Servicios de la web

Hall

Funcions de les Juntes Municipals

Les Juntes Municipals són òrgans de gestió desconcentrada la finalitat de les quals és aproximar la gestió municipal als veïns i incentivar la seua participació en els assumptes de competència municipal.

Assumiran les funcions següents:

-Fomentar les relacions de l'Excm. Ajuntament amb les entitats cíviques i culturals radicades en el districte.
-Informar els òrgans de govern municipal sobre l'eficàcia dels servicis prestats en l'àmbit territorial de la Junta Municipal de Districte i elaborar estudis sobre les necessitats i prioritats dels mateixos.
-Facilitar, en l'àmbit de la seua demarcació, la relació constant entre les diferents àrees i servicis de l'Excm. Ajuntament.
-Informar als òrgans municipals competents les circumstàncies col·lectives o personals dels veïns que puguen tindre incidència en les resolucions que es dicten.
-Informar els veïns de l'activitat municipal a través dels corresponents òrgans d'informació de cada Junta Municipal de Districte

Cada Junta Municipal comptarà amb un president i un vicepresident que seran nomenats i cessats lliurement per l'alcalde entre els regidors. El President representarà l'alcalde en l'àmbit de la Junta Municipal i vetlarà per la correcta aplicació del Reglament de Govern i administració de l'Ajuntament de València en l'àmbit concret de la Junta Municipal de Districte.
Correspon al Vicepresident l'assistència permanent al President en l'exercici de les seues competències, així com la seua substitució en els supòsits de vacant, absència o malaltia.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI