Expediente .- E-00501-2020-000207-00 - Quedar assabentat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
 • MOCIONS
 • 0009.-Moció que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre rebaixes fiscals.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0010.-Moció que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre les "Corregudes de Joies".
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Aprovat
 • 0011.-Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre pla especial de rescat per al sector de l'oci i espectacles.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0012.-Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre manteniment i carteleria del Mercat de Mossen Sorell.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0013.-Moció que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre posada en funcionament del pou de reg en la Fonteta de Sant Lluís.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0014.-Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre promoció i difusió de la clòchina valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000261-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0015.-Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre suport a l'hostaleria i oci nocturn.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000261-00 - Rebutjat
 • 0016.-Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre ajudes escoles infantils.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000261-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0017.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre informació auditoria EMT València (PACF 2020).
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre execució pressupostària.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons Social Extraordinari.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'impost de Bens Inmobles (IBI).
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació corresponent a l'IVA 2018.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0022.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Romanent Tresoreria.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0023.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Ingressos Pressupost 2021.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre l'execució d'Inversions.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0025.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'Execució Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) Cabanyal-Canyameral.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0026.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la campanya "Turista per un dia".
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0027.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre les campanyes "Turisme Segur".
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0028.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre promoció turística.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0029.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Pla d'Estímul Turístic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0030.-Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre partides pressupostàries del Servici de Comerç i Abastiments.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0031.-Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre partides pressupostàries del Servici de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0032.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre actuacions preventives de la Regidoria Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta davant del temor de l'arribada del virus del Nil Occidental a València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0033.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre mesures addicionals per a la prevenció i control del COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0034.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre el compliment de Resolució del Sindic de Greuges (Gabinet d'Alcaldia).
  Expediente .- O-89POP-2020-000080-00 - Contestada
 • 0035.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació obtinguda per districtes i barris sobre l'IBI.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • 0036.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació total obtinguda sobre l'IBI.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • 0037.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació total obtinguda de l'Impost sobre activitats econòmiques.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • 0038.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'Impost sobre el Valor Afegit.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • 0039.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre llicències urbanístiques.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • 0040.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la taxa per ocupació de la via publica.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • 0041.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les transferències corrents de l'administració.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • 0042.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els ingressos corresponents a C. Educació finan. Escoles infantils
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • 0043.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els ingressos corresponents al conveni de col·legis municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • 0044.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre CAIXA-DONATIU COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000246-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0044(E).-DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0045(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal general.
  Expediente .- E-H4969-2020-000007-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E-H4969-2020-000008-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI ECONÓMIC-PRESSUPOSTARI.- 16a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Pressupost 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000031-00 - Aprovat
(Informació publicada: 09/24/2020 09:41:35 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI