16/12/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA D'OBRES D'EDIFICACIÓ I ACTIVITATS

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 4 d'abril al 3 de maig de 2017.

L'Ajuntament de València, en el marc de “Projecte de dinamització d'activitats i obres”, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de febrer de 2017, que el seu objectiu és desenvolupar quantes actuacions resulten necessàries per a l'homogeneïtzació, agilitació i gestió eficient dels procediments relacionats amb els instruments d'intervenció habilitants per a l'exercici d'activitats i execució d'obres, està analitzant la conveniència de procedir a la modificació de l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats, aprovada definitivament per l'Ajuntament Ple en sessió de data 29 de juny de 2012 (BOP núm. 168, de data 16 de juliol de 2012).

En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació de la citada Ordenança, i pel termini d'UN MES a comptar de la publicació d'aquest edicte en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les següents qüestions:

a) Quins problemes entén Vostè que hauria de solucionar la modificació de l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats?
b) Considera Vostè que en aquests moments resulta necessària i oportuna l'aprovació d'aquesta modificació?
c) Què objectius hauria de perseguir, al seu judici, la indicada modificació?
d) Desitja Vostè plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu (com la no modificació de l'Ordenança, la seua completa derogació i substitució per una nova, etc.), o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?

Els suggeriments o observacions que sobre aquest tema desitge formular haurà de presentar-les en el termini d'un mes a dalt indicat, dirigides a la Coordinació General Tècnica d'Innovació Organitzativa i Gestió de Persones, indicant de forma expressa que es refereixen a la “consulta pública prèvia sobre la modificació de l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats”, i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:
aytovlc-actividadesobras@valencia.es havent d'identificar-se en aquest últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu nombre de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI