Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
11-11-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
11/11/2019 COMISSIÓ D'HISENDA

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 28 d'octubre de 2019
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTÀMEN D'ASSUMPTES
 • 0002.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la reducció de les atribucions assignades a la Comissió Informativa de participació, drets, innovació democràtica protecció ciutadana, i la conseqüent ampliació de les assignades a la Comissió Informativa d'hisenda, coordinació jurídica, inspecció general, desenvolupament innovador dels sectors econòmics i ocupació.
  Expediente .- E-00401-2019-000135-00 - Aprovat
 • 0003.-OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. Proposa aprovar la Quinta modificació de crèdits per incorporació de romanent líquid de tresoreria per a gastos generals de l'exercici 2018.
  Expediente .- E-70002-2019-000405-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per estacionament de vehicles en la via pública.
  Expediente .- E-H4969-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0005.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILIDAD I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar el marc pressupostari 2020-2022, límit de despesa i fons de contingència
  Expediente .- E-04302-2019-000012-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Propone aprovar inicialment el pressupost general y consolidat de la Corporació per a l'exercici 2020
  Expediente .- E-05501-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0007.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera y regla de despesa pels pressupostos inicials de 2020 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses depenents municipals
  Expediente .- E-00407-2019-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 7na. relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crédits i obligacions 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000032-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0009.-Preguntes que formula la regidora Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre "Ingressos propis pressupost municipal"
  Expediente .- O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
 • 0010.-Preguntes que formula la regidora Sra. Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre "Ingressos previstos para el 2020"
  Expediente .- O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
 • 0011.-Pregunta que formula la regidora Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre "Despeses capítol I en el pressupost municipal"
  Expediente .- O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
 • 0012.-Pregunta que formula la regidora Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre "Entregues a compte"
  Expediente .- O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que formula la concejala Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Vivendes d'us turístic"
  Expediente .- O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntas que formula la regidora Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Fondos EDUSI"
  Expediente .- O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que formula la regidora Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, soobre "Oficines Fundació Valencia Activa del Pacte per l'Ocupació"
  Expediente .- O-89POP-2019-000080-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 12/12/2019 12:54:34 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI