15/12/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA D'APARCAMENTS

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 18 d'abril al 17 de maig de 2017

L’Ajuntament de València, a través dels diferents servicis municipals implicats, considera necessària l’actualització normativa i l’adaptació a la realitat actual de l’Ordenança reguladora de les condicions funcionals d’aparcaments vigent, que regula els aparcaments de vehicles fora de la via pública, a la vista del temps transcorregut des de la seua aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 27 de juliol de 1994 (BOP núm. 245, amb data 15/10/1994).

Per això, s’està analitzant la possibilitat de derogar esta última i elaborar una nova ordenança d’aparcaments que aborde la modificació de diverses matèries, entre les quals figuren les següents: augment de les dimensions de les places, augment de l’ample dels carrils de circulació, introducció de la previsió normativa de l’ús d’aparcaments per bicicletes, definició de les condicions dels aparcaments automatitzats i inserció de les previsions normatives referents a les persones amb diversitat funcional, així com reestructuració de la norma per a una millor comprensió per les persones usuàries.

En relació amb esta qüestió, s’obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de modificació de l’ordenança esmentada, i pel termini d’UN MES comptador des de la publicació d’este edicte en el web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d’edictes electrònic d’este ajuntament, a fi de demanar “l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma” sobre les qüestions següents:

a) Quins problemes entén vosté que hauria de solucionar la nova ordenança reguladora d’aparcaments?
b) Considera vosté que en estos moments resulta necessària i oportuna l’aprovació d’esta modificació?
c) Quins objectius hauria de perseguir, al seu parer, la modificació indicada?
d) Desitja vosté plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu (com la no-modificació de l’ordenança, la seua modificació parcial en determinats aspectes, etc.) o un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?

Els suggeriments o observacions que respecte d’això desitge formular haurà de presentar-los en el termini d’un mes abans indicat, dirigits al Servici de Mobilitat Sostenible, amb indicació de forma expressa que es referixen a la “consulta pública prèvia sobre l’ordenança reguladora d’aparcaments”, i podrà presentar-los per registre d’entrada o per correu electrònic dirigit al compte:
consultaaparcaments@valencia.es
en este últim cas haurà d’identificar-se amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de DNI, NIF o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI