26/06/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CREACIÓ DE NOVES JUNTES MUNICIPALS: MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 81 REGLAMENT ORGÀNIC DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 31 de maig al 30 de juny de 2017

És una reivindicació històrica dels pobles de València, la creació de noves Juntes, que permeta aconseguir una major representació i participació ciutadana, mantenint la seua singularitat i qualitat de vida pròpia d'un poble. En conseqüència, mitjançant Moció del Regidor Delegat de Participació i Acció Veïnal de 19 de maig de 2017, s'ha proposat l'inici de les actuacions per a procedir a la modificació puntual del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament de València, aprovat per acord del ple de 29 de desembre de 2006, i publicat en el B.O.P. el 31 de gener de 2007, modificant l'àmbit territorial de les Juntes Municipals de Districte previst en l'article 81 del mateix, amb la finalitat d'avançar cap a una vertadera descentralització efectiva, a través de la creació de tres noves Juntes Municipals, una per als pobles del Nord, una altra per als del Sud i una tercera per als pobles de l'Oest.

En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació del citat Reglament , i pel termini d'UN MES comptador desde la publicació d'aquest edicte en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauló d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les següents qüestions:

a) Quins problemes entén vosté que hauria de solucionar la modificació puntual del Reglament quant a la creació de tres noves Juntes Municipals de Districte?
b) Considera vosté que en aquests moments resulta necessària i oportuna l'aprovació d'aquesta modificació?
c) Quins objectius hauria de perseguir, al seu parer, la indicada modificació?
d) Desitja vosté plantejar altres solucions alternatives normatives o un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?
Els suggeriments o observacions que sobre aquest tema desitge formular haurà de presentar-les en el termini d'un mes a dalt indicat, dirigides al Servei de Descentralització i Participació Ciutadana, indicant de forma expressa que es refereixen a la “consulta pública prèvia sobre la modificació puntual del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament de València”, i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

participacionciudadana@valencia.es

havent d'identificar-se en aquest últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu nombre de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI