16/12/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTÀRIA

Termini de presentació de suggeriments o observacions: del 12 de setembre al 3 d'octubre de 2017

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació de Comerç, considera necessari i oportú aprovar una nova Ordenança Reguladora de la Venta no Sedentària per a adequar el contingut de la vigent norma reglamentària a la normativa actual i revisar determinats aspectes que han quedat obsolets.

En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel termini de QUINZE DIES a comptar des de la publicació d'aquest edicte en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauló d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions i entitats més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les següents qüestions:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els suggeriments o observacions hauran de presentar-se en el termini de quinze dies a dalt indicat, dirigides al Servei de Comerç i Abastiment, indicant de forma expressa que es refereixen a la consulta pública prèvia sobre la redacció de la “Ordenança Reguladora de la Venta no Sedentària”, i podran presentar-se a través de qualssevol dels registres públics de l'Ajuntament de València o per correu electrònic dirigit al compte a
smercados@valencia.es
En cas de presentació per correu electrònic la persona o entitat remitent haurà d'indicar el seu nom i cognoms o raó social i el seu nombre de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI