23/01/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA MUNICIPAL D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 18 de desembre de 2017 al 19 de gener de 2018

L’Ajuntament de València, mitjançant la Delegació de Planificació i Gestió Urbana i amb coherència amb els informes desfavorables vinculants emesos pel Ministeri d’Indústria, Energia i Agenda Digital (MINETAD), d’acord amb l’article 35.2 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel), sobre la Modificació Puntual de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament del Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l’espai radioelèctric (aprovació inicial publicada al BOP nº219, de 14 de novembre de 2016), considera necessari modificar l’Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament del Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l’espai radioelèctric (BOP 28-12-2001, modificada en BOP 21-7-2005), per tal d’adaptar-la a l’esperit i previsions de la LGTel, així com eixamplar el seu àmbit d’aplicació per tal d’incloure no només les instal·lacions de radiocomunicacions, però així mateix les instal·lacions de telecomunicacions en general i els elements associats com ara el cablejat, amb la finalitat de regular les condicions d’utilització en el domini públic, així com a les façanes dels edificis.
En relació amb estes qüestions s’obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en el article 133.1 de la Llei 39/2015, d’un d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de la esmentada Ordenança d’Instal·lacions de Telecomunicacions (en davant l’Ordenança) per un termini d’UN MES, a comptar des de la publicació d’aquest edicte a la pàgina web municipal (www.valencia.es) i al tauler d’anuncis electrònics d’este ajuntament, amb l’objecte de recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives i potencialment afectades per la futura norma en les següents qüestions:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, en particular davant l’equilibri entre la necessitat de permetre el desplegament d’estos servicis de telecomunicacions electròniques d’interès general que utilitzen estes instal·lacions de telecomunicacions com a suport material i la reducció del seu impacte visual i l’ocupació dels espais públics. I en el seu cas, la preservació del patrimoni històric-artístic de la ciutat així com las de preservació dels seus espais naturals no urbans amb un alt valor i fragilitat.
b) La necessitat de compartició d’infrastructures com a armaris de connexió en la via pública, galeries i altres elements en el subsòl i cobertes dels edificis, donat el nombre d’empreses explotadores de servicis de comunicacions electròniques existents i la compatibilització d’esta necessitat amb les previsions de la LGTel sobre este particular.
c) L’aparició de figueres noves com els operadors d’infraestructures de telecomunicacions en els nous desenvolupaments urbanístics i la utilització del mobiliari urbà per al desplegament de nous servicis de comunicacions electròniques, la Ciutat Intel·ligent i la adopció massiva de l’Internet de les Coses, així com sobre els procediments d’accés en igualtat de condicions a estos recursos amb limitació de capacitat i disponibilitat.
Els suggeriments o observacions que respecte això desitge formular, haurà de pre4sntar-les en el temini d’un mes a dalt indicat, dirigides al Servici de Llicències Urbanístiques, Secció Tècnica de Telecomunicacions, indicant de forma expressa que es refereixen a la “consulta pública prèvia sobre la redacció de l’ordenança municipal d’instal·lacions de telecomunicacions” i podrà presentar-les per registre d’entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

serlicencias@valencia.es

Haurà d’identificar-se en este últim cas amb el seu nom i cognom o raó social i el seu nombre de D.N.I., N.I.F, o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI