17/03/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Competències i organització

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan col·legiat de debat de les grans polítiques locals i d'adopció de les decisions estratègiques que afecten la ciutat de València.

Entre les seues atribucions es troben, entre altres: la fiscalització i control dels òrgans de govern; l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament; l'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals; la determinació de les formes de gestió dels servicis; els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal i els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

Organització del Ple

La presidència del Ple correspon a l'Alcalde, qui podrà delegar la convocatòria i la presidència del mateix en un dels regidors quan ho estime oportú, si bé, en este cas, el regidor delegat no disposarà de vot de qualitat.

El Ple estarà assistit pel secretari general del Ple i l'Interventor General, corresponent al primer l'exercici de la fe pública, així com l'assessorament jurídic, tècnic i administratiu a este òrgan.

Funcionament

Les sessions del Ple i de les comissions se celebraran en la Casa Consistorial, llevat que ho impedisca una causa de força major, i en este cas se celebraran en el local que s'habilite a este efecte.

El Ple podrà celebrar sessions ordinàries; extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent. Les sessions ordinàries se celebraran amb periodicitat mensual i seran convocades per l'Alcalde, almenys, amb dos dies hàbils d'antelació.

Les sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca l'Alcalde o ho sol·licite un nombre de regidors no inferior a la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, i seran convocades per l'Alcalde amb la mateixa antelació que les sessions ordinàries.

Les extraordinàries de caràcter urgent són aquelles que convoque l'Alcalde quan existisquen fundades raons d'interés públic que justifiquen la immediata reunió del Ple de l'Ajuntament, sense necessitat d’observar l'antelació mínima de dos dies hàbils exigida en la resta de convocatòries.

Com a regla general, les sessions del ple seran públiques.

L’Ajuntament Ple en sesisó extraordinaria celebrada el 8 de juliol de 2015 acordà:

- Realitzar sessió ordinària l'últim dijous de cada mes, a les 10:00 hores, en primera convocatòria. En cas de no obtenir el quòrum d’assistència necessari, la sessió s’entendrà convocada automàticament per al dilluns següent, a la mateixa hora.
- Si qualsevol dels dies assenyalats fóra festiu, la convocatòria de sessió ordinària es realitzaria per al primer dia següent hàbil i no es computarà com a hàbil a estos efectes cap dissabte.
- Durant el mes d’agost de cada any no tindran lloc sessions ordinàries.

L'Ajuntament Ple en sessió ordinaria celebrada el 25 de gener de 2018 va acordar:

"Modificar el règim de sessions del Ple pel mes de març de 2018 per a adptar-lo a les festivitats de Setmana Santa i Pasqua, de la manera següent:

- La sessió ordinaria del mes de març se celebrarà el dimecres 28 a les 10,00 hores.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI