23/01/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Modificació del Reglament Regulador del Servici Municipal d'Ajuda a Domicili

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 18 de desembre de 2017 al 18 de gener de 2018

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació de Servicis Socials, considera convenient i necessària la modificació del Reglament del Servici d'Ajuda a Domicili, aprovat per acord plenari de data 27 de gener del 2006 i publicat en el BOP el 29 de setembre del 2006 a fi de proporcionar una nova estructura i funcionament del Servici d'Ajuda a Domicili (SAD), que facilite l'ampliació del nombre de persones usuàries i la seua adaptació a les normes sobre gestió de la qualitat.
En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de la modificació de l'esmentada disposició de caràcter general i pel termini d'un mes, a comptar de la seua publicació en la pàgina web municipal (www.valència.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats, per la futura norma sobre les qüestions següents:

a) Quins problemes entén vosté que hauria de solucionar la modificació del Reglament del Servici d'Ajuda a Domicili, en la Ciutat de València?
b) Considera vosté que en aquests moments resulta necessària i oportuna l'aprovació de la dita modificació?
c) Quins objectius hauria de perseguir, a parer seu, l'esmentat Reglament?
d) Desitja vosté plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu, com la no modificació de l'actual o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?
Els suggeriments o observacions que respecte d'això desitge formular, hauran de presentar-les en el termini dalt indicat, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció de Promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, assenyalant-se de forma expressa que es referixen a la “Consulta pública prèvia, relativa a la modificació del Reglament Regulador del Servici Municipal d'Ajuda a Domicili de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València“i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

sdomiciliarios@valencia.és

havent d'identificar-se en este últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient, que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI